Categorieën
Nieuws

Nader onderzoek Hoogfrequent Spoor…

In de vergadering van de Stedelijke raadscommissie op maandag 11 oktober werd de vergadering van Regioraad Twente van 13 oktober voorbereid. Vastgesteld werd welk geluid de vertegenwoordigers van Enschede daar namens onze gemeente moesten laten horen.

Eén van de agendapunten van de Regio was het Programma Hoogfrequent Spoor van de regering. Het gaat in dit programma om het scheppen van meer ruimte op het spoor voor goederentreinen. Dat kan op de Twentelijn Deventer – Hengelo – Duitsland in de toekomst leiden tot meer dan 80 goederentreinen per dag.

Veel gemeenten langs deze spoorlijn hebben daar grote bezwaren tegen uit oogpunten van leefbaarheid en veiligheid. Er was dan ook een motie vanuit Almelo waarin uitgesproken werd dat de plannen in de huidige vorm niet aanvaardbaar zijn en waarin verzocht werd dit standpunt namens de Regio Twente over te brengen aan het kabinet en de leden van de Staten Generaal. Ook werd in de motie gepleit om eerst onderzoek te doen naar andere varianten, waarbij het goederenvervoer over water nadrukkelijk dient te worden meegenomen als duurzaam voorkeursalternatief.

Het advies van ons college van B&W was om de motie wel te steunen, maar de laatste zin niet. Het rendement van transport over water zal niet zodanig zijn dat het probleem en de vraagstelling rond het goederenvervoer per spoor daardoor fundamenteel anders wordt. Wij hebben dit advies van het College gesteund. Nederland is een transportland en moet alle mogelijkheden voor goederenvervoer benutten. Het goederenvervoer per spoor is een substantiële partner in het transport. Van belang is ook het voorkomen van verdere belasting van het nationaal en internationaal weggennet, zoals de A1.

We hebben er als PvdA fractie wel op aangedrongen dat de Regio actief meedenkt over de alternatieven en de condities en niet alleen afwacht waar het Rijk mee komt. Het advies van het College werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Intussen weten we dat de Regio de motie heeft aangenomen met dien verstande dat op verzoek van Enschede is afgesproken dat alternatieven zoals vervoer over water meegenomen worden bij het onderzoek, maar niet als voorkeursalternatief zoals Almelo had voorgesteld.

….en toezeggingen invoering OV-chipkaart in Twente

Een tweede onderwerp dat werd besproken was de Openbaar Vervoer-visie 2010-2018 (OV-visie) van de Regio Twente. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in deze nota, behalve in de passage waar het gaat over de OV-chipkaart. De Regio gaat uit van een voortvarende invoering, maar wij hebben onze bedenkingen geuit. Over de OV-chipkaart is nog veel te doen.

Voor consumenten blijkt nog veel onduidelijkheid. De invoering van de OV-chipkaart in Twente mag voor de OV-gebruikers absoluut geen verslechtering betekenen. Daarom vinden wij dat deze pas ingevoerd mag worden wanneer de gebruikscondities helder zijn. Er mag geen verborgen prijsverhoging voor de consument uit voortvloeien, dus geen dubbel instaptarief of per saldo duurder uit zijn dan met de strippenkaart, en er moet duidelijkheid zijn over het dalurentarief. Daarnaast is een aantal gemeenten, zoals Enschede, bezig met invoering van gratis OV voor 70 plussers, ook in het kader van de voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We willen eerst weten hoe dit gratis OV voor 70 plussers gestalte krijgt binnen het regime van de OV-chipkaart en tot welke meerkosten dit leidt voor de betrokken gemeenten. We kregen in de Stedelijke raadscommissie op dit punt bijval van andere fracties. Inmiddels weten we dat de Regio Twente op 13 oktober de OV-visie heeft vastgesteld. De zorgen van Enschede over de invoering van de OV-chipkaart zijn door de Enschedese vertegenwoordigers bij de Regio ingebracht. Daarop is door portefeuillehouder Theo Schouten van de Regio toegezegd dat er volle aandacht zal zijn voor een grondige invoering van de OV-chipkaart, waarbij betrouwbaarheid en dienstverlening centraal staan. Overigens blijven ook in de nieuwe OV-visie verschillende mogelijkheden bestaan om (vormen van) gratis openbaar vervoer te faciliteren. Dit is echter maatwerk en het wordt per gemeente afzonderlijk afgesproken. Een gemeenschappelijke regionale visie op gratis Openbaar Vervoer blijkt zowel financieel als politiek niet haalbaar.
Scheidingslijn