Categorieën
Nieuws

Stimuleren fietsgebruik vraagt om actief fietsbeleid

Stimuleren fietsgebruik ….

Blij verrast was ik, toen ik op 27 september in mijn mailbox de beantwoording vond van mijn schriftelijke vragen aan het College over het teruglopend fietsgebruik en de positie van de fiets in Enschede. Het College is gelukkig met de PvdA van mening dat het stimuleren van fietsgebruik voor binnengemeentelijke verplaatsingen nog steeds een belangrijke doelstelling is vanuit bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en gezondheid. Het College heeft naar aanleiding van het afnemend fietsgebruik in juli een Stadspeiling verricht onder 3.068 panelleden, die gedetailleerd inzicht heeft gegeven in de belangrijkste beweegredenen van de Enschede bevolking om de fiets wel of niet te gebruiken en welke maatregelen en/of knelpunten fietsers ondervinden.

Verder was ik blij te vernemen dat het College de fietsvisie in nauwe samenwerking met de Fietsersbond Enschede, de Regiopolitie Twente, de Stedelijke Ouderverkeersraad en de Regio Twente wil gaan ontwikkelen. Hopelijk krijgt de gemeenteraad deze begin 2012 gepresenteerd. Tipje van de sluier: het document zal worden voorzien van een fiets-projectenlijst. Deze projectenlijst zal zich richten op zowel de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk, als op ontbrekende fietsschakels. Verder zullen uitbreiding van fietsenstallingen, promotie van de (elektrische) fiets en doelgroepenbeleid onderdeel zijn van de fietsvisie.

De vragen en de antwoorden van het College kunt u lezen op schriftelijke vragen daling fietsgebruik in Enschede.

….vraagt om actief fietsbeleid.

Om de voortrekkersrol op het terrein van fietsen in Enschede weer te heroveren, heb ik het initiatief genomen om op maandag 3 oktober a.s. over de betekenis van een actief fietsbeleid een raadsatelier te organiseren, een oriënterende openbare discussiebijeenkomst.

De Fietsersbond zal een presentatie houden van fiets-facts en figures in Enschede en ingaan op de terugloop van het fietsgebruik tot 33%. Het Medisch Spectrum Twente zal, als (grote) werkgever in de Enschedese binnenstad, ingaan op het stimuleren van fietsgebruik, waarbij ook aandacht voor de elektrische fiets. De gemeente Groningen komt ‘het geheim van Groningen’ toelichten. Hoe krijgt men het daar voor elkaar om jarenlang het niveau van 47% te handhaven? Wat kunnen wij daarvan in Enschede leren? In de aansluitende discussie hoop ik samen met andere fracties initiatieven te kunnen nemen in de aanloop naar de behandeling van de programmabegroting op 7 november. Oud-wethouder Dick Buursink zal de bijeenkomst afsluiten met een gesproken column.

Het raadsatelier vindt plaats in Trouwzaal 1 van het gemeentehuis, van 19.30 tot 20.20 uur. U bent er welkom!

Overigens zal aansluitend, eveneens in Trouwzaal 1, het VerkeersCirculatiePlan Binnenstad (VCP) door de wethouders Hans van Agteren en Marijke van Hees worden gepresenteerd. Hopelijk beleven wij een mooie “mobiliteitsavond” met z’n allen!

Meer informatie over het raadsatelier kunt u vinden op uitnodiging raadsatelier 03/10/’11 en I&O rapport Fietsen in Enschede.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Groot parkeeronderzoek binnensingelgebied Enschede

De gemeente Enschede wil het parkeren in de stad beter regelen en ontwikkelt daarvoor een parkeervisie. Als onderdeel hiervan wordt in de periode van maandag 19 september t/m woensdag 28 september een groot parkeeronderzoek gehouden in het binnensingelgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van I&O Research.

