Categorieën
Nieuws

Gevaarlijke kruizingen Fietssnelweg F35

De gemeente Enschede kan niet voorkomen dat er gevaarlijke kruisingen blijven bestaan in de nieuwe fietssnelweg F35.

Hoewel een fietssnelweg anders suggereert, moeten fietsers op twee plekken in de nieuwe fietssnelweg tussen Hengelo en Enschede voorrang verlenen aan kruisend autoverkeer. Volgens wethouder Van Agteren hebben NS en ProRail dat geëist, omdat het om twee spoorwegovergangen gaat op grondgebied van Hengelo. Het zou te gevaarlijk zijn om auto’s daar te laten wachten.

Op verzoek van PvdA-raadslid Hanna wil wethouder Van Agteren zijn Hengelose collega Bron vragen actie te ondernemen, maar geeft verdere gesprekken met de NS en ProRail weinig kans van slagen omdat er al veel over is gesproken.

Ook zegt hij de gemeenteraad toe zijn collega Bron te vragen er waarschwuwingsborden te plaatsen. Fietsers worden nu op geen enkele manier gewaarschuwd dat auto’s er voorrang hebben.

Vorige week dinsdag is het eerste deel van de fietssnelweg F35 geopend dat twee gemeenten met elkaar verbindt. Eerder is al een deel in Almelo opgeleverd. Uiteindelijk moet er een fietssnelweg ontstaan van 60 kilometer lang tussen Nijverdal en het Duitse Gronau. De F35 gaat ruim 80 miljoen euro kosten en is naar verwachting in 2020 helemaal klaar.

Bron: RTV Oost

— — —
Hengelo plaatst waarschuwingsborden op F35
vrijdag 2 december 2011 | 15:32 uur

Er komen waarschuwingsborden voor fietsers bij twee kruisingen in de fietssnelweg F35. De borden zijn besteld, voor maandag zijn ze geplaatst. Dat heeft de gemeente Hengelo toegezegd.

Het gaat om twee kruisingen in de F35 tussen Hengelo en Enschede op Hengeloos grondgebied. Hoewel een fietssnelweg anders suggereert, hebben fietsers op die kruisingen geen voorrang omdat het gaat om dwarswegen naar een spoorwegovergang. Raadslid Hanna van de PvdA in Enschede heeft daar eerder deze week vragen over gesteld, waarna verantwoordelijk wethouder van Agteren toezegde contact te zoeken met zijn Hengelose collega.

Bron: RTV Oost
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Rondvraag Stedelijke Commissie: Obstakels Fietssnelweg F35

Dinsdag 22 november was ik blij te vernemen dat na 9 maanden het eerste deel van de fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Enschede officieel is geopend door de wethouders Hans van Agteren en Jan Bron van Hengelo. Een fietssnelweg bestaande uit rechte stukken, waardoor omfietsen niet nodig zou zijn. Verder kent het geen stoplichten, waardoor de fietser zijn fietstempo kan aanhouden.

Helaas heb ik afgelopen donderdag en vrijdag in de Twentsche Courant Tubantia gelezen dat de fietssnelweg nog niet helemaal opstakelvrij is; omfietsen en stoppen voor kruispunten nog wel degelijk aan de orde is.

Vandaar de volgende vragen:

1) Is de wethouder op de hoogte dat er een tweetal kruisingen zijn die nogal lastig te overzien zijn voor de fietser? Zoja, kan de wethouder toezeggen daar extra aandacht aan te schenken vwb de veiligheid van de fietser?

2) Is de wethouder op de hoogte dat er geen doorgang is voor de fietser ter hoogte van de Grolsch Veste? Zoja, wanneer wordt de route vrijgegeven?

In een persbericht van de Gemeente Enschede dd 24 november lezen wij dat zowel Enschede als Hengelo concrete plannen hebben om de fietssnelweg nog verder door te trekken de stad in.

3) Kan de wethouder aangeven hoe de route eruit komt te zien en op welke termijn realisatie mogelijk is?

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Interview met George Hanna in de Rode Bode

Het is bekend, dat je veel aandacht besteedt aan het fietsen. Wat zijn de grootste problemen die je signaleert?

“Het grootste probleem is de veiligheid, die op bepaalde plekken in Enschede ernstig te wensen overlaat. Voorbeelden zijn het kruispunt Hengelosestraat/Molenstraat/Deurningerstraat, de Haaksbergerstraat bij het ziekenhuis, de Gronausestraat in Glanerbrug, de zuidlus achter V&D en de oversteek bij de C.F. Klaarstraat. Verder is de sociale veiligheid in het geding bij tunnels, die afgelegen liggen. Daarnaast ontbreekt het aan comfort: fietspaden zijn slecht onderhouden, boomwortels zorgen voor hobbels en de vorst heeft ook veel schade veroorzaakt.”

