Categorieën
Nieuws

Fietser in Enschede krijgt weer volop aandacht

Op maandag 7 november hebben wij in de gemeenteraad de Programmabegroting 2012-2015 besproken. Daarbij is ons amendement Fietsbeleid Enschede door een ruime meerderheid aangenomen. Alle partijen hebben het mede ondertekend, met uitzondering van VVD en CDA.

Wij hebben vastgelegd dat in de op te stellen fietsbeleidsnota een heldere ambitie in procenten moet komen op het gebied van fietsen. Ook moeten er concrete maatregelen in opgenomen worden ten aanzien van onderhoud van fietspaden, verbetering van veiligheid op en bij kruispunten en aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Ten slotte moet in de beleidsnota aandacht gegeven worden aan publiciteitscampagnes en projecten ter stimulering van fietsgebruik, ook in samenwerking met bedrijven en instellingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat voor de stimulering van fietsgebruik meer samengewerkt wordt met bedrijven en instellingen, zoals Saxion Hogeschool Enschede, Medisch Spectrum Twente, Regio Twente, Politie Twente en Universiteit Twente. 

De gemeenteraad heeft met het amendement ook besloten dat, vooruitlopend op de vaststelling van de fietsbeleidsnota, € 1 miljoen wordt uitgetrokken voor een inhaalslag onderhoud fietspaden en de aanpak van knelpunten, zoals gevaarlijk kruispunten. Over de toestand van fietspaden in onze stad zijn klachten. Door het onderhoud nu al aan te pakken, kunnen we straks met een redelijk schone lei aan de uitvoering van de fietsbeleidsnota beginnen.

Een ander punt was het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Wethouder Hans van Agteren meldde op 3 oktober dat de aanleg van dit fietspad vooruitgeschoven was naar 2025. De aanleg van het fietspad speelt al vele jaren. Auto’s en fietsers moeten dezelfde smalle, bochtige weg delen wat tot gevaarlijke situaties leidt. De aanleg van een fietspad staat bovendien opgenomen in het coalitieakkoord. We brachten het fietspad in bij de begrotingsbehandeling en hadden al een amendement in de achterzak om geld vrij te maken voor een snelle aanpak. De wethouder zegde echter toe dat de aanleg voor 2014 gaat beginnen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder en zullen hem daaraan houden. 

Al met al krijgt de fietser in Enschede dus weer volop aandacht!

Scheidingslijn