Categorieën
Nieuws

Aviapartner operator voor Luchthaven Twente

Reggeborgh heeft overeenstemming met een luchthavenoperator

Aviapartner operator voor Luchthaven Twente

Enschede Airport Twente

De Reggeborgh groep van Dik Wessels heeft een intentieovereenkomst getekend met een luchthavenoperator, Aviapartner.

Aviapartner is een onderneming met een lange historie in de luchthavenindustrie en is actief op 30 luchthavens in Europa waar zij jaarlijks meer dan 60 miljoen passagiers afhandelen. De onderneming heeft een omzet van bijna € 400 miljoen en is één van de belangrijkste onafhankelijke afhandelaars in Nederland en werkzaam op Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport.

Dik Wessels: “Wij zijn blij met deze samenwerking met een ondernemende partner die  veel luchthavenkennis bezit. Beide partijen zijn enthousiast over de mogelijkheden voor vliegveld Twente en willen er een unieke luchthaven van maken”.

ADT heeft het bericht van Reggeborgh positief ontvangen en ziet een unieke combinatie die voldoet aan de gestelde kwalificatie-eisen. Reggeborgh is een kapitaalkrachtige partij met veel ervaring op het gebied van het ontwikkelen van bedrijventerreinen en Aviapartner bezit de expertise om een luchthaven te exploiteren.

De voorzitter van het ADT bestuur, Peter den Oudsten, juicht deze stap in het proces toe. “De samenwerking tussen deze partijen onderstreept het vertrouwen van het bedrijfsleven in de potentie van Luchthaven Twente”.

De contractbesprekingen tussen ADT en het consortium lopen nog en zullen nog tijd vergen om alle openstaande punten af te handelen.

Persbericht 28 maart 2013
ADT & Reggeborgh

Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen over bezuinigingen jeugdzorg

Onlangs werd bekend dat jeugdzorginstelling Jarabee stopt met de exploitatie van zeilschip De Tukker, een zeilschip dat is ingericht op het varen met groepen jongeren met problemen om hen al varend weer op het juiste spoor te krijgen. Reden voor het stoppen zijn bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd op jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten plaats. Gemeenten worden dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Omdat betrokken instellingen nu al worden geconfronteerd met bezuinigingen die gevolgen hebben voor beleid en activiteiten, is het van belang te weten in wat voor staat dit beleidsveld verkeert als de gemeente in 2015 de verantwoordlijkheid moet overnemen.

Ik heb daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De PvdA wil weten op welke wijze gemeente en betrokken instellingen zich inhoudelijk en financieel voorbereiden op de transitie van de jeugdzorg. Verder willen we weten of de gemeente, in de aanloop naar de transitie, betrokken bij of geïnformeerd wordt over bezuinigingen die nu al moeten worden doorgevoerd op beleid of activiteiten van instellingen. Maakt de gemeente samen met de betrokken instellingen vooraf een risico-analyse om te voorkomen dat er na de transitie verrassingen optreden die financiële consequenties kunnen hebben? Tot slot vragen we het college of al bekend is of er meer activiteiten of beleidsterreinen zijn bij betrokken instellingen die binnen nu en een jaar moeten worden afgestoten of verminderd.

De schriftelijke vragen kunt u lezen op Schriftelijke vragen over bezuinigingen op jeugdzorg in PDF-file.

Ik ben benieuwd naar de antwoorden!

Categorieën
Nieuws

Wijkspreekuur Noord leidt tot vragen over verkeer, hondenpoep en bushokje

Op dinsdag 26 maart heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij openbare basisschool Roombeek, over hondenpoepoverlast en over het ontbreken van een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat.

Aanleiding voor deze vragen was het PvdA-wijkspreekuur op maandag 25 maart in het servicecentrum Noord. Bewoners meldden daar dat in de P.A. van Deldenstraat, een 30 km straat, regelmatig te hard wordt gereden en er bij basisschool Roombeek geen goede oversteekmogelijkheid is voor de kinderen. Zo ontbreekt een zebrapad (er staan alleen witte streepjes op straat) en is er geen klaar-over voorziening. Verder is rond de basisschool veel overlast van hondenpoep. In stadsdeel West is een project gestart om handhavers in te zetten om hondenpoep tegen te gaan. Een andere kwestie is dat de bushalte aan de Vanekerstraat (kruising P.A. van Deldenstraat) niet voorzien is van een abri. Dit wordt met name door ouderen die hier op de bus stappen als een gemis ervaren.

Stadsdeelwethouder Hans van Agteren antwoordde dat verkeersdeskundigen in overleg zullen treden met de school om te kijken of verbeteringen mogelijk zijn. Hij gaf aan dat zebra’s in 30km-zones alleen bij hoge uitzondering worden toegepast en dat zebramarkering wel voorrang geeft aan overstekende voetgangers, maar helaas geen garantie is voor een veilige oversteek.

