Categorieën
Nieuws

3 miljoen Euro voor onderhoud fietspaden en aanleg fietspad Zuid Esmarkerrondweg?

Op maandag 7 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2012-2015. Afgelopen week kondigde fractievoorzitter Laurens van Lier al aan dat wij daarbij o.a. met twee amendementen zullen komen over het fietsbeleid.

Met het ene amendement willen we 1 miljoen euro bestemmen voor een inhaalslag voor het onderhoud van fietspaden en de aanpak van knelpunten. Dit vooruitlopend op de bespreking van de nota fietsbeleid, die in voorbereiding is. Uit recente landelijke gegevens van de Fietsersbond blijkt dat de kwaliteit van fietspaden in vele gemeenten te wensen overlaat, wat tot valpartijen en verwondingen leidt. Ook in Enschede komen klachten over achterstallig onderhoud en knelpunten, bijvoorbeeld bij kruisingen. Met dit extra budget kunnen onderhoud en knelpunten worden aangepakt, zodat we bij de uitvoering van de nota fietsbeleid wat meer met een schone lei kunnen beginnen.

Het tweede amendement gaat over de aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Daar moeten auto’s en fietsers dezelfde smalle en bochtige weg delen. Aanleg van een fietspad speelt al vele jaren en in het coalitieakkoord was de aanleg ervan voorzien in deze raadsperiode (dus voor 2014). In de gemeentelijke planning is het fietspad echter al weer vele jaren verder geschoven. Dat willen we dus niet. We stellen voor 2 miljoen euro vrij te maken voor dit fietspad. Met subsidies kan dan de rest van het benodigde budget worden binnengehaald.

We hopen dat we in de gemeenteraad voluit steun krijgen voor deze twee amendementen.

Scheidingslijn