Categorieën
Nieuws

Onderzoek naar mogelijkheden aanleg Noorderval

De verkeersdruk in Enschede Noord en West neemt al jaren toe. Op de Weerseloseweg is tijdens de spitsuren steeds meer sprake van filevorming en automobilisten op weg naar Enschede-West maken veel gebruik van sluipwegen door woonwijken en door het buitengebied. De bereikbaarheid van Enschede aan deze kant van de stad is dus verre van optimaal, met alle negatieve gevolgen daarvan voor bewoners, leefbaarheid en economische ontwikkeling.

In het coalitieakkoord 2010-2014 hebben PvdA, VVD, CDA, en BBE de wens vastgelegd voor een directe aansluiting op de A1 (Noorderval) ter hoogte van de luchthavenlocatie. Om verdere toename van sluipverkeer door deze Noorderval in Enschede-Noord te voorkomen, zou de mogelijkheid onderzocht moeten worden voor een nieuwe verbinding tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat. Het gedeelte Deurningerstraat-Horstlindelaan (ten noorden van de bebouwing van de Horstlindelaan) zou dan nieuw kunnen worden aangelegd; het gedeelte Horstlindelaan-Hengelosestraat zou kunnen worden gerealiseerd met gebruikmaking van de bestaande weg via de Achterhorst.

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan de ontsluiting van Kennispark bij de Universiteit Twente en aan de ontwikkeling van het vliegveldgebied.

Op maandag 23 mei heeft de gemeenteraad bij het voorstel “Kredietaanvraag lopende projecten Mobiliteit 2011” o.a. € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden om invulling te geven aan een adequate noordelijke ontsluiting van het Kennispark. Het onderzoek moet uitwijzen wat de effecten van een Noorderval zijn op het verkeer in en rond de stad en moet in beeld brengen welke gevolgen die heeft voor zaken als verkeersveiligheid, natuur en landschap.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt gesproken met allerlei betrokkenen en belanghebbenden, niet alleen om hen te informeren, maar ook om vragen op te halen voor het onderzoek. Begin 2012 moeten de onderzoeksresultaten op tafel liggen.

De weg heeft op voorhand al de tongen losgemaakt. Een publicatie in dagblad Tubantia die de indruk wekte van een vierbaansweg dwars door het ‘groene hart’ leidde op de internetpagina van de krant al tot vele reacties. Er ligt nog niets vast. Het onderzoek moet nog beginnen.

Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de mogelijkheden zijn voor een rechtstreekse aansluiting op de A1, welke tracés in beeld komen, etcetera.

We zullen in 2012 de onderzoeksresultaten bekijken en toetsen.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Onderzoek “Noordelijke ontsluiting Kennispark”

College stemt in met onderzoek Noordelijke ontsluiting Enschede- Kennispark

In de B&W vergadering van dinsdag 24 mei heeft het college de startnotitie: “Enschede: adres A1 invulling geven aan een adequate ontsluiting” vastgesteld. Hiermee geeft B&W het startsein voor het onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de verkenningsfase voor de Noordelijke ontsluiting Enschede-Kennispark.

De verkeersdruk van Enschede, met name aan de noord- en westkant van de stad, is de afgelopen jaren toegenomen. De economische groei van de stad, de ontwikkelingen rond de Luchthaven Twente als onderdeel van de Innovatiedriehoek en met name de ontwikkelingen rondom Kennispark Twente, zal deze druk alleen maar opvoeren en de noodzaak voor een oplossing groter maken. In het coalitieakkoord: “ Vertrouwen in Enschede” en in de Mobiliteitsvisie zijn deze problemen reeds onderkend. Hierin is tevens de ambitie geformuleerd om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van de verbinding tussen de Weerseloseweg, de Deurningerstraat en de Hengelosestraat, gekoppeld aan de aansluiting van het luchthaventerrein op de provinciale weg richting de A1. Met de vaststelling van de startnotitie en het akkoord op de start van het onderzoek is hier een invulling aan gegeven. Het onderzoek maakt onderdeel uit van meerdere onderzoeken en planvormingtrajecten op regionale schaal waarin met name de bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek centraal staat.

De noodzaak naar een onderzoek blijkt onder meer uit de toenemende verkeersdruk in Enschede Noord en West. De verkeersdrukte op Weerseloseweg leidt tijdens spitsuren in toenemende mate tot filevorming. Verkeer vanuit noordoost Twente met bestemming Enschede West: (Kennispark Twente met Universiteit en Business en Sciencepark, Kanaalzone en het havengebied) maakt gebruik van sluipwegen door woongebieden en wegen in het buitengebied. Het ontbreken van goede interne en externe verbindingen binnen de Innovatiedriehoek hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Enschede en stagneert de economische ontwikkeling van de regio. Deze opsomming schetst een aantal problemen die mede aanleiding zijn voor de start van het onderzoek.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het in beeld brengen van de effecten op de verkeersstromen in en rondom de stad. Vervolgens richt het onderzoek zich ook op de de veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit, de effecten voor het leefmilieu en het natuurlijke landschap. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal de Gemeente Enschede de burgers, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden betrekken.