Op mijn tweede vraag antwoordde de wethouder dat, als er veel meldingen van hondenpoepoverlast komen, handhavers op een bepaalde locatie een periode gericht kunnen worden ingezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de afdeling handhaving een gericht project te doen in samenspraak met betrokkenen. Vorig jaar heeft de gemeente in het kader van het wijkbeheerplan Deppenbroek al eens een rondje langs de scholen gemaakt om bij kinderen te inventariseren welke ideeën ze hebben over het aanpakken van hondenpoepoverlast. Dit jaar gaat de gemeente die ideeën samen met de kinderen en buurtbewoners concretiseren.

Op mijn laatste vraag gaf de wethouder aan dat abri’s bij bushaltes in eigendom en in beheer zijn bij buitenreclame-exploitant CBS Outdoor. Om bij deze halte alsnog een abri te plaatsen, moet bij CBS Outdoor worden nagegaan of daarvoor contractueel ruimte is en of nog een exemplaar in opslag beschikbaar is. Tenslotte moet op de locatie worden bekeken of deze geplaatst kan worden. De ruimte lijkt aanwezig, maar er staan redelijk grote bomen met een fors wortelpakket in de directe nabijheid.

De uitkomsten van alle vragen zullen worden teruggekoppeld met de stadsdeelcommissie.

Categorieën
Nieuws

Geslaagde debatmiddag met anderstalige studenten Saxion

De gemeente Enschede organiseert jaarlijks in samenwerking met Saxion Hogeschool een debatmiddag met studenten die een schakeljaar volgen. Het schakeljaar is voor studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Het Voorbereidend Jaar Anderstaligen (VJA) heeft als doel een betere aansluiting te vinden met het hoger onderwijs. Studenten worden in een jaar tijd voorbereid om een HBO-studie te volgen. Zo wordt de kennis van de Nederlandse (studie)maatschappij verbeterd en maken studenten kennis met verschillende werkvormen die binnen het HBO worden toegepast en met de verschillende Saxion-opleidingen. Onderdeel van het schakeljaar is een debat met raadsleden van de gemeente Enschede over allerlei stellingen die door studenten worden voorbereid.

Het debat vond plaats op dinsdag 26 maart in de raadszaal in het gemeentehuis. Gediscussieerd werd in 4 groepen over de volgende stellingen:

 1. legalisering van wietteelt in de gemeente Enschede heeft uiteindelijk alleen maar voordelen,
 2. de gemeente Enschede heeft de verantwoordelijkheid het milieu in Enschede te beschermen en moet daarom gemeentelijke regelgeving maken over hout stoken door huishoudens,
 3. het is ongewenst en geldverspilling als Enschede, Hengelo, Almelo en kleinere gemeenten samen een supergemeente vormen,
 4. fastfoodrestaurants bij de Scholingsboulevard hebben een slechte invloed op de ontwikkeling van leerlingen, dus de gemeente neemt onvoldoende verantwoordelijkheid.

De studenten kwamen uit landen als Irak, Afghanistan, Turkije, Syrië, Rusland, Armenië, Iran, Filippijnen en Amerika. Als raadsleden hebben wij vooral gekeken of zij goede argumenten hadden om voor of tegen een bepaalde stelling te zijn. Verder hebben wij gelet op hun presentatie. Al met al een zeer interessante en leerzame bijeenkomst, die ook zo werd ervaren door de studenten.

Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen over bezuinigingen op jeugdzorg

Onlangs werd bekend dat jeugdzorginstelling Jarabee stopt met de exploitatie van zeilschip De Tukker, een zeilschip dat is ingericht op het varen met groepen jongeren met problemen om hen al varend weer op het juiste spoor te krijgen. Reden voor het stoppen zijn bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd.

Per 1 januari 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten plaats. Gemeenten worden dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Omdat betrokken instellingen nu al worden geconfronteerd met bezuinigingen die gevolgen hebben voor beleid en activiteiten, is het van belang te weten in wat voor staat dit beleidsveld verkeert als de gemeente in 2015 de verantwoordlijkheid moet overnemen. 

Dit is aanleiding voor de volgende vragen.

 1. Op welke wijze bereiden gemeente en betrokken instellingen zich, inhoudelijk en financieel, gezamenlijk voor op de transitie per 1 januari 2015?
 2. Wordt de gemeente, in de aanloop naar de transitie, betrokken bij of geïnformeerd over bezuinigingen die nu al moeten worden doorgevoerd op beleid of activiteiten van instellingen? 
 3. Maakt de gemeente samen met de betrokken instellingen vooraf een risico-analyse om te voorkomen dat er na de transitie verrassingen optreden die financiële consequenties kunnen hebben? 
 4. Is al bekend of er meer activiteiten of beleidsterreinen zijn bij betrokken instellingen die binnen nu en een jaar moeten worden afgestoten of verminderd?