Door Norbert de Beer, eindredacteur Rode Bode

Wat het fietsbeleid betreft wijst George op het teruglopende fietsgebruik in Enschede. De Fietsersbond heeft in 2009 onder de titel Fietsbalans een onderzoek uitgebracht, waaruit blijkt dat het gebruik van de fiets bij een afstand tot 7,5 km is teruggelopen van 38% tot 33%. Als oorzaak wordt opgegeven dat er te weinig geschikte fietsroutes zijn. Uit het recente ISO-onderzoek “Fietsen in Enschede” blijkt, dat 77% van de ouders hun kinderen per auto naar school brengen. Als belemmerende factoren voor het fietsgebruik noemt hij, dat fietsroutes plotseling ophouden, er te weinig fietsroutes zijn en dat de aandacht voor fietsers bij wegwerkzaamheden onvoldoende is (voorbeeld Kuipersdijk).
Een ander punt is dat het opruimen van fietswrakken onvoldoende gebeurt. B.V. bij het station is er daardoor nauwelijks plaats om je fiets te stallen.

Op de vraag of het raadswerk is tegengevallen, antwoordt George dat dat niet het geval is. Dat komt ook omdat hij al een jaar meegelopen had met de fractie. Wat hij wel gemerkt heeft is dat processen soms moeizaam gaan. Een voorbeeld is de bescherming van de oversteek bij de scholen aan de Knalhutteweg. Het gaat eigenlijk om een simpel probleem, waarvoor oplossingen beschikbaar zijn, besluiten worden genomen, maar de uitvoering duurt dan wel erg lang. Wat hem ook stoort is, dat toezeggingen niet worden nagekomen. Hij is te spreken over de ondersteuning die hij heeft gehad van andere fractieleden, met name van Dennis Bouwman, en van de griffie.

Wat zijn je speerpunten?
George noemt als zodanig: jeugd en mobiliteit. Daarnaast is hij lid van de stadsdeelcommissies zuid en noord. Bij het onderwerp mobiliteit is het tot nu toe vooral gegaan om het openbaar vervoer. Een geslaagde actie, waar hij de hand in heeft gehad, is geweest het gratis openbaar vervoer voor mensen van 70 jaar en ouder. De inmiddels aangelegde busbanen zorgen naar zijn idee voor een goed en snel functionerend netwerk en deze hebben tevens een belangrijke functie voor de brandweer en ambulances. Hij wil zijn aandacht nu vooral richten op het fietsverkeer en heeft in het kader van de begrotingsbehandeling initiatieven genomen om dit te verbeteren. O.a. een amendement om €1 miljoen vrij te spelen om een inhaalslag te maken m.b.t. het achterstallig onderhoud en de veiligheid bij kruispunten. Verder heeft hij een amendement om € 2 miljoen vrij te spelen om een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg te realiseren. Het plan was al opgenomen in het coalitieakkoord, maar door wethouder van Agteren in een randprogramma VCP doorgeschoven naar 2025. De insteek van George is niet “autootje pesten”: in bepaalde situaties vindt hij dat autogebruik zeker mogelijk moet zijn.

Het andere speerpunt is jongeren. Hij is zich bewust van de overlast die bepaalde groepen met name in de zuidelijke wijken veroorzaken. De overlast is overigens wel gevarieerd en er wordt wel aan gewerkt. Zelf is hij een dagje meegelopen met de jeugdagent (welke functie er overigens niet meer is). De signalen van de jongeren zijn niet opzienbarend: we vervelen ons, er is niets te doen voor ons. Wat dat betreft is het jammer dat de Jongen Opvang Plek in de Helmerhoek niet doorgaat. Wel is onlangs het Stroinkshuis geopend, waar ook ruimte is voor activiteiten van en voor jongeren. De jongeren kunnen zelf aangeven wat zij willen. Ook zijn er voorzieningen als het Cruyff Court.

George wijst in dit verband op het belang van school, werk en stage.
De politie heeft goed werk geleverd bij de aanpak van de groep in Zuid. Een belangrijke invloed kan uitgaan van sociale controle, waarop ingespeeld kan worden. T.a.v. de overlast van jongeren gaat het natuurlijk ook om beeldvorming. Ouderen hebben soms een subjectief negatief beeld, waar angst een rol bij speelt. Je kunt de mensen dan voorhouden, dat ze vroeger ook jong zijn geweest en wel eens kattenkwaad hebben uitgehaald. Hij vindt het voor het veiligheidsgevoel belangrijk, dat mensen de beschikking hebben over telefoonnummers voor signaleren van overlast.

