Categorieën
Nieuws

Mor Julius Jesuh Cicek herdacht

Vanavond heb ik de 5-jarige herdenking bijgewoond van de Syrisch-Orthodoxe Aartsbisschop Mor Julius Jesuh Çiçek in het St. Ephrem Klooster te Glane. De geestelijk leider die 29 oktober 2005 op 63-jarige leeftijd aan een hartaanval in Dusseldorf is overleden.

De herdenking werd door ongeveer 300 gelovigen bijgewoond en bestond behalve uit gezang en muziek, uit toespraken van zijn opvolger Mor Polycarpus Augin Aydin, bisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland en Priester Hanna Basut van de St. Simon kerk uit Oldenzaal.

Mor Julius Jesuh Çiçek was de eerste Aartbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Midden-Europa. Onder zijn leiding zijn sinds 1979 ongeveer zestig kerken en drie kloosters in zijn bisdom geopend.

In 2007 heeft Mor Julius Jesuh Çiçek een standbeeld gekregen, die door Mor Polycarpus Augin Aydin op 29 april in Glane is onthult.

In Nederland herinnert men zich de dood van de Aartsbisschop vooral vanwege een opmerkelijk begrafenisritueel. Hij werd namelijk op 5 november 2005, zittend op een stoel bijgezet in het mausoleum van het St. Ephrem Klooster te Glane.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Twents biedt reizigers tot 2 januari 2011 vijf dagen lang gratis reizen aan

Lijn 8 van Twents rijdt in de spits regelmatig rechtstreeks heen en weer tussen Hengelo en Enschede. Om de snelle busverbinding zelf te ervaren, biedt Twents reizigers tot 2 januari 2011 vijf dagen lang gratis reizen aan.

Deze sneldienst rijdt in de spitsuren elk half uur en leent zich volgens woordvoerder Herman de Gooijer van Twents prima voor woon-werkverkeer. “De verbinding is uitermate geschikt voor automobilisten die hun auto op het P+R-terrein aan de Zuiderval in Enschede parkeren en vandaar naar het centrum van Enschede of het bedrijventerrein Westermaat in Hengelo willen reizen. Door gebruik te maken van lijn 8 wordt verkeersdrukte vermeden en is een parkeerplek zoeken niet nodig. Met lijn 8 kunnen met name inwoners van Hengelo Noord snel naar het centrum van Enschede reizen”, zegt De Gooijer.

De 5-dagenkaart, ook ‘gratis probeerkaart’ genoemd, kan worden aangevraagd op www.ervaarhetov.nl (klikken op ‘je werkdag begint met lijn 8″).

Actievoorwaarden
Je werkdag begint met lijn 8

1. Het kaartje “Je werkdag begint met lijn 8” geeft recht op 5 dagen gratis reizen op lijn 8 van Twents. Deze coupon is alleen geldig op lijn 8.

2. Maximaal 1 coupon per persoon per actieperiode .

3. U kunt de coupon aanvragen via de mail: info@ervaarhetov.nl.

4. De coupon wordt u binnen 2 werkdagen toegestuurd via de mail.

5. U dient het printen van de coupon zelf te verzorgen.

6. Deze actie is geldig t/m 2 januari 2011.

7. De actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen van Twents.

8. De coupon is niet inwisselbaar voor contant geld.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Nader onderzoek Hoogfrequent Spoor…

In de vergadering van de Stedelijke raadscommissie op maandag 11 oktober werd de vergadering van Regioraad Twente van 13 oktober voorbereid. Vastgesteld werd welk geluid de vertegenwoordigers van Enschede daar namens onze gemeente moesten laten horen.

Eén van de agendapunten van de Regio was het Programma Hoogfrequent Spoor van de regering. Het gaat in dit programma om het scheppen van meer ruimte op het spoor voor goederentreinen. Dat kan op de Twentelijn Deventer – Hengelo – Duitsland in de toekomst leiden tot meer dan 80 goederentreinen per dag.