 
Schriftelijke vragen over bezuinigingen op jeugdzorg in PDF-file

Categorieën
Nieuws

Rondvraag stadsdeelcommissie Noord dd 26 maart 2013

Verkeersveiligheid basisschool Roombeek, hondenpoepoverlast en ontbreken abri bij bushalte

Tijdens het wijkspreekuur van de PvdA in stadsdeel Noord werd ik op maandag 25 maart 2013 aangesproken over o.a. de verkeersveiligheid rondom OBS Roombeek. Deze ligt aan de PA van Deldenstraat, een 30 km straat waar regelmatig te hard wordt gereden en er is geen goede oversteekmogelijkheid voor de kinderen, zo ontbreekt een zebrapad (er staan alleen witte streepjes op straat) en er is geen klaar-over voorziening. Dit zou tot gevaarlijke situaties leiden, te meer omdat de school bij een splitsing van wegen ligt.

Verder is rondom de basisschool overlast van hondenpoep. In West is een project opgestart om handhavers in te zetten om hondenpoep tegen te gaan.

Een andere kwestie die aan de orde kwam is dat de bushalte aan de Vanekerstraat (kruising PA van Deldenstraat) niet voorzien is van een abri. Dit wordt m.n. door de ouderen die hier op de bus stappen als een gemis ervaren.

De concrete vragen van de PvdA zijn:

 1. Is bij OBS Roombeek sprake van een gevaarlijke situatie? Moet er een zebrapad komen, zodat kinderen veilig kunnen oversteken?
 2. Ziet de wethouder mogelijkheden om ook in Noord een project te starten om handhavers in te zetten om hondenpoepoverlast tegen te gaan?
 3. Zijn er mogelijkheden om de bushalte aan de Vanekerstraat te voorzien van een abri, waar o.a. ouderen droog op de bus kunnen wachten?
Categorieën
Nieuws

Studenten Hogeschool Windesheim bijgepraat over transitie Jeugdzorg

Op maandag 11 maart organiseerde de Provincie Overijssel samen met de Hogeschool Windesheim, afdeling Pedagogiek, een bijeenkomst over Jeugdzorg.

Al vanaf 08.30 uur werden leden van Provinciale Staten, gemeente-raadsleden en mensen uit het werkveld in het Provinciehuis van Zwolle verwacht om hun visie en ervaringen op het gebied van de transitie van de Jeugdzorg te delen met studenten. Bij deze transitie gaat het om de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten.

Zelf mocht ik samen met Marian Oosterbroek, locatiemanager Jarabee Hengelo, een viertal workshops geven aan de aanwezigen. Marian is ingegaan op hoe Jarabee zich voorbereidt op het gebied van de transitie en transformatie, welke gevolgen het heeft voor de organisatie en hoe nieuwe pedagogen zich moeten omvormen van “hulpverlener” naar “dienstverlener”.

Ik ben meer ingegaan op de veranderingen die de transitie met zich meebrengt voor gemeenten. De gemeenten hadden natuurlijk al taken als opvoed- en opgroei ondersteuning, jeugdgezondheidszorg en licht ambulante zorg. Per 1 januari 2015 worden zij ook verantwoordelijk gemaakt voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders, zowel bestuurlijk als financieel.

Voor Enschede is dit weliswaar niet helemaal nieuw, omdat wij al een tijdje actief zijn op het gebied van “wijkgericht werken”. In alle vijf stadsdelen zijn wijkteams opgericht, bestaande uit MEE Twente, Livio, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), Bureau Jeugdzorg Overijssel, RIBW Groep Overijssel en de gemeente Enschede. Die kunnen eventueel aangevuld worden door een wijkcoach met hulp van Tactus of Mediant.

Het voordeel van wijkteams is dat je alle expertise zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen organiseert. Zo weet je ook van elkaar wat er speelt en is het eenvoudiger om “1 gezin, 1 plan” te organiseren. De lijnen worden hiermee ook kort gehouden met bijvoorbeeld huisartsen en scholen. De zwaardere taken als reclassering en voogdij wil de gemeente ook dichtbij organiseren, in een integrale gezinsaanpak.

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak veel lof uit over deze werkwijze tijdens zijn werkbezoek in januari aan Enschede. Hij gaf ondermeer aan dat organisaties in Enschede met moed en visie samenwerken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvraag van een gezin of van een cliënt.

De transitie van de Jeugdzorg zal ook bezuinigingen met zich mee brengen. Wethouder Ed Wallinga is namens de gemeente Enschede actief in gesprek met wethouders van regiogemeenten, gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en allerlei andere partijen, om tot efficiënte en effectieve invulling te komen. Uiteindelijk kunnen gemeenten het niet alleen aan. Samenwerking met anderen gemeenten is dan ook van essentieel belang!