Bron: Enschede.nl

Startnotitie Noordelijke Ontsluiting in PDF
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Release of the Assyrian Detainees in Syria

Assyrian Democratic Organization’s Statement on the Release of the Assyrian Detainees in Syria

Today, May 26, 2011, the Political Security branch of Syria, released the leaders and members of the Assyrian Democratic Organization, who were detained on Friday, May 20, 2011, following a raid by the Security Forces on the Assyrian Democratic Organization’s headquarters in Qamishly. During the raid, the Security Forces had arrested everyone who was inside and confiscated everything inside the headquarters. This action was due to the participation of some of the Assyrian youth in the “Freedom Friday” protest in Qamishly.

We, in the Assyrian Democratic Organization, consider the release of our members a step in the right direction, and we also call on the authorities to release all political prisoners and ending political detention in Syria. We also demand the return of all the confiscated material and the re-opening of the Assyrian Democratic Organization headquarters.

On this occasion, we would like to express our thanks and gratitude to all of our political parties, the national Kurdish movement’s political parties, human rights organizations, national and religious figures, the media, and all of our Chaldean Syriac Assyrian people in the homeland and Diaspora, who have shown great interest in the case of our detained members and expressed their sincere solidarity, support, and full sympathy with the Assyrian Democratic Organization.

We promise everyone that the Assyrian Democratic Organization will continue to meet your expectations, and will continue its struggle based on its principles and national position, and we will work with everyone to build a free and democratic nation, that provides a prosperous future for all its people of the various national and political affiliations.

Thursday, May 26, 2011

Assyrian Democratic Organization
Political Bureau

Source: http://en.ado-world.org/
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Syrische veiligheidstroepen doen inval in het ADO hoofdkantoor en arresteren tientallen Assyriërs

De Syrische veiligheidstroepen hebben 13 leden van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) gearresteerd waaronder vier ADO topleiders. Dit is gebeurd na de vreedzame demonstratie die plaatsvond in Kamishli op vrijdag 20 mei 2011, waarbij Assyriërs samen met Koerden en Arabieren aan deel hebben genomen.

Na de eerste inval zijn meer dan 20 zwaarbewapende veiligheidstroepen vrijdagmiddag weer voor de tweede keer het hoofdkantoor van de Assyrische Democratische Organisatie binnen gevallen en hebben het hele kantoor geplunderd. Computers en het archief zijn in beslag genomen. De arrestaties zijn gedaan naar aanleiding van deelname van ADO leden aan demonstraties gericht tegen het geweld van de Syrische regime en uit solidariteit met alle Syrische burgers die naar vrijheid en democratie streven.

De gearresteerde Assyrische ADO leden zijn:

1. Dr. Malak Yaqoub, tweede voorzitter van het Politbureau van ADO
2. Gabriel Romanos, lid ADO Politbureau
3. Karam Dawle, lid ADO Politbureau
4. Dr. Samir Ibrahim, lid van het Centrale Comité
5. Barsom Yousif
6. Gawrieh Shabo
7. Yaqoub Gharibo
8. George Odisho
9. Hanna Ishaq
10. Ghandi Safar
11. Fahad Yousif
12. David Habib
13. Hanna Sanharib

Wij, van de Assyrische Democratische Organisatie, veroordelen krachtig deze actie, die in strijd is met de fundamentele rechten van de mens en de Syrische grondwet, die vrijheid van meningsuiting en het recht van vreedzame protesten voor alle Syrische burgers garandeert. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van deze Assyrische gevangenen, de andere gevangenen als gevolg van deelname aan deze vreedzame protesten en de vrijlating van alle politieke gevangenen in Syrië. We roepen de Syrische autoriteiten op te stoppen met het gebruik van geweld en willekeurige arrestaties van onschuldige burgers. Het is hoogste tijd om te beginnen met een transparante, democratische en nationale dialoog, die het land moet leiden tot een democratisch en pluralistisch systeem dat aan de aspiraties van alle Syriërs voldoet.

De persverklaring werd ondertekend door:
• Assyrisch Democratische Organisatie (ADO) afdeling Nederland
• Centrum voor Informatie en Documentatie Assyrië (CIDA)
• Federatie Tur Abdin Nederland (FTN)
• Assyrische Jongeren Federatie Nederland (AJF)
• Suryoye Platform Overijssel (SPO)
• Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)
• Suryoye Culturele vereniging Tur Abdin Hengelo
• Suryoye Vereniging Nineve Vriezenveen

Voor meer informatie:
De heer Sanharib Mirza
Voorzitter ADO afdeling Nederland
Telefoon: (+31) 06 – 34 65 70 71
Email: sani900@hotmail.com

Persverklaring in PDF
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Dr. Mor Polycarpus gratuated

On May 21, 2011 Dr. Mor Polycarpus Augin Aydın, bishop of the Syrian-Orthodox Church in the Netherlands, was awarded the degree of Doctor of Philosophy at Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jersey, United States, in the field of Early Church History and Ecumenics under the supervision of Professor Kathleen McVey.

The title of his dissertation is: Comparing the Syriac Order of Monastic Profession with the Order of Baptism both in External Structure and in Theological Themes.

Congratulations! I wish you many more successes in the future!

Scheidingslijn