Categorieën
Nieuws

College treft maatregelen voor verbetering verkeer binnenstad

Het college van B&W heeft op 23 april geantwoord op mijn schriftelijke vragen over het verkeersbeleid in de binnenstad. De reactie was positief. Zo is het college met de PvdA van mening dat de oversteekbaarheid bij de dagmarkt ter hoogte van Albert Heijn en de ingang van winkelcentrum de Klanderij verbeterd moet worden. Door fietsnietjes te plaatsen op deze plek, kan in het midden een looppad voor ouders met kinderwagens en voor scootmobielgebruikers worden gecreëerd.

Het college deelt ook de ergernis van de PvdA (en vele anderen) over bromfietsers en scooters in het winkelgebied van de binnenstad. Bij de definitieve inrichting van de Mooienhof/Zuidlus ontstaat er voor dit doorgaand oost-west verkeer in ieder geval een beter alternatief. Het college zal zich bezinnen op intensievere handhaving en zal, in afstemming met belanghebbenden, de mogelijkheden bezien voor duidelijker (fiets)routes in de binnenstad.

In antwoord op mijn vragen over het vrachtverkeer in het stadserfgebied buiten de blokuren antwoordt het college dat binnenkort de “Cargohopper” van start gaat. Transportbedrijf HST zal vanuit het Transportcentrum met milieuvriendelijk elektrisch vervoer de bevoorrading van de deelnemende winkeliers gaan verzorgen. Toelevering buiten de bloktijden is alleen toegestaan wanneer het versproducten betreft. In 2012 bedroeg het aantal permanente stadserfontheffingen 1710. Het aantal incidentele ontheffingen bedroeg in dat jaar circa 1000. Dit is aanmerkelijk minder dan onder het oude uitgiftebeleid. Om misbruik te voorkomen, is de geldigheidstermijn van een ontheffing beperkt tot één jaar. Zo kan ieder jaar opnieuw de noodzaak beoordeeld worden. Het parkeren van auto’s bij het Twentec gebouw en op het plein achter de Klanderij kan volgens het college worden tegengegaan door het plaatsen van extra fietsnietjes.

Het college zegt toe op korte termijn te komen met een ontwerp voor een betere oplossing voor het fietspad van de Boulevard 1945 richting H.J. van Heekplein (bij de Alpha-toren), dat éénrichting is maar in twee richtingen wordt gebruikt, en voor het fietspad vanuit de Brinkstraat richting stad nabij de oversteek van de busbaan, waar fietsers worden gedwongen tegen het verkeer in te rijden.

Al met al is de PvdA tevreden met de antwoorden. We zullen de uitwerking van de door het college genoemde maatregelen goed volgen. Overigens wijs ik u nog op een inloopbijeenkomst die de gemeente op dinsdag 14 mei van 18.00 u. tot 19.30 u. in het gemeentehuis houdt. Daar kunt u informatie krijgen over de aanpassing van de Mooienhof (deel achter V&D via kruising met de Brinkstraat tot aan de Boulevard 1945) en over de planning voor de uitvoering van de komende werkzaamheden. Meer informatie staat op www.stadsweide.enschede.nl.

De schriftelijke vragen en de antwoorden van het college kunt u lezen op schriftelijke vragen verkeersbeleid binnenstad.

Categorieën
Nieuws

Ontvoering van twee aartsbisschoppen in Syrië

Op maandag middag 22 april 2013 heeft een onbekende gewapende groep in de buurt van de stad Aleppo ten noorden van Syrië de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Aleppo Paul Yezigi ontvoerd. De chauffeur van de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop is tijdens de aanval door de ontvoerders vermoord.

De Assyrische Democratische Organisatie (ADO) veroordeelt deze laffe misdaad ten
zeerste en is van mening dat het doel van zulke criminele acties een dreiging vormen
voor het bestaansrecht van de Christenen in Syrië.

ADO doet een dringende oproep aan de internationale gemeenschap zich nog
intensiever in te zetten een einde te maken aan de burgeroorlog en de
minderheidsgroepen als de christelijke Assyriërs in deze anarchistische situatie te
ondersteunen.

De Assyrische Democratische Organisatie (ADO) is op dit moment via de Syrische
Nationale Coalitie en haar contacten in gesprek met vertegenwoordigers van de
gewapende groepen in het gebied en weet te melden dat beide bisschoppen nog in
leven zijn.

Verdere informatie betreft de ontvoering van beide bisschoppen volgt nog. U kunt ook
contact opnemen met de heer Samir Eliyou: 06-50265223.