Verspreid over de dagen zullen tellers alle straten, pleinen en parkeergarages langslopen om te noteren hoeveel auto’s er geparkeerd staan. Ook de parkeerplaatsen op privé-terrein die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn worden geteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het binnensingelgebied en een smalle zone net buiten de singels.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de parkeervisie. In deze visie legt de gemeente vast hoe zij in de toekomst met het parkeren in Enschede om wil gaan. De visie heeft onder andere tot doel om het parkeren beter te structuren, zodat de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van duurzaamheid en het oplossen van veelvoorkomende knelpunten in woonwijken. De parkeervisie moet begin 2012 klaar zijn.

Bron: Enschede.nl

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Locatie oplaadpunt elektrische auto’s Enschede

Beetje vreemd….

Vanmiddag reed ik langs de Oldenzaalsestraat en tot mijn grote verbazing zag ik een oplaadautomaat voor elektrische auto’s op een plek staan waar parkeren verboden is (achterzijde Media Markt). Nu vraag ik mij af hoe lang het eigenlijk duurt totdat een elektrische auto volledig opgeladen is?

Oplaadautomaat Enschede

Oplaadautomaat Enschede

Oplaadautomaat Enschede

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

De Miljoenennota 2012 is uitgelekt!

Miljoenennota 2012 downloaden
Hoe simpel kan het zijn? 2011 veranderen in 2012!!! #miljoenennota #Ohohohohoooh

In PDF downloaden: De Miljoenennota 2012

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

PvdA bezorgd over het afnemende fietsgebruik in Enschede

De bereikbaarheid van de binnenstad van Enschede is een belangrijk onderdeel van het te voeren economisch beleid en tegelijkertijd van belang voor de ‘beleving’ van Enschede als het centrum voor een grote (Eu)regio.

De afgelopen decennia heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om auto, fiets en O.V. een belangrijke positie te geven. M.n. de fiets is voor de relatief korte afstand het beste, duurzaamste en goedkoopste vervoermiddel richting economische kerngebieden, en creëert tegelijkertijd ruimte voor noodzakelijk autogebruik. Dat vraagt permanente aandacht in het te voeren verkeersbeleid. Daarnaast is het in het kader van volksgezondheid waarbij ‘meer bewegen’ het doel is een eenvoudige manier om die doelstelling te bereiken. Enschede heeft als een van de weinige 100duizend plus gemeenten het fietsgebruik de afgelopen jaren zien teruglopen. Dat wekt verbazing en vinden wij zorgelijk. In het najaar is de gemeenteraad een nieuwe fietsnota toegezegd. In de aanloop naar de behandeling van die nota en ter voorbereiding van debat met de Enschedese samenleving heeft de PvdA in Enschede meer informatie nodig om haar standpunt te kunnen bepalen.

De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Onderschrijft het College van B&W nog steeds het uitgangspunt dat fietsen ruimte creëert voor noodzakelijk autogebruik waardoor de bereikbaarheid het best gewaarborgd is?
  2. Is het College van B&W met ons van mening dat stimuleren van fietsgebruik voor binnengemeentelijke verplaatsingen nog steeds een belangrijke doelstelling is vanuit meerdere overwegingen?
  3. Is het College van B&W net als de PvdA bezorgd over het afnemende fietsgebruik in Enschede?
  4. Is het College van B&W bereid te onderzoeken welke factoren aanleiding zijn voor het afnemend gebruik van de fiets in de binnenstedelijke verplaatsingen?
  5. Kan het College van B&W in zogenaamde referentiegemeenten (Groningen, Zwolle, Haarlem, Tilburg) achterhalen welke beleidsintensiveringen daar hebben plaatsgevonden die geleid hebben tot een hoger fietsgebruik in de afgelopen jaren?
  6. Kan het College van B&W in samenspraak met de lokale afdeling van de Fietsersbond voor de gemeenteraad op een rij zetten welke maatregelen de neergaande tendens kunnen ombuigen?
  7. Is het College van B&W met ons van mening dat Enschede haar voortrekkersrol op het terrein van Fietsbeleid weer moet heroveren?

Schriftelijke vragen in PDF: PvdA bezorg over het afnemende fietsgebruik in Enschede

Huis aan Huis Enschede: Pleidooi voor fiets

Tc Tubantia: PvdA bezorgd over daling aantal fietsers in onze stad

Scheidingslijn