Categorieën
Nieuws

Draag uw steentje bij! De situatie in Syrië verslechtert met de dag

Persbericht

Het is u vast niet onopgemerkt gebleven dat de situatie in Syrië steeds schrijnender wordt. Schrijnend op economisch, politiek en humanitair vlak. Het rechtssysteem dat veiligheid van burgers nastreeft, is niet meer werkbaar. Het welzijn van onze volksgenoten in Syrië neemt hierdoor met de dag af. Het gevaar loert op elke straathoek en de burgers kunnen zich geen toekomstbeeld meer veroorloven. De afgelopen weken heeft de burgeroorlog onze waardevolle steden Kamishly en Al Hassaka bereikt. Steden waar een groot deel van onze bevolkingsgroep woonachtig is. Door de schrijnende situatie zijn veel volksgenoten gevlucht of ondergedoken. Het percentage Christenen neemt betreurenswaardig genoeg steeds verder af. We kunnen niet meer om de situatie heen en moeten tot actie overgaan om onze broeders en zusters in het Vaderland te helpen.

Hoe kunnen wij vanuit het Westen tot effectieve actie overgaan?
Sinds enige tijd heeft het AMVE-bestuur* contact met de Syrische Christelijke Hulp Organisatie (SCRO: Syrian Christian Relief Organisation). De SCRO is in Kamishly “Syrië” opgericht. Het heeft tot doel om humanitair hulp te verlenen aan burgers en staat geheel los van de politiek. Burgers die het moeizaam kunnen redden, wordt hulp aangeboden middels voedselpakketten. Daarnaast verzorgt SCRO een EHBO cursus voor jongeren om anderen in geval van nood van de juiste hulp te voorzien.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
De voorzitter – Dr. Samir Ibrahim
Vice voorzitter – Ir. Hani Ibrahim
Secretaris – Ir. Aurok Hanna
Projectleiders – Priester Yacoub Gouriye en de heer Sleman Gouriye
Lobbyist – De heer Issa Rashied
Activiteitenbeheer – Ir. Isthar Shabo en mevrouw Nirany Dasho
Overige bestuursleden – Amar Fargo, Anton Touma & Dr. Sbartha Behnan

Daarnaast heeft de organisatie vertegenwoordigers in het buitenland:
Nederland – Samir Eliyo
Amerika – Maya Hanna
Turkije – Jamil Diyarbakli
Zweden – Aboud Touma

Om u van meer informatie te voorzien over de werkwijze en actiebereidheid van SCRO, organiseert de AMVE in samenwerking met de SCRO een bijeenkomst.

Deze vindt plaats op zondag 10 maart om 19.30 uur in het AMVE gebouw aan de Reulver 112a te Enschede.

U zult het ongetwijfeld mee eens zijn dat wij tot actie moeten overgaan om ons volk een steuntje in de rug te geven. Dit kunt u doen door een eerste stap te zetten en naar de bijeenkomst te komen. Eenieder die graag een steentje bij wil dragen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Aryous Ailo
Voorzitter AMVE Bestuur

Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)

* Eind jaren tachtig is het aantal Assyriërs in Nederland zodanig gestegen (tegenwoordig leven er ongeveer 25.000 Assyriërs in Nederland), dat het idee ontstond om een culturele vereniging en tevens een ontmoetingsplaats op te richten. Met dat idee in het achterhoofd hebben een aantal Assyriërs in 1987 de Assyrische Mesopotamische Vereniging in Enschede (AMVE) opgericht. De AMVE heeft vanaf het eerste moment van zijn bestaan getracht om de Assyrische cultuur taal en tradities te verzorgen en daarnaast ook de integratie binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Deze doelen probeert de AMVE via de verschillende commissies doormiddel van gerichte activiteiten te verwezenlijken, zoals:

 • Het ontplooien van educatieve activiteiten
 • Het ontplooien van recreatieve activiteiten
 • Het verzorgen van culturele activiteiten
 • Fungeren als een informatiebron over de Assyriërs
 • Het verzorgen van taal cursussen, zowel in het Suryoyo/Assyrisch als de Nederlandse Taal
 • Gerichte activiteiten en projecten organiseren voor jongeren (hangout), vrouwen en ouderen
 • Als een brug fungeren tussen de Assyrische gemeenschap en de Nederlandse samenleving ter bevordering van de integratie proces
 • Deelname aan multiculturele activiteiten in de stad Enschede en omgeving
 • Samenwerken met de plaatselijke Nederlandse en allochtonen instellingen en organisaties
 • http://www.facebook.com/hudrobethnahrin.enschede

Noot voor de redactie: voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Aryous Ailo (voorzitter AMVE), 06 – 20 18 94 41 of aryous125@hotmail.com