Categorieën
Nieuws

Enschede blijft fietsstad

Op donderdag 21 april organiseerde dagblad Tubantia een stadsdebat met als thema: “Waar staat de fietser in Enschede?” Daar heb ik namens de PvdA ingebracht dat wij het erg belangrijk vinden om de fietsers een plek te geven.

Enschede is jarenlang een fietsstad geweest, maar de laatste jaren is er weinig gedaan voor de fietsers. Ik ben daarom blij dat we nog dit jaar een fietsnota krijgen waarmee wij tegemoet kunnen komen aan de wensen van fietsers. Of het nu gaat om een groene golf voor fietsers, (gratis) bewaakte stallingen, veiligheid of comfort, één ding is duidelijk: er moet snel iets gedaan worden om weer richting de 38% fietsbewegingen te gaan in 2016.

Het verbeteren van de fietspaden heeft niet alleen een positief effect voor fietsers, maar ook voor scootmobielgebruikers. Ook zij hebben geklaagd over hobbelige en door boomwortelschade aangetaste fietspaden. Op dit moment staat Enschede op de 10e plek van meest fietsvriendelijke steden, terwijl wij altijd plek 5 hebben gehad.

We hebben al een prima infrastructuur, maar die behoeft onderhoud en modernisering. Ik ben er van overtuigd dat wij de komende jaren weer langzaam omhoog kunnen gaan met onze percentages.

Enschede blijft fietsstad!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

PvdA kiest voor éénrichtingverkeer Molenstraat en Zuidlus

De gemeente heeft in de afgelopen maanden actief met bewoners, gebruikers en ondernemers van gedachten gewisseld over het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.

Aanpassing van de verkeersstructuur in en rond de binnenstad is nodig om leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te waarborgen. Het wordt steeds drukker en in dit gebied vinden verschillende ingrijpende ontwikkelingen plaats, zoals de aanpak van de Spoorzone, nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en realisering van een stadscampus rond hogeschool Saxion.

De verkeerscirculatie moet passen in de ambitie van de stad: een ondernemende en levendige kennis- en talentenstad met grootstedelijke allure. Aan de hand van drie scenario’s konden mensen hun mening kenbaar maken over de verkeersstructuur. De scenario’s beschreef ik eerder in de Nieuwsbrief op 18 maart (artikel Verkeerscirculatieplan Binnenstad 18/03/’11).

Met uitzondering van de bewoners van de Lasondersingel hebben wijkraden, woningcorporaties, hogescholen, Medisch Spectrum Twente, Q-team Spoorzone, MKB Enschede en hulpdiensten gepleit voor scenario 2.

Als fractiewoordvoerder Verkeer en Vervoer heb ik de verschillende varianten voorgelegd en toegelicht in de ledenvergadering op 23 maart en vervolgens in de fractievergadering op 28 april. De fractie heeft, gehoord de discussies, gekozen voor variant 2. Deze variant omvat het instellen van éénrichtingverkeer op de Molenstraat van oost naar west, het bij de Edo Bergsmalaan afsluiten van de Beltstraat voor doorgaand autoverkeer, het handhaven van autoverkeer in twee richtingen op het gedeelte van de Zuidlus ten oosten en zuiden van V&D (Brinkstraat en Mooienhof) en het instellen van éénrichtingverkeer west – oost op het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D (Boulevard/deel van Mooienhof). De voordelen van deze variant zijn een halvering van de verkeersintensiteit op de Molenstraat, verbetering van de oversteekbaarheid van Molenstraat en Zuidlus, en een betere doorstroming door halvering van het doorgaand verkeer op de Zuidlus.

De aanleg van een derde toegang tot de Van Heekgarage (aan de zuidzijde) zorgt voor een betere bereikbaarheid van deze parkeergarage vanuit het zuiden. De effecten van deze ingrepen op het omliggende wegennet, zoals de Singels, zijn naar verwachting beperkt. Het standpunt van de fractie zal ik in het aanstaande politieke debat inbrengen.Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Gratis openbaar vervoer voor 70-plussers wordt een feit

Vanaf begin juli 2011 kunnen 70-plussers in de daluren gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in Enschede.

De ongeveer 16.000 mensen in deze leeftijdscategorie worden binnenkort per brief geïnformeerd over de aanvraagprocedure voor een persoonlijke “OV 70+ kaart”. Hiermee wordt het voornemen uit het coalitieakkoord 2010-2014 waargemaakt om 70-plussers in de daluren gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer.

Begin september 2010 heeft de gemeenteraad, bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, de criteria voor de regiotaxi aangescherpt en hebben we voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toekennen van een vervoerspas aan 70-plussers. Invoering van gratis openbaar vervoer liet echter nog op zich wachten. Dat was voor mij reden om in januari schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W (te lezen op schriftelijke vragen gratis OV voor 70 plussers).

Belangrijke doelstellingen van gratis openbaar vervoer voor ouderen zijn wat mij betreft ten eerste het stimuleren van ouderen om deel te nemen aan activiteiten en ten tweede het proberen te voorkomen van maatschappelijk isolement. Hoe vaak lezen wij niet in de krant dat ouderen zich eenzaam voelen en steeds vaker met armoede te maken hebben? Gratis openbaar vervoer is voor hen een mooi steuntje in de rug. Zo kunnen zij vaker de deur uit om bijvoorbeeld familie of leeftijdsgenoten te bezoeken, om boodschappen te doen of om deel te nemen aan (maatschappelijke) activiteiten.

Persoonlijk denk ik dat je met de invoering van gratis openbaar vervoer een hele grote groep (indirect) uit het isolement kunt halen. Ook leidt het tot een beter gebruik van maatschappelijke investeringen, omdat buiten de spits de bussen minder bezet zijn en de lege stoelen prima benut kunnen worden door ouderen.

De gemeente heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in vrijliggende busbanen in alle vier de windrichtingen. Eén van de doelen van deze hoogwaardig openbaar vervoerbanen (HOV) is de doorstroming richting stadscentrum te verbeteren en het openbaar vervoer gebruik te bevorderen. Ouderen die een auto hebben, zullen deze naar ik verwacht vaker laten staan of wellicht helemaal afschaffen, ook vanwege de steeds hogere brandstofprijzen. Dat heeft dan weer een positief effect op de capaciteitsbehoefte van de wegen en is uiteindelijk ook beter voor het milieu.

De invoering van gratis openbaar vervoer voor 70-plussers juichen we dan ook toe!

Lees ook:
‘Vrij bussen 70-plussers nergens voor nodig’
Invoering gratis openbaar vervoer 70 plussers
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Voor zo’n drie ton vorstschade aan wegen

ENSCHEDE – Het herstel van de vorstschade aan wegen en fietspaden gaat de gemeente naar schatting 300.000 euro kosten. De afgelopen weken is de schade van de lange winter geïnventariseerd. Het gaat daarbij met name om scheuren in het asfalt. Op wegen met ‘open asfalt’ zijn er ook gaten in het wegdek ontstaan. Dat is onder meer op vrij dramatische wijze het geval met de Gronausestraat ter hoogte van de Avanti-velden.

Deze weg wordt maandag als eerste aangepakt. De gemeente wil de reparatie in de hele stad in vier weken afronden.

Bron: TC Tubantia
Scheidingslijn