Categorieën
Nieuws

Jeugdzorg: één gezin, één plan, één coördinator, één budget en één informatiesysteem!

Maandag 3 juni stonden de visienota Transitie Jeugdzorg en het actieplan van de regio Twente op de agenda van de Stedelijke raadscommissie. De PvdA kan zich goed vinden in de lijn van de visie en de uitgangspunten die gesteld worden door het college. Ook wij vinden dat jongeren centraal moeten worden gesteld en dat de ondersteuning integraal aangeboden moet worden. Dus inderdaad, één gezin, één plan, één coördinator, één budget en één informatiesysteem!

Huisartsen, scholen en niet in de laatste plaats ouders zullen in de toekomst bij preventie en vroegsignalering een belangrijke rol moeten spelen. Feit is immers dat de gemeente de jeugdzorg efficiënter en betaalbaar moet zien te krijgen. “Eigen kracht” zal voor wat betreft de PvdA het woord van het jaar moeten worden! Er zal steeds meer inzet gevraagd worden van de omgeving (familieleden, vrienden, buren), maar ook van onderwijsinstellingen, verenigingen en huisartsen.

We constateren dat het stuk dat nu voorligt heel algemeen is. Misschien kan dat ook niet anders, omdat het Rijk en de Tweede Kamer nog duidelijkheid moeten geven over het wetsvoorstel. Voor de zomer hopen wij daar meer van te horen.

De Gehandicaptenraad Enschede heeft desgevraagd advies uitgebracht over de Visienota Transitie Jeugdzorg. Die benadrukt de rol van de regisseur. De regisseur is bij uitstek een “spilfunctie” waarbij een hoog afbreukrisico aanwezig is wanneer deze niet goed of onvoldoende wordt ingevuld. Verder merkt de Gehandicaptenraad bij het uitgangspunt “dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en naar vermogen meedoet” op dat het college zich moet realiseren dat niet iedereen dit door zijn fysieke en/of verstandelijke beperkingen kan. Tenslotte geeft de Gehandicaptenraad aan niet blij te zijn met de samenvoeging van mantelzorg en vrijwilliger. Dat zou namelijk suggereren dat zij gelijkwaardig zijn.

Niettemin hebben wij wethouder Ed Wallinga gecomplimenteerd voor zijn inzet bij het jeugdbeleid!)