Categorieën
Nieuws

Motie huisvesting bewonersbedrijf Beien aangenomen

Stichting Bewonersbedrijf Beien is sinds december 2011 in gesprek met de gemeente om duurzame en maatschappelijke activiteiten te ontplooien met als uiteindelijk doel maatschappelijke participatie en opwekken van duurzame energie, allereerst in stadsdeel Noord. De gesprekken waren zover gevorderd dat de stichting het pand Meeuwenstraat 160 kreeg toegewezen om haar activiteiten te kunnen ontplooien.

In september 2013 kreeg de stichting echter van het Vastgoed Bedrijf Enschede (VBE) te horen dat dit pand gesloopt zou worden. Ook veronderstelde het VBE dat de stichting de eventuele kosten van gebruik van het pand niet zou kunnen opbrengen. Voor de stichting een onbegrijpelijk besluit, na de goede gesprekken met alle betrokkenen in de voorafgaande periode.

De zaak kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst met Stichting Beien voorafgaand aan de stadsdeelcommissie Noord op 8 oktober. Ook wij als PvdA vonden het een opmerkelijke gang van zaken.

De PvdA vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven zoals die van Bewonersbedrijf Beien, gestimuleerd worden. Als er eerst vergaande afspraken worden gemaakt, kan het niet zo zijn dat op het laatste moment anders wordt besloten. Dat is bepaald geen manier om burgerinitiatieven te stimuleren.

Dit was reden om op maandag 14 oktober een actuele motie in te brengen in de gemeenteraadsvergadering. Deze motie huisvesting bewonersbedrijf Beien draagt het college op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot gebruik van het gebouw Meeuwenstraat 160, cq het aanbieden van een passende huisvesting in stadsdeel Noord, en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals sloop van het pand. We dienden de motie in samen met GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en Burgerbelangen en deze werd door de raad aangenomen.

Wethouder Jeroen Hatenboer gaat in de herfstvakantie in gesprek met betrokkenen en komt op korte termijn met een voorstel om aan de motie uitvoering te geven. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

Categorieën
Nieuws

Veiligheid is een zaak van ons allen

Op maandag 7 oktober stond het Integraal Veiligheidsplan (IVP) Enschede 2013-2016 op de agenda van de Stedelijke raadscommissie. Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen waren aanleiding voor dit nieuwe IVP. Met het plan worden kaders vastgesteld voor een veilige stad. Zo worden onder meer als ambities genoemd: terugdringen van misdrijven, vergroten van het veiligheidsgevoel en terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Voor de PvdA zijn het ambities waar wij het mee eens kunnen zijn. Wij waren wel verrast door het feit dat uit een analyse van politie en brandweer blijkt dat over de jaren 2010-2012 de stad Enschede meer stijgers kende dan dalers. Het gaat hierbij om woninginbraken, overvallen, zakkenrollers, drugs- en alcoholgebruik en geweld op publieke plaatsen. Daardoor zijn wij in de lijst van 150.000+ gemeenten van plaats 3 gezakt naar plaats 6 op het gebied van veiligheid. Dat baart de PvdA zorgen en we hebben de burgemeester gevraagd om met een aanvullende notitie te komen hoe hij denkt om te gaan met deze risico’s.

Wij zijn blij met de extra aanpak in de komende periode van jeugdoverlast en het terugdringen van jeugdcriminaliteit. Eind oktober komt een shortlist uit, waarin we kunnen zien hoe het gesteld is met de verschillende jeugdgroepen binnen onze gemeente.

De burgemeester gaf aan dat hij op het gebied van technologische ontwikkelingen samenwerking zoekt met andere gemeenten om tot verbetering te komen. Ook wees hij op de eigen verantwoordlijkheid van mensen op gebied van preventie door woningen en bedrijven te voorzien van goed werkend en inbraakwerend hang- en sluitwerk. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers en veiligheidspartners is van essentieel belang om veiligheid als basisvoorwaarde te hanteren voor prettig wonen, werken en recreëren in Enschede.

Categorieën
Nieuws

Wateroverlast stadsdeel Noord tot een minimum beperken

Tijdens een recente canvasactie van de PvdA in Enschede Noord gaven verschillende bewoners aan wateroverlast te ondervinden bij hevige regenval. Zo zijn straten en kelders ondergelopen in de wijken Twekkelerveld en Walhof Roessingh. De laatste keer was op 10 september. Verschillende bewoners konden urenlang hun huis niet uit. In sommige straten stond 15 tot 30 centimeter water.

Op dinsdag 8 oktober heb ik hierover namens de PvdA vragen gesteld in de stadsdeelcommissie Noord. Stadsdeelwethouder Hans van Agteren antwoordde dat de gemeente de afgelopen periode heel druk is geweest om dit probleem aan te pakken. Zo is de afgelopen 3 jaren gewerkt aan het rioleringsnetwerk in de Twekkelerzoom, het meest omvangrijke en complexe rioleringsproject in de geschiedenis van onze stad. Aan dit project wordt nu de laatste hand gelegd en binnenkort zal blijken of het een afdoende oplossing is. De wethouder zei geen 100 procent garantie te kunnen geven, maar er alles aan te doen om het probleem van wateroverlast tot een minimum te beperken.

