Categorieën
Nieuws

JOP, jeugd en welzijn in Zuid

In de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 29 november kwamen diverse zaken aan de orde die te maken hebben met jeugd en welzijn in dit stadsdeel.

Opnieuw werd gesproken over de jongerenontmoetingsplek (JOP) in de Helmerhoek. Deze komt er niet na bezwaren van omwonenden. Als commissie hebben wij naar mijn mening er alles aan gedaan om een JOP te realiseren voor de jongeren van de Helmerhoek. Treffend vond ik de uitspraak van stadsdeelwethouder Wallinga, die aangaf dat je er alles aan kunt doen om jongeren tegemoet te komen, maar dat maar één inwoner hoeft op te staan om bezwaar aan te tekenen en alles wordt van tafel geveegd. Omdat de hele procedure zo lang heeft geduurd, heeft het wat ons betreft geen zin meer om het traject opnieuw te starten met dezelfde jongeren. Stadsdeelmanager Nekkers gaat nog in gesprek met de jongeren om te kijken waar zij nog wel behoefte aan hebben. Mijn inbreng was voornamelijk gericht op de lessen die wij hieruit kunnen trekken, zodat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet. Er is immers ook in de procedure het een en ander niet goed gegaan.

In de stadsdeelcommissie wees een inspreker van Platform Aram, de belangenvereniging van de Arameeërs in de Wesselerbrink, nog eens op de wens voor de inrichting van een jeugdhonk aan de Vlierstraat. Deze wens had het platform ook al bij de programmabegroting ingebracht, maar een meerderheid van de gemeenteraad wees die af. Er was geen aanleiding het er nu in de stadsdeelcommissie opnieuw over te hebben. Wij voelen er namelijk niets voor om een specifieke club te steunen, maar zoeken eerder naar samenwerking tussen partijen. Bovendien zijn er in stadsdeel Zuid meerdere clubs waar jongeren bij elkaar kunnen komen en investeren we liever in activiteiten dan in stenen.

Tenslotte kwam ook de werkwijze van wijkwelzijnsinstelling Alifa aan de orde. De PvdA is blij met de nieuwe werkwijze dat Alifa wordt afgerekend op “resultaatgericht werken”. Zo kunnen wij als gemeenteraad toetsen of bepaalde doelstellingen worden gehaald. Met dit kabinet zal in toekomst ook op welzijnswerk bezuinigd worden. Daarom vinden wij het nu al belangrijk dat meer samengewerkt wordt met verschillende verenigingen, wijkraden en instanties om tot een beter jongeren- en ouderenbeleid te komen. Jongeren moeten meer te doen hebben en ouderen moeten uit hun isolement gehaald worden.