Categorieën
Nieuws

Milieueffectrapport niet noodzakelijk voor bungalowpark Rutbeek

Op dinsdag 25 september stond in de stadsdeelcommissie Zuid de MER-beoordeling Het Rutbeek op de agenda. De commissie werd gevraagd om bij de voorbereiding van de bestemmingsplanherziening geen milieueffectrapport (MER) op te stellen. De Regio Twente en de gemeente Enschede willen de bouw van een bungalowpark en een horeca- en saunavoorziening mogelijk maken op recreatiepark Het Rutbeek. Initiatiefnemers van het project zijn Wellness en Outdoor Resort Boekelo BV in combinatie met P. van der Meché. Het idee is om 250 bungalows van hoge kwaliteit en een jaarrond geopende horeca- en saunavoorziening te realiseren, die beide goed passen in het landschap. De totale investering zal ongeveer dertig miljoen euro bedragen. Door de investering wordt ook werkgelegenheid gecreëerd in Enschede, naar schatting komen er zo’n 123 FTE’s op jaarbasis bij. Gedacht kan worden aan de sectoren logies, horeca, detailhandel, entree, vervoer etc.

Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud heeft een uitvoerig onderzoek verricht naar o.a. milieu, mobiliteit en veiligheid. De conclusie van Oranjewoud is dat het plan op zichzelf, en in samenhang met andere plannen, geen belangrijke negatieve gevolgen voor de kenmerken van het gebied zelf en voor het woon- en leefmilieu in de omgeving heeft. Verder wordt door Oranjewoud geconcludeerd dat er geen negatieve effecten verwacht worden vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van gevoelige gebieden. Eindconclusie van het bureau is dan ook dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

De PvdA heeft die conclusie overgenomen met de nadruk op verkeer en bereikbaarheid. Wel hebben wij stadsdeelwethouder Ed Wallinga meegegeven dat op sommige locaties op Het Rutbeek sprake is van een zeer hoge archeologische waarde. In het rapport wordt gesteld dat het aan de ontwerpers is om hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Wij hebben de wethouder gevraagd hier streng toezicht op te houden. Een vervolg op deze discussie zal tijdens de behandeling van het bestemmingsplan plaatsvinden.

Inmiddels heeft de gemeente Enschede alle omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, die gehouden zal worden op 16 oktober van 18:00 – 20:00 uur in het beheercentrum op Het Rutbeek. Het adres is: Jacobsrietweg 182. Tijdens deze avond worden de plannen gepresenteerd aan de omwonenden.

Categorieën
Nieuws

Verkeersveiligheid in Zuid heeft volle aandacht

Op dinsdag 25 september heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld over de verkeerssituatie op verschillende kruispunten in de Wesselerbrink, zoals De Posten/Broekheurne-Ring/De Kiepe, de oversteek Broekheurne-Ring nabij het winkelcentrum, de kruising Wesselerbrinklaan/Het Lang en de kruising Broekheurnerondweg/Wesselerbrinklaan/Vlierstraat. In de afgelopen tijd hebben daar verschillende ongelukken plaatsgevonden en door bewoners van de Wesselerbrink worden ze als onveilig ervaren.

Stadsdeelwethouder Ed Wallinga antwoordde dat de kruispunten bij De Posten, Het Lang en De Kiepe inmiddels zijn aangepast. Zo is de uitritconstructie naar Het Lang versmald en is de aansluiting van De Posten voor fietsers verbeterd. Wat betreft de objectieve situatie op genoemde kruispunten werd geantwoord dat de registratiegraad van verkeersongevallen de laatste jaren erg is teruggelopen, omdat de politie niet meer bij alle ongevallen ter plekke komt kijken. Dit is met name van toepassing op ongevallen waarbij enkel materiële schade is ontstaan. Ernstiger ongevallen worden wel geregistreerd.

In de periode 2007-2011 is op het wegvak Broekheurne-Ring, tussen De Posten en de Wesselerbrinklaan, één dodelijk slachttoffer gevallen doordat een automobilist teveel rechts reed en hierdoor een fietser van achteren aanreed. Voor alle kruispunten geldt dat de belangrijkste ongevalsoorzaak “het niet verlenen van voorrang” aan overige verkeersdeelnemers is. Uit de verkeersongevalcijfers over 2012 blijkt dat de ongevallen die plaatsvonden rond De Posten alleen materiële schade of licht letsel (gewonden) tot gevolg hebben gehad; het dodelijk ongeval van 17 augustus jl. uitgezonderd. Op de overige kruispunten komt een enkel ongeval voor. Oorzaken zijn het negeren van rood licht en het niet verlenen van voorrang. Door het niet verlenen van voorrang is op het kruispunt met de Vlierstraat één dodelijk ongeval gebeurd.

Objectief gezien gebeuren er wel ongevallen, maar niet zo veel dat de situaties als onveilig kunnen worden bestempeld. Dit neemt niet weg dat weggebruikers en omwonenden de kruispunten subjectief als onveilig kunnen ervaren.

Op mijn vraag of meer maatregelen in voorbereiding zijn om de situatie op de genoemde punten te wijzigen of te verbeteren, antwoordde de wethouder dat, ook naar aanleiding van geluiden uit de wijk, onlangs een schouw is gehouden bij het kruispunt met de Posten. Bekeken zal worden welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheidsbeleving. De bereikbaarheid van winkelcentrum Wesselerbrink wordt meegenomen in het masterplan voor het nieuwe winkelcentrum. Uitgangspunt is om de verbinding met de omliggende wijken te verbeteren.