Assyrische Democratische Organisatie (ADO)

Klik hier voor een PDF file
https://www.georgehanna.nl/wp-content/uploads/ADO-verklaring-ontvoering-bisschop-Syrie.pdf

Categorieën
Nieuws

Assyrians support a humanitarian zone in North East Syria

THE HAGUE – During a visit to the House of Parliament, the Assyrian Democratic Organization (ADO) has announced Thursday, April 18 to support a humanitarian zone where help can be provided to victims of the civil war in North East Syria. An area that the struggling groups will not be allowed to enter and provides an opportunity to bring humanitarian aid. Among the victims Minorities as the Assyrian Christians living for years in harmony with other groups in this area, but now they are threatened between the struggling groups to be uprooted from their territory. In the growing problems humanitarian aid reaches the Christian minority barely. The ADO strongly supports a number of policy recommendations in the report “Syrian refugees between two fires” with the subtitle “Christians additional target in conflict” of the Christian Union party in the Dutch Parliament.

Mr. Joël Voordewind, Member of Parliament for the Christian Union visited in late March along with Mr. Albert Koop from Jubilee Campaign refugees in Syria and Turkey. Today he handed his report on his trip to Foreign Minister Mr. Frans Timmermans of the Labour Party. After this presentation there was a roundtable with various representatives of the Syrian community and organizations working in Syria or offer help. The representative of the Syriac Orthodox Church Bishop Polycarpus was also present at this meeting.

The Assyrian Democratic Organization asked Mr. Timmermans 1) to send through international NGO’s to so-called liberated areas in Syria itself more help. In Syria there are several refugee camps of UNHCR, but only in area’s controlled by the current regime. In the area’s under the control of the Free Syrian Army, are no camps. Refugees in these area’s living in terrible circumstances. To help these refugees more international support is necessary than only the aid provided by the UNHCR but also through international and local NGO’s which at the moment only do work in area’s controlled by the Free Syrian Army. 2) Provide protection to minorities such as the Assyrian Christians in North East Syria because there is fear among Syrian Christians for a repetition of the terrible situation occurred in Iraq. After the invasion of the Americans in 2003, an exodus of Christians took place there that has led to the remain of only half of the original Christian community in this area. Among the Christian community there are people who even fear a new genocide. 3) In the first place should Christians in surrounding countries be provided to temporary settlements which will help to protect and support them with the intention to return to their homes in Syria when the situation there improves to safety. Upon arrival in Europe to deal with asylum applications of Syrian Christians who have been targets and victims by among others Jihadists and other extremist groups. The Syrian Christians do not possess their own militias to protect themselves in Syria. 4) If there are new elections in Syria the human rights of minorities as the Assyrian Christians must be guaranteed in the new constitution as well as in practice before a possible new government is installed. 5) Christian refugees should be separately settled and by this means protected against threatening by radical Muslims in other refugee camps.

The civil war in Syria has led to a massive exodus of refugees. More than 2 million Syrian civilians have been displaced as well, according to UN figures 1.3 million civilians have fled to countries in the region. The number of refugees is increasing daily.

The Foundation Help Christians in Syria, was also present, which is in the Netherlands the representative of the Syrian Christian Relief Organization (SCRO) and calls for more humanitarian aid. The SCRO is a local NGO in eastern Syria and offers from a Christian conviction relief to those in need as a result of the civil war. The aim of the Foundation Help Christians in Syria is to provide First Medical Aid courses, to distribute food parcels and to set up education for children in cooperation with the SCRO.

The Assyrian Democratic Organization requests other political parties to commit themselves to the suffering of the Syrian Christians in Syria and the surrounding countries.

Many thanks to Mr. Joël Voordewind and Mr. Albert Koop for their contribution on the issue in Syria!

Categorieën
Nieuws

Assyriërs voor een veilige humanitaire zone in Noord-Oost Syrië

DEN HAAG – Assyrische Democratische Organisatie (ADO) heeft donderdag 18 april tijdens een werkbezoek aan de Tweede Kamer laten weten een zone in Noord-Oost Syrië te ondersteunen waar humanitaire hulp kan worden geboden aan slachtoffers van de burgeroorlog. Een gebied dat de strijdende partijen niet zullen betreden en een mogelijkheid biedt humanitaire hulp bij de slachtoffers te brengen. Minderheden zoals de christelijke Assyriërs leven al jaren in harmonie met andere groepen in dit gebied, maar dreigen nu tussen de strijdende groepen te worden ontworteld van hun grondgebied. In de steeds verder verslechterende situatie bereikt de humanitaire hulp de christelijke minderheidsgroep nauwelijks. De ADO ondersteunt van harte een aantal politieke aanbevelingen in het rapport “Syrische vluchtelingen tussen twee vuren” met als ondertitel “Christenen extra doelwit in conflict” van de ChristenUnie.

