Categorieën
Nieuws

Mobiliteitsbeleid Enschede geëvalueerd

Op maandag 23 april werd in de Stedelijke raadscommissie het rekenkameronderzoek Mobiliteit behandeld. Dit onderzoek is een evaluatie van het Enschedese mobiliteitsbeleid in de periode 1996 – 2011. Hoe hebben we het in deze periode gedaan? Een aantal zaken kwam in de bespreking aan de orde.

· Algemeen: omdat het gaat om een lange periode en meerdere visies op het gebied van mobiliteit aan de orde zijn, is het lastig te duiden of wij over de hele periode de goede dingen hebben gedaan. Vooral omdat de indicatoren steeds verschillend waren. Vanuit de PvdA heb ik geconstateerd we als gemeente in ieder geval wel heel veel zaken heel goed hebben gedaan.
· HOV-banen: het is, ook achteraf gezien, goed dat 10 jaar geleden gekozen is voor de aanleg van HOV-banen (busbanen), ook al zijn die voor een substantieel deel gefinancierd met behulp van subsidie. Dat is niet uniek voor dit soort investeringen, ook bijvoorbeeld rotondes worden vaak met (substantiële) subsidies aangelegd. Busbanen hebben wel degelijk bijgedragen aan de beoogde bereikbaarheid van Enschede-Centrum en Enschede-West. Overigens hebben de busbanen ook nog een andere functie, namelijk voor de veiligheid. Ambulances, brandweer en politie kunnen via de busbanen sneller op de plek arriveren waar ze moeten zijn.
· Fietsen: door onvoldoende aandacht voor kwaliteit van fietspaden en verkeersveiligheid is helaas de doelstelling om een hoger binnenstedelijk fietsgebruik te realiseren, niet bereikt. De PvdA is blij dat de komende periode volop wordt ingezet op de fiets (middels de Fietsvisie 2012-2020) en dat wij door een breed gedragen amendement 1 miljoen euro extra beschikbaar hebben gesteld om een inhaalslag te maken op juist de kwaliteit en de verkeersveiligheid van fietspaden.
· P+R-terreinen: de PvdA is voorstander van aanleg van P+R-terreinen in alle vier de windstreken aan de rand van de stad. Tot op heden hebben wij er alleen in Zuid één weten te realiseren. We hebben aan de wethouder gevraagd of ze anno nu nog noodzakelijk zijn voor de stad en zo ja, wanneer de overige worden gerealiseerd.
· Van Heekgarage: wij vinden de conclusie ten aanzien van deze parkeergarage wel erg negatief. Aanleg ervan zou volgens de rekenkamer strijdig zijn met het beleid om het stadscentrum autoluw te maken. Elke stad heeft in het centrum een goede en goed bereikbare parkeervoorziening nodig. Die draagt juist bij aan het verkeersluw maken van het centrum.

De PvdA onderschrijft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Ook wij vinden dat over meerdere jaren dezelfde indicatoren oftewel variabelen moeten worden gebruikt, want alleen dan kun je verschillende periodes met elkaar vergelijken. Verder willen wij natuurlijk nauw betrokken worden bij verschuivingen in beleid of in uitvoering. Een aantal aanbevelingen wordt nu al in praktijk omgezet. Zo worden reistijden continu gemeten van met behulp van inductielussen bij verkeerslichten. Daarmee lopen wij als stad zelfs voorop.

Categorieën
Nieuws

Geen overlast voor bewoners Oosterveld na sluiting school

Op dinsdag 24 april heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld over de ontwikkelingen aan het Oosterveld. De daar gelegen basisschool Het Oosterveld, een dependance van basisschool Broekheurne, sluit per 1 augustus 2012 de deuren. Dat besluit is al eerder genomen.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de toekomst van het gebouw en de omgeving. Die signalen ving ik op tijdens mijn spreekuur in stadsdeel Zuid. Voor omwonenden is onduidelijk welke plannen er zijn. Daarom vroeg ik stadsdeelwethouder Ed Wallinga of er plannen zijn voor het gebouw en de omgeving na sluiting van de school, zo ja op welke termijn ze worden gerealiseerd en zo nee, hoe wordt voorkomen dat het gebouw en de omgeving door leegstand verloederen. Ook vroeg ik de wethouder op welke wijze de omwonenden in Het Oosterveld betrokken worden bij plannen voor het gebouw en de omgeving.

De wethouder antwoordde dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele overlast, omdat de gemeente in gesprek is met mogelijke nieuwe gebruikers. Mocht de gemeente geen nieuwe gebruikers vinden, dan zal het gebouw gesloopt worden en wordt aan de plek in samenspraak met de omwonenden een nieuwe invulling gegeven. Men kan denken aan een speelveld met een aantal speeltoestellen. Ideeën van omwonenden zijn van harte welkom. De wethouder benadrukte in ieder geval dat men niet hoeft te vrezen voor verloedering of overlast. Half mei moet het duidelijk zijn welke nieuwe invulling het gebouw krijgt.

Categorieën
Nieuws

wijkspreekuur PvdA in Enschede Noord

Regelmatig houdt de fractie in stadsdeel Noord een spreekuur voor wijkbewoners. Ieder kan zijn of haar zegje doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel. Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen – het is allemaal welkom. Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. Als dat nodig is, worden onderwerpen in de eerstvolgende vergadering onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie.

Het spreekuur staat ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.

Op maandag 7 mei is dit wijkspreekuur weer, van 13.00 tot 14.30 u. in het Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12 (kamer 109). Ik ontvang u daar graag.