Verder wordt de rotonde Buurserstraat/Broekheurne-Ring verbeterd, is er een duidelijke entree van de bebouwde kom gerealiseerd in de Usselerrondweg, is de schoolomgeving in het Stroink aangepakt, is een goede oversteek gerealiseerd op de Knalhutteweg naar het Cruijfcourt en wordt binnenkort begonnen met de schoolomgeving van Het Riet.

Ik ben blij dat de wethouder heeft aangegeven dat verkeersveiligheid de volle aandacht heeft. Er zijn al verschillende kruispunten aangepakt en wat mij betreft zijn we op de goede weg met de nog te nemen maatregelen.

Categorieën
Nieuws

De weg naar Vrede

Toespraak VN Internationale Dag van de Vrede 2012 @ Grote Kerk Enschede
G.C. (George) Hanna

De weg naar Vrede

In het evangelie van Johannes 14:6 staat geschreven “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Verderop staat in hetzelfde evangelie van Johannes geschreven 14:27-28 “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?”


Excellenties, dames en heren,

Het is mij een groot voorrecht uitgenodigd te mogen zijn om namens de Syrisch-Orthodoxe Gemeenschap een woord van Vrede tot u te mogen richten. 21 September is een bijzondere dag omdat het door de Verenigde Naties uitgeroepen is tot de Internationale Dag van de Vrede. Zoals Johannes in zijn evangelie beschrijft heeft Jezus ons vrede gegeven omdat hij wist dat de wereld die niet kon geven. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

De Syrisch-Orthodoxe christenen, ook wel Suryoye genoemd, leven al jaren in woelige tijden. Behalve diverse massamoorden in de voorgaande eeuwen, zijn in het begin van de twintigste eeuw (1914 tot 1916) 1,5 miljoen christenen omgekomen door Ottomaanse soldaten en Koerden. Vandaag de dag leven de Suryoye niet alleen in Syrië, maar ook in Turkije nog volop in angst. Zo wordt al jaren het Mor Gabriël klooster in Turkije bedreigd met onteigening; een klooster gesticht in 397 AD en één van de oudste kloosters ter wereld. Verderop in buurland Syrië is de stroom vluchtelingen nog altijd volop in gang.

Zoals de Noord Ierse vredesactivist en winnaar van de Nobelprijs John Hume zei:

“Alle conflicten gaan over verschil, of het verschil nu ras, religie of nationaliteit is maakt niet uit. Europese visionairs stelden vast dat verschil geen bedreiging is; verschil is natuurlijk. Verschil is de essentie van de mensheid. Verschil is er niet per ongeluk door je geboorte en daarom zou het nooit de bron mogen zijn voor haat of conflict. Het antwoord voor de verschillen is om het te respecteren. Daarin ligt het meest fundamentele principe voor vrede. Respect voor diversiteit.”

Laten wij met z’n allen de moed niet verliezen, er komt een dag dat we de weg naar Vrede zullen vinden en uiteindelijk samen gaan bewandelen.

Ik dank u voor uw aandacht!

Categorieën
Nieuws

Rondvraag “Onoverzichtelijke situatie bij de Broekheurne-Ring”

Rondvraag stadsdeelcommissie Zuid 25 september 2012

Naar aanleiding van enkele ongevallen op de Broekheurne-Ring zijn wij door verschillende bewoners van Zuid benaderd over de onoverzichtelijke situatie bij de Broekheurne-Ring.
De volgende punten worden door de bewoners genoemd als verkeersonveilig. Het kruispunt De Posten/Broekheurne-Ring/De Kiepe, de oversteek Broekheurne-Ring nabij het winkelcentrum, de kruising Wesselerbrinklaan/Het Lang en de kruising Broekheurnerondweg/Wesselerbrinklaan/Vlierstraat.

Bij alle voorbeelden zou het gaan om onoverzichtelijkheid en te hoge snelheden van automobilisten.

Voor de PvdA aanleiding om de volgende vragen te stellen:

  1. Zijn bij de wethouder deze geluiden ook bekend?
  2. Wat is de objectieve situatie ten aanzien van de verkeersongevallen op de genoemde punten? Is daar een overzicht van?
  3. Zijn er maatregelen in voorbereiding om de situatie op de genoemde punten te wijzigen, cq. te verbeteren?

Handtekening
Enschede,  17 september 2012

George Hanna
PvdA-fractie Enschede

Categorieën
Nieuws

Fietsenstalling Van Heekplein ontvangt 2 miljoenste bezoeker

Op donderdag 6 september werd de heer Frans Jaarsveld in het zonnetje gezet omdat hij de 2 miljoenste bezoeker was van de fietsenstalling aan het Van Heekplein. Uit handen van wethouder Hans van Agteren ontving hij een bos bloemen en een nieuwe fiets. Voorafgaand aan de overhandiging werden de aanwezigen vermaakt door een show van Patrick Smit, nederlands kampioen Trial Bike.

Bij deze gelegenheid werd ook website http://www.enschede.nl/fiets gelanceerd. Het is een website met heel veel informatie voor de fietsliefhebber over zaken als fietsroutes die er in Enschede zijn, plekken voor gratis en bewaakt stallen van de fietsen en werkzaamheden aan wegen.

Namens de PvdA heb ik de heer Jaarsveld van harte gefeliciteerd. Ik heb hem samen met zijn vrouw heel veel fietsplezier toegewenst in Enschede!