Categorieën
Nieuws

Middelen voor verkeersontsluiting Kotmanpark

Woensdag 6 oktober was ik met mijn fractiegenoot George Hanna aanwezig bij een door de wijkraad Oost-Boswinkel georganiseerde informatieavond over de verkeersontsluiting Kotmanpark. Daarin werd door een ambtenaar verteld dat er op het gebied van verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid in Enschede ideeën zijn voor €140 miljoen, terwijl er maar een budget is van € 6 miljoen. Tevens werd de vraag van een bewoner of de ontsluiting van Kotmanpark wat betreft de prioritering boven of onder de streep staat, door de ambtenaar beantwoord met “onder de streep”.

Aangezien daarmee de suggestie gewekt wordt dat voor de verkeersproblematiek Kotmanpark geen middelen beschikbaar zullen zijn, willen wij met een aantal vragen meer duidelijkheid hieromtrent krijgen.

Vandaar de volgende vragen:
1. Is de wethouder bekend met de problematiek rond de ontsluiting van het aangrenzend woongebied (Kotmanpark e.o.) en de andere hier geplande voorzieningen (hotel en kantoren)?
2. Zijn er bij de diverse projecten in dit gebied binnen het totaalbudget Zuiderval middelen opgenomen voor mobiliteit en ontsluitingen?
3. Om welke bedragen gaat het hier?
4. Kan de wethouder aangeven wat de status is van de gesprekken met de betrokken bewoners van het gebied en hun vertegenwoordigers over de mogelijkheden die er zijn voor een goede, veilige en verantwoorde ontsluiting van het gebied?

Vragen zijn ingediend door fractiegenoot Kenan Boz.
Scheidingslijn