Categorieën
Nieuws

Onderzoek “Noordelijke ontsluiting Kennispark”

College stemt in met onderzoek Noordelijke ontsluiting Enschede- Kennispark

In de B&W vergadering van dinsdag 24 mei heeft het college de startnotitie: “Enschede: adres A1 invulling geven aan een adequate ontsluiting” vastgesteld. Hiermee geeft B&W het startsein voor het onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de verkenningsfase voor de Noordelijke ontsluiting Enschede-Kennispark.

De verkeersdruk van Enschede, met name aan de noord- en westkant van de stad, is de afgelopen jaren toegenomen. De economische groei van de stad, de ontwikkelingen rond de Luchthaven Twente als onderdeel van de Innovatiedriehoek en met name de ontwikkelingen rondom Kennispark Twente, zal deze druk alleen maar opvoeren en de noodzaak voor een oplossing groter maken. In het coalitieakkoord: “ Vertrouwen in Enschede” en in de Mobiliteitsvisie zijn deze problemen reeds onderkend. Hierin is tevens de ambitie geformuleerd om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van de verbinding tussen de Weerseloseweg, de Deurningerstraat en de Hengelosestraat, gekoppeld aan de aansluiting van het luchthaventerrein op de provinciale weg richting de A1. Met de vaststelling van de startnotitie en het akkoord op de start van het onderzoek is hier een invulling aan gegeven. Het onderzoek maakt onderdeel uit van meerdere onderzoeken en planvormingtrajecten op regionale schaal waarin met name de bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek centraal staat.

De noodzaak naar een onderzoek blijkt onder meer uit de toenemende verkeersdruk in Enschede Noord en West. De verkeersdrukte op Weerseloseweg leidt tijdens spitsuren in toenemende mate tot filevorming. Verkeer vanuit noordoost Twente met bestemming Enschede West: (Kennispark Twente met Universiteit en Business en Sciencepark, Kanaalzone en het havengebied) maakt gebruik van sluipwegen door woongebieden en wegen in het buitengebied. Het ontbreken van goede interne en externe verbindingen binnen de Innovatiedriehoek hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Enschede en stagneert de economische ontwikkeling van de regio. Deze opsomming schetst een aantal problemen die mede aanleiding zijn voor de start van het onderzoek.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het in beeld brengen van de effecten op de verkeersstromen in en rondom de stad. Vervolgens richt het onderzoek zich ook op de de veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit, de effecten voor het leefmilieu en het natuurlijke landschap. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal de Gemeente Enschede de burgers, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden betrekken.

Bron: Enschede.nl

Startnotitie Noordelijke Ontsluiting in PDF
Scheidingslijn