Veel gemeenten langs deze spoorlijn hebben daar grote bezwaren tegen uit oogpunten van leefbaarheid en veiligheid. Er was dan ook een motie vanuit Almelo waarin uitgesproken werd dat de plannen in de huidige vorm niet aanvaardbaar zijn en waarin verzocht werd dit standpunt namens de Regio Twente over te brengen aan het kabinet en de leden van de Staten Generaal. Ook werd in de motie gepleit om eerst onderzoek te doen naar andere varianten, waarbij het goederenvervoer over water nadrukkelijk dient te worden meegenomen als duurzaam voorkeursalternatief.

Het advies van ons college van B&W was om de motie wel te steunen, maar de laatste zin niet. Het rendement van transport over water zal niet zodanig zijn dat het probleem en de vraagstelling rond het goederenvervoer per spoor daardoor fundamenteel anders wordt. Wij hebben dit advies van het College gesteund. Nederland is een transportland en moet alle mogelijkheden voor goederenvervoer benutten. Het goederenvervoer per spoor is een substantiële partner in het transport. Van belang is ook het voorkomen van verdere belasting van het nationaal en internationaal weggennet, zoals de A1.

We hebben er als PvdA fractie wel op aangedrongen dat de Regio actief meedenkt over de alternatieven en de condities en niet alleen afwacht waar het Rijk mee komt. Het advies van het College werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Intussen weten we dat de Regio de motie heeft aangenomen met dien verstande dat op verzoek van Enschede is afgesproken dat alternatieven zoals vervoer over water meegenomen worden bij het onderzoek, maar niet als voorkeursalternatief zoals Almelo had voorgesteld.

….en toezeggingen invoering OV-chipkaart in Twente

Een tweede onderwerp dat werd besproken was de Openbaar Vervoer-visie 2010-2018 (OV-visie) van de Regio Twente. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in deze nota, behalve in de passage waar het gaat over de OV-chipkaart. De Regio gaat uit van een voortvarende invoering, maar wij hebben onze bedenkingen geuit. Over de OV-chipkaart is nog veel te doen.

Voor consumenten blijkt nog veel onduidelijkheid. De invoering van de OV-chipkaart in Twente mag voor de OV-gebruikers absoluut geen verslechtering betekenen. Daarom vinden wij dat deze pas ingevoerd mag worden wanneer de gebruikscondities helder zijn. Er mag geen verborgen prijsverhoging voor de consument uit voortvloeien, dus geen dubbel instaptarief of per saldo duurder uit zijn dan met de strippenkaart, en er moet duidelijkheid zijn over het dalurentarief. Daarnaast is een aantal gemeenten, zoals Enschede, bezig met invoering van gratis OV voor 70 plussers, ook in het kader van de voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We willen eerst weten hoe dit gratis OV voor 70 plussers gestalte krijgt binnen het regime van de OV-chipkaart en tot welke meerkosten dit leidt voor de betrokken gemeenten. We kregen in de Stedelijke raadscommissie op dit punt bijval van andere fracties. Inmiddels weten we dat de Regio Twente op 13 oktober de OV-visie heeft vastgesteld. De zorgen van Enschede over de invoering van de OV-chipkaart zijn door de Enschedese vertegenwoordigers bij de Regio ingebracht. Daarop is door portefeuillehouder Theo Schouten van de Regio toegezegd dat er volle aandacht zal zijn voor een grondige invoering van de OV-chipkaart, waarbij betrouwbaarheid en dienstverlening centraal staan. Overigens blijven ook in de nieuwe OV-visie verschillende mogelijkheden bestaan om (vormen van) gratis openbaar vervoer te faciliteren. Dit is echter maatwerk en het wordt per gemeente afzonderlijk afgesproken. Een gemeenschappelijke regionale visie op gratis Openbaar Vervoer blijkt zowel financieel als politiek niet haalbaar.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Duizend en één nacht in Twekkelerveld

Een schoolbreed filmproject van Openbare Basisschool Twekkelerveld, Tetem Kunstruimte en Jeugdtheater Sonnevanck: in het educatieproject “Duizend en één nacht” gingen de kinderen van OBS Twekkelerveld bij ouders en grootouders op zoek naar sprookjes uit hun eigen land of de streek waar zij vandaan komen.

De oogst aan sprookjes was groter dan verwacht. Zo hebben ze sprookjesschriften ingeleverd met daarin verrassende en bekende sprookjes, van “Ali Baba en de veertig rovers” tot aan “Old Minneke”. Per klas werd dan één verhaal gekozen en daar werd een korte film van gemaakt.

