Categorieën
Nieuws

Onderzoek naar mogelijkheden aanleg Noorderval

De verkeersdruk in Enschede Noord en West neemt al jaren toe. Op de Weerseloseweg is tijdens de spitsuren steeds meer sprake van filevorming en automobilisten op weg naar Enschede-West maken veel gebruik van sluipwegen door woonwijken en door het buitengebied. De bereikbaarheid van Enschede aan deze kant van de stad is dus verre van optimaal, met alle negatieve gevolgen daarvan voor bewoners, leefbaarheid en economische ontwikkeling.

In het coalitieakkoord 2010-2014 hebben PvdA, VVD, CDA, en BBE de wens vastgelegd voor een directe aansluiting op de A1 (Noorderval) ter hoogte van de luchthavenlocatie. Om verdere toename van sluipverkeer door deze Noorderval in Enschede-Noord te voorkomen, zou de mogelijkheid onderzocht moeten worden voor een nieuwe verbinding tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat. Het gedeelte Deurningerstraat-Horstlindelaan (ten noorden van de bebouwing van de Horstlindelaan) zou dan nieuw kunnen worden aangelegd; het gedeelte Horstlindelaan-Hengelosestraat zou kunnen worden gerealiseerd met gebruikmaking van de bestaande weg via de Achterhorst.

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan de ontsluiting van Kennispark bij de Universiteit Twente en aan de ontwikkeling van het vliegveldgebied.

Op maandag 23 mei heeft de gemeenteraad bij het voorstel “Kredietaanvraag lopende projecten Mobiliteit 2011” o.a. € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden om invulling te geven aan een adequate noordelijke ontsluiting van het Kennispark. Het onderzoek moet uitwijzen wat de effecten van een Noorderval zijn op het verkeer in en rond de stad en moet in beeld brengen welke gevolgen die heeft voor zaken als verkeersveiligheid, natuur en landschap.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt gesproken met allerlei betrokkenen en belanghebbenden, niet alleen om hen te informeren, maar ook om vragen op te halen voor het onderzoek. Begin 2012 moeten de onderzoeksresultaten op tafel liggen.

De weg heeft op voorhand al de tongen losgemaakt. Een publicatie in dagblad Tubantia die de indruk wekte van een vierbaansweg dwars door het ‘groene hart’ leidde op de internetpagina van de krant al tot vele reacties. Er ligt nog niets vast. Het onderzoek moet nog beginnen.

Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de mogelijkheden zijn voor een rechtstreekse aansluiting op de A1, welke tracés in beeld komen, etcetera.

We zullen in 2012 de onderzoeksresultaten bekijken en toetsen.
Scheidingslijn