Categorieën
Nieuws

Proef in Zuid: gladheid aanpakken met strooien, vegen en borstelen

Op dinsdag 18 oktober heb ik in de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld aan wethouder Ed Wallinga over het strooibeleid, met name in de wijk Stroinkslanden Noord-West. Aanleiding was een bezwaarschrift van de heer Keep op het strooiplan van de gemeente.

In Stroinkslanden Noord-West wonen veel ouderen en ook jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. In de wijk wordt de laatste 3 jaar niet meer gestrooid. Het afgelopen jaar hebben zich door de gladheid in totaal 18 aanrijdingen voorgedaan, waarbij 2 zwaargewonden vielen, en zijn 2 ambulances in de problemen geraakt op de Reerinklanden. Reerinklanden en Snakenborglanden dienen als ontsluiting voor de wijk, in totaal 24 straten.

Voor de PvdA aanleiding om te vragen naar de reden dat hier de laatste 3 jaren niet meer is gestrooid en naar de mogelijkheid om deze wijk alsnog in het strooiplan op te nemen. Wethouder Wallinga was ervan op de hoogte dat op deze wijkontsluitingswegen de laatste 3 jaren niet meer is gestrooid. De gemeenteraad heeft het strooibeleid vastgesteld. Daarbij is destijds besloten dat om redenen van bezuiniging in woonwijken niet meer wordt gestrooid. Waar bussen rijden, ligt dat natuurlijk anders. Daar wordt wel gestrooid. De gemeenteraad krijgt binnenkort de actuele strooikaart voorgelegd en heeft dan het laatste woord. De wethouder deelde mee dat het stadsdeelmanagement bezig is met onderzoek naar mogelijkheden om naast de strooikaart in samenwerking met partners als Twente Milieu, woningcorporaties, zorgcentra en wijkraden bij gladheid iets meer te kunnen betekenen voor het stadsdeel.

In een vervolggesprek gaf Marcel Bouwhuis, Manager Openbare Ruimte Zuid-West, aan dat met inzet van bijvoorbeeld klimopbanen (Visschedijk), Partwerk (Surplus/SOM), vrijwilligers en misschien wel taakstraffers van Reclassering Nederland en/of Raad voor de Kinderbescherming een pilot “samenwerken in de openbare ruimte” kan worden gestart. Een aantal veegmachines (€ 2.000 per stuk) kan dan gezamenlijk ingekocht en ingezet worden. Thema zal zijn: “Hoe houd ik mijn stadsdeel sneeuwvrij/schoon”. Voordeel is dat ouderen minder in een isolement raken en in de winterperiode makkelijker het huis uit kunnen om bijvoorbeeld naar het winkelcentrum te gaan. Omdat niet gestrooid wordt maar geveegd en geborsteld, hoeft het dus ook niet extra geld (strooizout) te kosten. Er is alleen coördinatie nodig en er moet een prioriteitenlijst komen met de eerst aan te pakken plekken en routes.

Mocht de pilot in Zuid slagen, dan kan deze werkwijze ook elders in de stad worden toegepast.

Ik ben blij dat er initiatieven worden ondernomen om klachten van inwoners van de stad serieus te nemen en daar werk van te maken. Wordt vervolgd!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Draaiarmen Knalhutteweg nu bijna functioneel

Op maandag 10 oktober hebben wij een overleg gehad bij basisschool Drakensteyn aan de Knalhutteweg. Aanleiding was de stand van zaken betreffende de draaiarmen aan de Knalhutteweg. Deze zijn bedoeld om schoolkinderen veilig de drukke weg te laten oversteken, maar ze functioneren niet.

Samen met collega Peter van de Vloet (VVD) hadden wij twee weken eerder al YouTube filmpjes gemaakt (te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=zElUYiyjcos en http://www.youtube.com/watch?v=R6KnHbRv2LQ). Die hebben wij aan stadsdeelwethouder Ed Wallinga gestuurd met de boodschap dat de draaiarmen nog steeds niet functioneren en dat het nu tijd wordt om actie te ondernemen.