Onder leiding van mediadocenten hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 8 gewerkt aan het maken van decors en kostuums, hebben ze geholpen met het filmen van de scènes en uiteindelijk hebben ze zelfs de hoofdrol gespeeld in hun eigen film. Zo ontstond in elke klas een korte film van één verhaal. Een overkoepelend filmverhaal “Duizend en één nacht”, over Sheherazade die de Sultan elke nacht een spannend verhaal vertelde, werd gespeeld door twee professionele acteurs.

De feestelijke presentatie van het project vond dinsdag 12 oktober plaats in het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Omdat de wethouder, de stadsdeelmanager en de voorzitter van stadsdeelcommissie Noord verhinderd waren, had ik de eer om namens de gemeente Enschede ceremonieel de eerste DVD van de film “Duizend en één nacht” overhandigd te krijgen.

In mijn toespraak – die ik hield voor 350 belangstellenden – heb ik benadrukt dat een dergelijk project alleen gerealiseerd kan worden wanneer de overheid zoals de gemeente Enschede financieel kan bijdragen. Kunst en cultuur in de wijk is naar mijn mening een middel om mensen tot elkaar te brengen. Daarom hoop ik dat ook onder het kabinet Rutte-Verhagen dit soort projecten in de toekomst ondersteund kan blijven worden.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Middelen voor verkeersontsluiting Kotmanpark

Woensdag 6 oktober was ik met mijn fractiegenoot George Hanna aanwezig bij een door de wijkraad Oost-Boswinkel georganiseerde informatieavond over de verkeersontsluiting Kotmanpark. Daarin werd door een ambtenaar verteld dat er op het gebied van verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid in Enschede ideeën zijn voor €140 miljoen, terwijl er maar een budget is van € 6 miljoen. Tevens werd de vraag van een bewoner of de ontsluiting van Kotmanpark wat betreft de prioritering boven of onder de streep staat, door de ambtenaar beantwoord met “onder de streep”.

Aangezien daarmee de suggestie gewekt wordt dat voor de verkeersproblematiek Kotmanpark geen middelen beschikbaar zullen zijn, willen wij met een aantal vragen meer duidelijkheid hieromtrent krijgen.

Vandaar de volgende vragen:
1. Is de wethouder bekend met de problematiek rond de ontsluiting van het aangrenzend woongebied (Kotmanpark e.o.) en de andere hier geplande voorzieningen (hotel en kantoren)?
2. Zijn er bij de diverse projecten in dit gebied binnen het totaalbudget Zuiderval middelen opgenomen voor mobiliteit en ontsluitingen?
3. Om welke bedragen gaat het hier?
4. Kan de wethouder aangeven wat de status is van de gesprekken met de betrokken bewoners van het gebied en hun vertegenwoordigers over de mogelijkheden die er zijn voor een goede, veilige en verantwoorde ontsluiting van het gebied?

Vragen zijn ingediend door fractiegenoot Kenan Boz.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Inwoners Oost-Boswinkel denken mee over ontsluiting van hun wijk

Op woensdag 6 oktober hield de wijkraad Oost-Boswinkel een bijzondere vergadering over het thema “Verkeersontsluiting Kotmanpark”. Directe aanleiding hiervoor waren krantenartikelen van de afgelopen periode in dagblad Tubantia over de plannen om drie kantoortorens en een Van der Valk Hotel aan de Zuiderval te realiseren.

Bewoners maken zich zorgen over de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid rond Texellaan, Wethouder Beverstraat en Zuiderval. Om de zorgen van bewoners en ondernemers, maar ook van de Scholingsboulevard, weg te nemen, werd besloten om in gesprek te gaan met gemeentelijk verkeersdeskundige Wim Salomons, opdrachtgever fysieke projecten Hans Koier en gemeenteraadsleden van verschillende partijen.