George verduidelijkt, dat als compensatie voor het vervallen van de functie van een speciale agent straatcoaches bij Alifa zijn aangesteld. Het werken met jongere mensen die goed bereikbaar zijn voor de doelgroep is op zich een goede ontwikkeling. Hij wil ook liever niet van problemen spreken maar van uitdagingen. Hij wijst op allerlei voorzieningen op vele plekken in de gemeente, zoals het kloppend hart van Roombeek, maar ook vele sport-, spelen culturele activiteiten.

Als het gaat om zijn inbreng in de stadsdeelcommissie Noord wijst hij op problemen met de riolering in dit deel van de gemeente. In de stadsdeelcommissie Zuid is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Hij is er voorstander van dat allerlei creatieve ideeën worden verzameld en uitgewerkt. Dit onderwerp is oorspronkelijk aan de orde gesteld vanuit D66, maar is een beetje blijven hangen en dat vindt hij jammeer. Er kunnen namelijk allerlei dingen o.a. samen met de woningcorporaties worden uitgevoerd, zoals de verwarming lager zetten. Het gaat om simpele dingen, mensen motiveren en ze daarbij uitdagen. Ook is samenwerking met scholen een goede mogelijkheid. Hij denkt ook aan een website met tips en trucks.

Als laatste vraag voor George: lukt het om het raadswerk te doen binnen de daarvoor aangewezen tijd. Dat valt mee. George heeft zijn tijdsindeling zo af kunnen stemmen dat het nu goed werkt. Hij heeft de maandag vrijgeroosterd en dat is ook de tijd voor het fractieoverleg. Het lukt hem wel om het in 20 uur te doen, al zijn er natuurlijk wel pieksituaties. Ook zit er natuurlijk veel avondwerk in.

Met deze link kunt u pdf-versie van de volledige Rode Bode (met foto’s) downloaden! (Let op groot bestand)

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Fietssnelweg F35 officieel geopend

Dinsdag 22 november was het eindelijk zo ver: het eerste gedeelte van de fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Enschede was een feit. De wethouders Hans van Agteren (Enschede) en Jan Bron (Hengelo) verrichtten de officiële opening. Zelf had ik de eer om het traject tussen de Kuipersdijk in Hengelo en het Colosseum in Enschede op een fietssimulator af te leggen.

De fietssnelweg F35 heeft overal een breedte van minimaal 4 meter en is geheel voorzien van energievriendelijke dimbare ledverlichting. Het wordt een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. De aaneengesloten tracés hebben gezamenlijk een lengte van circa zestig kilometer. Het fietsproject is een samenwerking tussen de Regio Twente en de Twentse gemeenten.

Met de F35 wordt fietsgebruik gestimuleerd, waardoor het autoverkeer met vijf procent in de spits kan worden verminderd. De fietssnelweg bestaat uit rechte stukken, waardoor omfietsen niet nodig is, en kent gelukkig geen stoplichten, waardoor de fietser zijn fietstempo kan aanhouden. In het voorjaar van 2012 wordt door de Regio Twente onderzocht in hoeverre fietsers de nieuw aangelegde F35 waarderen.

Een interview van Laurens van der Velde (Regio Twente) met mij over dit project is hieronder te bekijken:

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Fietser in Enschede krijgt weer volop aandacht

Op maandag 7 november hebben wij in de gemeenteraad de Programmabegroting 2012-2015 besproken. Daarbij is ons amendement Fietsbeleid Enschede door een ruime meerderheid aangenomen. Alle partijen hebben het mede ondertekend, met uitzondering van VVD en CDA.

Wij hebben vastgelegd dat in de op te stellen fietsbeleidsnota een heldere ambitie in procenten moet komen op het gebied van fietsen. Ook moeten er concrete maatregelen in opgenomen worden ten aanzien van onderhoud van fietspaden, verbetering van veiligheid op en bij kruispunten en aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Ten slotte moet in de beleidsnota aandacht gegeven worden aan publiciteitscampagnes en projecten ter stimulering van fietsgebruik, ook in samenwerking met bedrijven en instellingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat voor de stimulering van fietsgebruik meer samengewerkt wordt met bedrijven en instellingen, zoals Saxion Hogeschool Enschede, Medisch Spectrum Twente, Regio Twente, Politie Twente en Universiteit Twente. 