Tijdens het overleg kregen wij van Joris van de Schilde, senior medewerker Stadsdeelmanagement Zuid en Luuk Nijenhuis (gemeente Enschede) te horen dat er een constructiefout was gemaakt, waardoor de grondplaat was gescheurd en de draaiarmen niet gebruikt konden worden. Ze beloofden ons dat vrijdag 14 oktober de draaiarmen weer zouden functioneren. Ook zegden ze toe er alles aan doen om voor 1 november de 14 verkeersouders onder coördinatie van Agnes Bossink instructies te laten krijgen van de politie over hoe ermee om te gaan.

Wel heeft zowel Gert Wolters, directeur van basisschool Drakensteyn, als Agnes Bossink behoefte aan meer informatie over de verzekering. Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Voorts worden zowel door de scholen als vanuit het Bewoners Team Stroinkslanden (BTS) acties ondernomen om meer verkeersouders te krijgen. Er zijn nog ouders nodig voor de dinsdag en de vrijdag. Wie interesse heeft, kan zich melden bij Anges Bossink. Ook is er een plan om een kiss & ride zone aan te leggen bij de Verwooldslanden en extra parkeerplaatsen bij de Reerinkslanden. In de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid zullen wij te horen krijgen hoe ver dat is gevorderd.

Waar het mij uiteindelijk om gaat, is dat schoolkinderen veilig kunnen oversteken en dat ouders met een gerust hart hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Omdat het zo lang heeft geduurd, stel ik voor om begin november een officiële ingebruikname te organiseren, waarbij wethouder Wallinga zelf de kinderen veilig laat oversteken.et schoolplein van basisschool Drakensteyn ligt direct aan de Knalhutteweg. De weg is zo druk dat er twee jaar geleden werd besloten veiligheidsmaatregelen te nemen. In de zomer van 2010 is de kruising voorzien van twee draaiarmen, maar het systeem functioneert al niet vanaf het begin.

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Soap draaiarmen Knalhutteweg nadert einde

ENSCHEDE – Het leek een gebed zonder einde te worden, maar het einde van de problemen rondom de draaiarmen aan de Knalhutteweg is in zicht. Vrijdag zal een nieuwe arm worden geplaatst die er voor moet zorgen dat kinderen van basisscholen Drakensteyn, Vastert en Godfried Bomans eindelijk veiliger kunnen oversteken.

Het schoolplein van basisschool Drakensteyn ligt direct aan de Knalhutteweg. De weg is zo druk dat er twee jaar geleden werd besloten veiligheidsmaatregelen te nemen. In de zomer van 2010 is de kruising voorzien van twee draaiarmen, maar het systeem functioneert al niet vanaf het begin.

PvdA raadslid George Hanna stelde het probleem aan de Knalhutteweg destijds aan de kaak. De draaiarmen werden nauwelijks gebruikt en één ervan werkte niet goed. Klaarovers moesten de arm de weg op draaien, waardoor ze de kinderen die wilden oversteken niet tegen konden houden. Wilden ze de constructie terugdraaien, draaide die tegen de stilstaande auto’s.

De ‘defecte’ arm werd begin 2011 vervangen door een nieuwe constructie. De stellage stond niet goed verankerd in de grond en is inmiddels weggehaald.

Met de nieuwe arm zijn nog niet alle problemen verholpen. De draaiarmen werken niet vanzelf en moeten met de hand bediend worden. Daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig.

Lees verder op TcTubantia

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

10 ijzersterke redenen om te fietsen

Categorieën
Nieuws

Fietsbeleid weer op de agenda

“Eindelijk weer aandacht voor de fiets”, was de reactie van een deelnemer aan het raadsatelier Fietsbeleid op maandag 3 oktober. Het was een oriënterende openbare discussiebijeenkomst om te horen hoe de feiten liggen in Enschede, wat een werkgever als het Medisch Spectrum Twente doet aan stimulering van fietsgebruik en wat het geheim is van het succesvolle fietsbeleid van de gemeente Groningen.