Vanuit de PvdA-fractie waren Kenan Boz en ondergetekende aanwezig. De voorzitter van de wijkraad Oost-Boswinkel ging in op de 300 parkeerplaatsen die gerealiseerd worden bij de drie kantoortorens en naar verwachting tot veel sluipverkeer leiden in de aangrenzende woonwijken. Bovendien zijn ontwikkelingen gaande om in het voormalige kantoor van woningcorporatie De Woonplaats aan de Wethouder Beverstraat een nieuw onderkomen te realiseren voor uitvaartcentrum Vredehof, met daarbij circa 60 parkeerplaatsen. Alles bij elkaar geteld wordt het wel een beetje veel voor die ene ontsluiting aan de Wethouder Beverstraat. Een prognose van onderzoeksbureau Ecorys wijst uit dat in 2020 de Zuiderval helemaal vast zal lopen.

Naast de wijkraad reageerden ook individuele bewoners op het thema. Zij legden een aantal opties op tafel om te komen tot een oplossing, zoals ombouwen van het fietspad aan de Zuiderval (Kotmanparkzijde) tot een rijbaan en realiseren van een dubbele rotonde op de kruising Zuiderval/Wethouder Beverstraat. Ook werden genoemd het verschuiven van de geplande afslag voor het Van der Valk Hotel meer naar het midden, zodat die ook gebruikt kan worden door de kantoortorens, en verplaatsen van de bushalte aan de Wethouder Beverstraat omdat die te dicht bij de Scholingsboulevard en de kruising Zuiderval/Wethouder Beverstraat ligt. Zowel de verkeersdeskundige als de opdrachtgever fysieke projecten hebben toegezegd om half november met een overzicht te komen waarin de verschillende opties zijn opgenomen.

Wel werd door hen benadrukt dat er in Enschede op het gebied van verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid ideeën zijn voor € 140 miljoen, terwijl er maar een budget is van € 6 miljoen. Mijn conclusie is dat alle aanwezigen met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan. Men vond het prettig om gehoord te worden en mee te kunnen denken over mogelijke oplossingen voor de wijk. We wachten het toegezegde overzicht af!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Handen ineen slaan voor bereikbaarheid Noord en West Enschede

Er zijn aan de noord- en noordwestkant van Enschede ontwikkelingen gaande die nieuwe eisen stellen aan de bereikbaarheid van deze delen van de stad. Bij de Universiteit Twente wordt het Kennispark ontwikkeld, dat op termijn 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen op moet leveren, voetbalstadion Grolsch Veste wordt uitgebreid en er wordt ingezet op doorstart van vliegveld Twente voor de burgerluchtvaart. Momenteel wordt al gewerkt aan verdubbeling van de Auke Vleerstraat en voor aanpak van de Hengelosestraat ter hoogte van de Universiteit Twente heeft de gemeenteraad op maandag 20 september groen licht gegeven. Aan de andere kant van het universiteitsterrein moeten ook dingen gebeuren.

In het coalitieakkoord is al de wens uitgesproken tot een directe aansluiting van Enschede op de A1 ter hoogte van de luchthavenlocatie: de Noorderval. Om verdere toename van sluipverkeer door deze Noorderval in Enschede Noord te voorkomen, wordt gezocht naar een oplossing waarbij het verkeer niet meer door woonwijken in Enschede Noord hoeft, maar daaromheen geleid wordt. Jaren geleden was er het plan voor een Noordwesttangent, van Oldenzaalsestraat naar Deurningerstraat en Hengelosestraat, maar die verbinding bleek toen financieel niet haalbaar. Nu wordt gestudeerd op een verbinding tussen Deurningerstraat en Hengelosestraat.

Op woensdag 15 september organiseerde GroenLinks een discussieavond over de plannen. Er waren tegenstanders aanwezig, die zich verzetten tegen een nieuwe weg door het stadsrandgebied, maar ook opvallend veel voorstanders, die een einde willen aan de dagelijkse en toenemende overlast van sluipverkeer in Enschede Noord. Ik kon mij in de argumenten van de voorstanders wel vinden. Als je nieuwe voorzieningen wilt waar je als stad voordeel van hebt, moet je zorgen dat die goed bereikbaar zijn. Het is goed dat de gemeente Enschede en de Universiteit Twente de handen ineen hebben geslagen om samen tot plannen hiervoor te komen. Te zijner tijd zullen we er in de gemeenteraad over moeten besluiten.
Scheidingslijn