Categorieën
Nieuws

Rondvraag Stadsdeelcommissie West dd 1 maart 2011

Betreft: jongerenoverlast in Boekelo

Op dinsdag 15 februari vond op uitnodiging van de Dorpsraad Boekelo een gesprek plaats met bewoners en geïnteresseerden over de overlast die een groep jongeren momenteel in het dorp veroorzaakt. Zo worden bijvoorbeeld eieren en sierappels tegen ramen van bewoners gegooid, worden auto’s bekrast en is een aantal ruiten van scholen op klaarlichte dag ingegooid. De concierge van basisschool Molenbeek is dagelijks een half uur bezig om bierflesjes en wietzakjes van het schoolplein te vegen. De politie heeft gemeld de jongerengroep, meest afkomstig uit Boekelo, in beeld te hebben en gesprekken te hebben gehad met de ouders.

Voor de PvdA is dit aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de overlast van jongeren in Boekelo en van de daarop ondernomen acties?
  2. Welke conclusies en/of aanbevelingen zijn te trekken uit de gevoerde gesprekken met overlastgevende jongeren en hun ouders? Welke maatregelen worden overwogen?
  3. Worden ook de ouders van de minderjarige overlastgevers betrokken in de aanpak, cq. worden zij verantwoordelijk gesteld voor aangerichte schade?

Handtekening
Enschede, 28 februari 2011

Nico Mol & George Hanna
PvdA-fractie Enschede
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Interview Peter den Oudsten: serie interviews voor Suroyo TV

Categorieën
Nieuws

Interview Dr. Jaap Klein: serie interviews voor Suroyo TV

Categorieën
Nieuws

Interview Dick Buursink: serie interviews voor Suroyo TV

Categorieën
Nieuws

Interview Job Cohen: serie interviews voor Suroyo TV

Categorieën
Nieuws

3 missers van 2010


Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Job Cohen in Enschede

Job Cohen in Enschede
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Verkiezingsdebat PS 2011 Suryoye Platform Overijssel

Verkiezingsdebat PS 2011 Suryoye Platform Overijssel
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Overlast jongeren in Boekelo vraagt om snelle aanpak

Get Microsoft Silverlight

Op dinsdag 15 februari vond op uitnodiging van de Dorpsraad Boekelo, een gesprek plaats met bewoners en geïnteresseerden over de overlast die een groep jongeren momenteel in het dorp veroorzaakt. De groep bestaat uit zo’n 10 jongeren in de leeftijdscategorie van 12-17 jaar.

Gonny ten Veen en Carry Hilbink, twee leden van de Dorpsraad, hebben verslag gedaan van het crisisberaad op woensdagmiddag 9 februari in basisschool Molenbeek. Ze maakten de aanwezigen duidelijk dat er momenteel door jongeren veel overlast wordt veroorzaakt. Bewoners hebben daar emotioneel last van en voelen zich geïntimideerd. Zo worden bijvoorbeeld eieren en sierappels tegen ramen van bewoners gegooid en de conciërge van basisschool Molenbeek is dagelijks een half uur bezig om bierflesjes en wietzakjes van het schoolplein te vegen.

Aanwezigen voegden toe dat auto’s van bewoners worden bekrast met hakenkruizen en een aantal ruiten van scholen op klaarlichte dag wordt ingegooid. Het gaat zelfs zo ver dat mensen die recentelijk uit Enschede naar Boekelo zijn verhuist, nu al overwegen om weer te gaan verhuizen. De politie geeft aan dat zij de meeste jongeren – afkomstig uit Boekelo – in beeld heeft en dat gesprekken hebben plaatsgevonden met de ouders. Men wil weten wat de aanleiding is van de overlast en in hoeverre Dorpsraad, Stadsdeelmanagement, Stadsdeelbeheer, bewoners en scholen kunnen bijdragen om het probleem op te lossen. Gaat het hier om een hangplek, meer activiteiten voor jongeren of ligt de oplossing elders?

Zelf ben ik in ieder geval blij te vernemen dat de politie capaciteit heeft vrijgemaakt om dagelijks te kunnen surveilleren en jongeren, wanneer die over de schreef gaan, op te pakken en eventueel door te verwijzen naar Bureau Halt.

Verder heb ik aangegeven dat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West op dinsdag 1 maart een prima gelegenheid is om een terugkoppeling te krijgen van zowel politie als van Stadsdeelmanagement West over de stand van zaken.

Kortom, er is heel wat gaande in Boekelo en daar moet snel wat aan gebeuren!

Wordt vervolgd!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Beantwoording vragen gratis openbaar vervoer 70plussers

Wethouder Hans van Agteren, verantwoordelijk voor milieu, verkeer en toerisme heeft vanmiddag mijn schriftelijke vragen beantwoord betreft “invoering gratis openbaar vervoer 70plussers”.

Achtergrond
In het coalitieakkoord 2010-2014 hebben wij namelijk afgesproken dat 70plussers in de daluren gratis gebruik mogen maken van het openbaar vervoer. Verder hebben wij begin september 2010 bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, de criteria voor de regiotaxi aangescherpt en is voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toe te kennen van een vervoerspas aan 70plussers. En omdat wij tot op heden geen voorstellen van het college hebben ontvangen heb ik de volgende vragen gesteld:

Vraag 1:
Welke stappen heeft het College tot op heden gezet om de invoering van gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar te realiseren?
Antwoord:
In de 2e helft van 2010 is intern overleg gevoerd (gezamenlijk met DMO) en oriënterend overleg geweest met o.a. Connexxion, Regio Twente en de gemeente Hengelo. Hierbij is geïnventariseerd welke zaken allemaal een rol spelen bij de implementatie van gratis ov. Connexxion is vervolgens als belangrijkste vervoerder gevraagd een businesscase op te stellen voor gratis openbaar vervoer in de daluren voor 70+’ers.

Vraag 2:
Wat moet er nog gebeuren voordat het kan worden ingevoerd?
Antwoord:
De businesscase van Connexxion wordt in februari verwacht. Dit zal verwerkt worden in een voorstel voor bestuurlijke goedkeuring in de loop van maart. De invoering is dan voornamelijk afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt omtrent de omvang van de doelgroep, de technische doorlooptijd om het gratis reizen product op de ov-chipkaart in te voeren en of de kosten binnen het gemeentelijk budget blijven.

Vraag 3:
Op welke termijn kunnen wij voorstellen hieromtrent verwachten?
Antwoord:
Het College van B&W is voornemens in maart 2011 een keuze te maken en zal de Raad hierover informeren.

Dus nog even geduld 70plussers!

Beantwoording art 38 RvO dhr. Hanna PvdA inzake gratis ov 70plus
Scheidingslijn