Categorieën
Nieuws

Stimuleren fietsgebruik vraagt om actief fietsbeleid

Stimuleren fietsgebruik ….

Blij verrast was ik, toen ik op 27 september in mijn mailbox de beantwoording vond van mijn schriftelijke vragen aan het College over het teruglopend fietsgebruik en de positie van de fiets in Enschede. Het College is gelukkig met de PvdA van mening dat het stimuleren van fietsgebruik voor binnengemeentelijke verplaatsingen nog steeds een belangrijke doelstelling is vanuit bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en gezondheid. Het College heeft naar aanleiding van het afnemend fietsgebruik in juli een Stadspeiling verricht onder 3.068 panelleden, die gedetailleerd inzicht heeft gegeven in de belangrijkste beweegredenen van de Enschede bevolking om de fiets wel of niet te gebruiken en welke maatregelen en/of knelpunten fietsers ondervinden.

Verder was ik blij te vernemen dat het College de fietsvisie in nauwe samenwerking met de Fietsersbond Enschede, de Regiopolitie Twente, de Stedelijke Ouderverkeersraad en de Regio Twente wil gaan ontwikkelen. Hopelijk krijgt de gemeenteraad deze begin 2012 gepresenteerd. Tipje van de sluier: het document zal worden voorzien van een fiets-projectenlijst. Deze projectenlijst zal zich richten op zowel de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk, als op ontbrekende fietsschakels. Verder zullen uitbreiding van fietsenstallingen, promotie van de (elektrische) fiets en doelgroepenbeleid onderdeel zijn van de fietsvisie.

De vragen en de antwoorden van het College kunt u lezen op schriftelijke vragen daling fietsgebruik in Enschede.

….vraagt om actief fietsbeleid.

Om de voortrekkersrol op het terrein van fietsen in Enschede weer te heroveren, heb ik het initiatief genomen om op maandag 3 oktober a.s. over de betekenis van een actief fietsbeleid een raadsatelier te organiseren, een oriënterende openbare discussiebijeenkomst.

De Fietsersbond zal een presentatie houden van fiets-facts en figures in Enschede en ingaan op de terugloop van het fietsgebruik tot 33%. Het Medisch Spectrum Twente zal, als (grote) werkgever in de Enschedese binnenstad, ingaan op het stimuleren van fietsgebruik, waarbij ook aandacht voor de elektrische fiets. De gemeente Groningen komt ‘het geheim van Groningen’ toelichten. Hoe krijgt men het daar voor elkaar om jarenlang het niveau van 47% te handhaven? Wat kunnen wij daarvan in Enschede leren? In de aansluitende discussie hoop ik samen met andere fracties initiatieven te kunnen nemen in de aanloop naar de behandeling van de programmabegroting op 7 november. Oud-wethouder Dick Buursink zal de bijeenkomst afsluiten met een gesproken column.

Het raadsatelier vindt plaats in Trouwzaal 1 van het gemeentehuis, van 19.30 tot 20.20 uur. U bent er welkom!

Overigens zal aansluitend, eveneens in Trouwzaal 1, het VerkeersCirculatiePlan Binnenstad (VCP) door de wethouders Hans van Agteren en Marijke van Hees worden gepresenteerd. Hopelijk beleven wij een mooie “mobiliteitsavond” met z’n allen!

Meer informatie over het raadsatelier kunt u vinden op uitnodiging raadsatelier 03/10/’11 en I&O rapport Fietsen in Enschede.
Scheidingslijn