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie bezocht eind maart samen met Albert Koop van Jubilee Campaign de vluchtelingen in Syrië en Turkije. Vandaag heeft hij zijn rapport over zijn reis overhandigd aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA). Na de overhandiging was er een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende vertegenwoordigers van de Syrische gemeenschap en organisaties die in Syrië werken of hulp bieden. De vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe kerk Bisschop Polycarpus was ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst.

De Assyrische Democratische Organisatie roept de heer Timmermans op 1) meer hulp te sturen via de internationale NGO’s naar zogenaamde bevrijdde gebieden in Syrië zelf. In Syrië bevinden zich verschillende vluchtelingenkampen van de UNHCR, maar alleen in gebied dat door het huidige regime gecontroleerd wordt. In de gebieden die onder controle vallen van de Syrian Free Army, zijn geen kampen. Vluchtelingen in deze gebieden hebben het zwaar. Om deze vluchtelingen te helpen zou internationale steun niet alleen via de UNHCR moeten lopen, maar ook via internationale en lokale NGO’s omdat zij wel werken in gebied dat door de Syrian Free Army wordt gecontroleerd. 2) Bescherming bieden aan minderheden zoals de christelijke Assyriërs in Noord-Oost Syrië omdat er angst is onder Syrische Christenen voor een herhaling van de gebeurtenissen in Irak. Na de invasie van de Amerikanen in 2003 vond een exodus van Christenen plaats die er toe heeft geleid dat de helft van de oorspronkelijk Christelijke gemeenschap is overgebleven. Onder de Christelijke gemeenschap bevinden zich leden die zelfs vrezen voor een nieuwe genocide. 3) In de eerste plaats Christenen in omringende landen onder bescherming opvangen en ondersteunen met de intentie hen weer terug te laten keren naar hun huizen in Syrië zodra het veiliger wordt. Bij aankomst in Europa moet ruimhartig worden omgegaan met asielaanvragen van Syrische Christenen die doelwit zijn geweest van onder anderen Jihadisten en andere extremistische groeperingen. De Syrische Christenen beschikken namelijk niet over eigen milities om zich in Syrië te beschermen. 4) Mochten er verkiezingen komen in Syrië, dan moet, voordat er steun gegeven wordt aan een eventuele nieuwe regering, eerst zowel in de nieuwe grondwet als in de praktijk duidelijk worden dat rechten van minderheden als christelijke Assyriërs gerespecteerd worden. 5) Christelijke vluchtelingen separaat moeten worden opgevangen in kampen omdat zij in andere kampen bedreigd worden door radicale moslims vluchtelingen.

De burgeroorlog in Syrië heeft tot een enorme vluchtelingenstroom geleid. Meer dan 2 miljoen Syrische burgers zijn ontheemd terwijl daarnaast volgens VN cijfers 1,3 miljoen burgers gevlucht zijn naar landen in de regio. Het aantal vluchtelingen neemt nog dagelijks toe.

Stichting Help Christenen In Syrië, was ook aanwezig, is in Nederland vertegenwoordiger van de Syrian Christian Relief Organization (SCRO) en pleit voor meer humanitaire hulp. De SCRO is een lokale NGO in Oost Syrië en biedt vanuit een christelijke overtuiging hulp aan hen die in nood zijn als gevolg van de burgeroorlog. Stichting Help Christenen in Syrië zet zich in samenwerking met SCRO o.a. in om EHBO cursussen te verzorgen, voedselpakketten uit te delen en onderwijs voor kinderen op te zetten.

De Assyrische Democratische Organisatie roept andere politieke partijen op om zich ook in te zetten voor de leed onder de Syrische Christenen in en rond Syrië.

Veel dank gaat uit naar Joël Voordewind en Albert Koop voor hun bijdrage inzake de kwestie in Syrië!

Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen Verkeersbeleid Gemeente Enschede

 

De afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van de binnenstad de PvdA-fractie benaderd over aspecten van het verkeersbeleid. Van verkeersdeelnemers kwamen opmerkingen en vragen over onduidelijke en verwarrende situaties op een aantal plekken in de binnenstad. Ook werden suggesties voor verbetering aangeleverd.

Klik hier voor een PDF-bestand

https://www.georgehanna.nl/wp-content/uploads/130408-schrivra-George-Hanna-verkeersbeleid-binnenstad.pdf

Categorieën
Nieuws

Pesten is van alle tijden, maar hoe ga je ermee om?

