Categorieën
Nieuws

Invoering gratis openbaar vervoer 70 plussers

In het coalitieakkoord 2010-2014 is de volgende passage opgenomen (pagina 18 van 23): “We willen het gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar weer invoeren, het betaald parkeren op zondag terugdraaien (met uitzondering van koopzondagen) én het mogelijk maken gratis groenafval te brengen in de maanden maart en oktober. Versnelde uitvoering van een aantal infrastructurele projecten vergt een herprioritering binnen de mobiliteitsvisie en mag geen extra tekorten opleveren. De financiële consequenties hiervan komen aan de orde in de Kadernota 2011.”

Bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, besproken in de Stedelijke commissie op 6 september 2010, werden de criteria voor de Regiotaxi aangescherpt en is voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toekennen van een vervoerspas aan 70-plussers, aansluitend op het bovengenoemde voornemen in het coalitieakkoord.

Tot op heden hebben we van het college echter geen voorstel ontvangen omtrent het gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar.

Dit is voor de PvdA aanleiding tot de volgende vragen.

1. Welke stappen heeft het college tot op heden gezet om de invoering van gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar te realiseren?
2. Wat moet er nog gebeuren voordat het kan worden ingevoerd?
3. Op welke termijn kunnen wij voorstellen hieromtrent verwachten?

De originele versie als pdf-bestand
Antwoord nog niet beschikbaar
Scheidingslijn