De Fietsersbond presenteerde cijfers op basis van resultaten van de Fietsbalans 2009 en de onlangs door I&O Research gehouden enquête naar de mening van inwoners van Enschede over het fietsen in onze stad. Uit de enquête blijkt dat 66% van de inwoners vindt dat de gemeente meer moet doen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Suggesties zijn o.a. fietspaden en wegen beter en verkeersveiliger maken, kortere wachttijden bij verkeerslichten en fietsers in alle richtingen tegelijk groen geven. Een gemarkeerd budget voor het fietsbeleid is volgens de Fietsersbond een veel betere oplossing dan de huidige “algemene pot” voor mobiliteit.

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft zich vooral gericht op heldere communicatie, regelmatige aandacht en speciale acties. Zo worden kortingen gegeven wanneer medewerkers voor een elektrische fiets kiezen. Op dit moment is 1 op de 6 verkochte fietsen een elektrische fiets. Veel medewerkers wonen namelijk niet in Enschede en een elektrische fiets is dan de ideale oplossing. Vanwege de nieuwbouw van het ziekenhuis zijn medewerkers sinds 28 september niet meer welkom in de eigen MST-parkeergarage, maar moeten zij parkeren in de Van Heekgarage. Een alternatief vormen openbaar vervoer en fiets. Er worden allerlei “Apps” ontwikkeld voor medewerkers om vertrektijden van bussen en treinen makkelijk te vinden en er zijn ontwikkelingen om medewerkers die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, gericht te kunnen belonen.

De gemeente Groningen heeft het fietsbeleid al vele decennia hoog in het vaandel. Het is allemaal begonnen na de verkiezingen in 1972, toen een links stadsbestuur geïnstalleerd werd. De fiets is op nummer 1 gekomen, openbaar vervoer op 2 en op 3 kwam pas de auto. Er zijn, naast verbetering van het comfort voor fietsers, maatregelen getroffen als parkeervoorzieningen, alle richtingen tegelijk groen, vrij rechtsaf bij rood en bijna overal wachttijdvoorspellers bij verkeerslichten. In maart 2011 ging een proef van start met een regensensor – die moet een eind maken aan één van de grootste ergernissen van fietsers: wachten in de regen bij een verkeerslicht. Verder wordt veel aandacht besteed aan communicatie en informatie, zoals brochures en advertenties over parkeren voor fietsers, nieuwe fietsroutes en handhaving op zwerffietsen. Groningen heeft in tegenstelling tot Enschede wel een gemarkeerd budget voor de fietser.

Laatste onderdeel van het fietsatelier was een gesproken column van Dick Buursink met als titel “Beeld en werkelijkheid”. Hij heeft opgebiecht dat hij de eretitel “Fietsfanaat” de afgelopen periode ten onrechte heeft gedragen: “Honderden miljoenen guldens zijn in mijn jaren als wethouder geïnvesteerd in auto-infrastructuur terwijl een relatief luttel bedrag beschikbaar was voor fietsvoorzieningen. Desalniettemin groeide het fietsgebruik door alle aandacht (en die strategische ingrepen) fors en kwam de hele vakwereld in Enschede kijken.”

Alleen aandacht voor de fiets is wat mij betreft niet voldoende. We moeten niet hapsnap in “projectjes” denken, maar als gemeenteraad de ambitie uitspreken dat wij binnen 5 jaar het fietsgebruik in Enschede van de huidige 33% naar 38% brengen. Dan voer je beleid uit. Fietsen is gezond, fietsen is goed voor het milieu en fietsen is kostenbesparend. Dus waarom zouden wij dat niet aanmoedigen met z’n allen?
Scheidingslijn