De gemeenteraad heeft met het amendement ook besloten dat, vooruitlopend op de vaststelling van de fietsbeleidsnota, € 1 miljoen wordt uitgetrokken voor een inhaalslag onderhoud fietspaden en de aanpak van knelpunten, zoals gevaarlijk kruispunten. Over de toestand van fietspaden in onze stad zijn klachten. Door het onderhoud nu al aan te pakken, kunnen we straks met een redelijk schone lei aan de uitvoering van de fietsbeleidsnota beginnen.

Een ander punt was het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Wethouder Hans van Agteren meldde op 3 oktober dat de aanleg van dit fietspad vooruitgeschoven was naar 2025. De aanleg van het fietspad speelt al vele jaren. Auto’s en fietsers moeten dezelfde smalle, bochtige weg delen wat tot gevaarlijke situaties leidt. De aanleg van een fietspad staat bovendien opgenomen in het coalitieakkoord. We brachten het fietspad in bij de begrotingsbehandeling en hadden al een amendement in de achterzak om geld vrij te maken voor een snelle aanpak. De wethouder zegde echter toe dat de aanleg voor 2014 gaat beginnen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder en zullen hem daaraan houden. 

Al met al krijgt de fietser in Enschede dus weer volop aandacht!

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Opening fietssnelweg F35, jij fietst toch ook mee?

Op 22 november vindt de officiële opening plaats van de fietssnelweg F35 tussen Enschede en Hengelo. Initiatiefnemers Regio Twente en de Twentse gemeenten zijn trots op dit eerste gemeentegrensoverschrijdende tracé. Om Twente kennis te laten maken met de F35 kan iedereen deelnemen aan de simulatiefietscompetitie die deze dag wordt georganiseerd. Zakelijk, scholier en/of fervent fietser, de F35 is voor iedereen bestemd. Schrijf je dus alvast in voor deelname en fiets op 22 november met vele anderen de F35!

Stap op één van de twee simulatiefietsen en leg het traject van het eerste tracé van de F35 zo snel mogelijk af. Tijdens de route, die nabij drie kilometer bedraagt, kom jij je tegenstander tegen, want deze fietst ten opzichte van jou de omgekeerde route. Degene die de snelste tijd neerzet, wacht een geweldige verrassing! Er zijn twee prijzen binnen te fietsen, namelijk een individuele- en bedrijfsprijs. Iedere deelnemer krijgt sowieso een handige set fietslampjes. Schrijf je alvast in voor deelname en wellicht word jij thuis en/of binnen je bedrijf bekend als de nieuwe Cadel Evans!

Datum:                 dinsdag 22 november 2011
Locatie:                IJsbaan Twente, Colosseum 90, 7521 PT Enschede
Tijd:                       08.00 – 15.00 uur

Volg ons ook via Twitter! @fietssnelwegf35

Schrijf je in op: www.fietssnelwegf35.nl

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

3 miljoen Euro voor onderhoud fietspaden en aanleg fietspad Zuid Esmarkerrondweg?

Op maandag 7 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2012-2015. Afgelopen week kondigde fractievoorzitter Laurens van Lier al aan dat wij daarbij o.a. met twee amendementen zullen komen over het fietsbeleid.

Met het ene amendement willen we 1 miljoen euro bestemmen voor een inhaalslag voor het onderhoud van fietspaden en de aanpak van knelpunten. Dit vooruitlopend op de bespreking van de nota fietsbeleid, die in voorbereiding is. Uit recente landelijke gegevens van de Fietsersbond blijkt dat de kwaliteit van fietspaden in vele gemeenten te wensen overlaat, wat tot valpartijen en verwondingen leidt. Ook in Enschede komen klachten over achterstallig onderhoud en knelpunten, bijvoorbeeld bij kruisingen. Met dit extra budget kunnen onderhoud en knelpunten worden aangepakt, zodat we bij de uitvoering van de nota fietsbeleid wat meer met een schone lei kunnen beginnen.

Het tweede amendement gaat over de aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Daar moeten auto’s en fietsers dezelfde smalle en bochtige weg delen. Aanleg van een fietspad speelt al vele jaren en in het coalitieakkoord was de aanleg ervan voorzien in deze raadsperiode (dus voor 2014). In de gemeentelijke planning is het fietspad echter al weer vele jaren verder geschoven. Dat willen we dus niet. We stellen voor 2 miljoen euro vrij te maken voor dit fietspad. Met subsidies kan dan de rest van het benodigde budget worden binnengehaald.

We hopen dat we in de gemeenteraad voluit steun krijgen voor deze twee amendementen.

Scheidingslijn