“Eén op de twintig kinderen heeft dagelijks last van pesterijen. Dag in, dag uit gaan zij met een enorme tegenzin naar school”. Voor het KennisPlatform Integratie & Burgerschap van de gemeente Enschede was dit aanleiding een thema-avond te organiseren met lezingen en workshops. Ouders, leerkrachten, raadsleden en andere geïnteresseerden waren woensdag 27 maart in Prismare uitgenodigd. De avond was tot stand gekomen in samenwerking met Niels Baas, gedragswetenschapper en onderzoeker van de Universiteit Twente. Hij is een autoriteit op het gebied van online pesten.

Na een welkomstwoord van Thouraya Chaabane, voorzitter KennisPlatform Integratie & Burgerschap, verzorgde wethouder Ed Wallinga een inleiding over het onderwerp en wat de gemeente zoal doet op het gebied van (online) pesten. Hij gaf onder meer aan dat ouders met specifieke vragen goed terecht kunnen bij het Loes Loket (http://www.loes.nl). Loes Loket organiseert ook bijeenkomsten voor ouders over hoe pesten eruit ziet en hoe je het kunt herkennen. Ouders kunnen handvatten krijgen om pesten te voorkomen en aan te pakken.

Stichting Mijn Kind Online en Digivaardig & Digiveilig hebben een brochure over digitaal pesten uitgebracht. Deze is bedoeld voor scholen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor meer informatie: http://www.digibewust.nl/onderwerpen/veilig-internet-voor-kinderen.

De workshops tijdens de avond werden gegeven door Niels Baas, gedragswetenschapper Universiteit Twente, Ilse van Bekkum, gezinscoach Opvoedpoli Zoetermeer en Joerie Nijhuis en Tom Peeters van Stichting Reactif Maastricht.

Laatstgenoemden hebben een interactieve film gemaakt, “It’s up to you”, die als discussiestarter wordt ingezet op scholen om jongeren bewust te maken van hun rol in cyberpesten. De film wordt op de landelijke dag tegen het (cyber)pesten, 19 april, gelanceerd en wordt gratis beschikbaar gesteld aan (middelbare)scholen. Zie de website http://www.itsuptoyou.nu. Scholen kunnen de problematiek van het pesten met behulp van deze film bespreekbaar maken. Wat ik vooral goed vind aan de film, is dat de keuze bij de jongeren wordt neergelegd. Zij krijgen de keuzes van de hoofdpersoon voorgelegd en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren.

Hopelijk zullen ook veel scholen in Enschede hieraan deelnemen, want pesten is een serieus probleem.

Categorieën
Nieuws

Twente is en blijft een echte fietsregio

De gemeente Enschede organiseerde op donderdag 21 maart samen met de Regio Twente, Keypoint Consultancy en het Fietsberaad in de Grolsch Veste een inspiratiebijeenkomst met als thema “Twente blijft fietsen”. Geïnteresseerden uit heel Nederland waren uitgenodigd om zich te laten inspireren over allerlei activiteiten en projecten op het gebied van fiets en fietsbeleid. De belangstelling was enorm.

Na de opening door wethouder Hans van Agteren ging Martin van Maarseveen van de Universiteit Twente in op “Fietsen in wereldperspectief” en gaf Gerran Spaan, fietsambtenaar van de gemeente Enschede, een toelichting op het fietsbeleid van onze stad. Regio Twente bestuurder Jan Bron sprak over de initiatieven binnen de Regio en de samenwerking die steeds meer gezocht wordt, bijvoorbeeld bij aanleg van de F35, de fietssnelweg tussen Enschede en Nijverdal, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. Daarnaast investeert de Regio in een regionaal hoogwaardig fietsnetwerk. Voor Twente is ook een fietsrouteplanner ontwikkeld. Zie http://www.fietsrouteplanner.nl.

Andere thema’s die aan de orde kwamen, waren verkeersveiligheid en fietsende ouderen, hoe je een fietsstad wordt en blijft, marketing en gedragsbeïnvloeding, dynamisch verkeersmanagement, fietsstimulering in de praktijk en Green Deal voor de fiets.

Twentenaren zijn echte fietsers. In Twente fietst 32% van de mensen naar hun werk, terwijl in de rest van Nederland dit percentage veel lager ligt, namelijk op 25%. Verder is de E-bike ook in Twente in opkomst: 2% van de werkenden gebruikt de E-bike, in Hengelo is dit zelfs 6%.

In de Fietsvisie van Enschede hebben wij o.a. de doelstelling om in 2020 Fietsstad van Nederland te worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Deze bijeenkomst heeft daar zeker aan bijgedragen! Ik heb in ieder geval weer nieuwe inspiratie opgedaan, evenals vele andere aanwezigen.