Categorieën
Nieuws

Voor burgemeester spelen: een leuke ervaring

Op donderdag 10 oktober organiseerde de provincie Overijssel samen met de gemeente Enschede en Prodemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat) een democratiespel in de tijdelijke raadszaal in het Polaroid gebouw. Eerstejaars studenten bestuurskunde van de Saxion Hogeschool Enschede mochten voor één dag in de huid kruipen van volksvertegenwoordiger om zo te ervaren hoe het politieke spel van de gemeenteraad gespeeld wordt.

De studenten werden om 8:30 uur ontvangen. Na een kop koffie werden zij verdeeld in verschillende politieke partijen. Zij kregen als opdracht om hun standpunten duidelijk te maken en eventueel met moties of amendementen te komen op het voorstel van het college. Dit voorstel hield in dat 35 miljoen euro voor 100% besteed moest worden aan openbaar vervoer, terwijl daarvoor 80% werd ingezet voor openbaar vervoer en 20% van het geld bestemd was voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zelf mocht ik als burgemeester optreden en de vergadering van deze gemeenteraad voorzitten. Collega raadslid Erwin Ilgun (CDA) mocht de verantwoordelijk wethouder spelen.

Na fractieberaad werd de vergadering officieel geopend en kregen alle fracties het woord. Meteen ontstond een interactie tussen verschillende partijen, die uiteindelijk resulteerde in 1 motie en 2 amendementen. Na een korte schorsing was het tijd voor de tweede termijn, waar echte discussie ontstond tussen de partijen. Uiteindelijk werden meerderheden gezocht en dat resulteerde in 1 amendement dat door de meerderheid ondersteund werd en daarmee dus werd aangenomen.

Persoonlijk vond ik het erg leuk om hieraan mee te werken en de studenten op deze manier op de hoogte te brengen hoe besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Een aantal studenten gaf achteraf aan belangstelling te hebben om op termijn lid te worden van een politieke partij en twee studenten hadden de ambitie om daadwerkelijk ook raadslid te worden.

Categorieën
Nieuws

Maandag 7 oktober: wijkspreekuur PvdA in Enschede Noord

Op de dag voorafgaand aan de vergadering van stadsdeelcommissie Noord houdt de fractie een spreekuur voor wijkbewoners. Ieder kan zijn of haar zegje doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel. Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen – het is allemaal welkom. Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. Onderwerpen die niet kunnen wachten, worden de volgende dag al onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie.

Het spreekuur staat ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.
Op maandag 7 oktober is dit wijkspreekuur weer, van 13.00 tot 14.30 u. in het Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12 (kamer 5).

Ik ontvang u daar graag.

Categorieën
Nieuws

Enschede kandidaat voor titel Fietsstad 2014

De inspanningen voor een goed fietsklimaat worden beloond! Op donderdag 3 oktober werd bij fietsenstalling De Graaff het heugelijke moment gevierd dat Enschede genomineerd is voor de titel Fietsstad 2014. Naast Enschede zijn ook de steden Almere, Eindhoven, Velsen en Zwolle genomineerd. Het thema van de verkiezing is “Fietsen zonder hindernissen”.

In de afgelopen periode heeft Enschede flink geïnvesteerd in een aantrekkelijk fietsklimaat. De PvdA heeft daar actief aan bijgedragen. Zo hebben wij o.a. een amendement ingediend om 1 miljoen euro te investeren voor een inhaalslag op onderhoud van fietspaden en de aanpak van knelpunten. Verder is vorig jaar de Fietsvisie vastgesteld met tal van plannen. Hopelijk draagt dit alles er aan bij dat we in 2014 de titel in de wacht kunnen slepen. In het voorjaar wordt bekend gemaakt wie de winnaar is. Voor meer info, kijk op www.fietsstad.fietsersbond.nl/genomineerden

Categorieën
Nieuws

Ontsluiting Bungalowpark Het Rutbeek nog geen gelopen race

Op maandag 30 september, de dag voorafgaand aan de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid, gingen raadsleden op uitnodiging van omwonenden van o.a. de Zonnebeekweg en de Leppeweg ter plekke kijken naar de situatie. Deze wegen zijn in het huidige voorstel aangemerkt als nieuwe ontsluitingswegen voor het aan te leggen bungalowpark Het Rutbeek. De gemeenteraad heeft op 27 mei unaniem de motie Hegebeekweg aangenomen waarin bezwaar gemaakt werd tegen het verharden van de zandweg Hegebeekweg ten behoeve van de ontsluiting van dit toekomstige bungalowpark.

Na een kop koffie en na alle argumenten te hebben uitgewisseld, was het tijd om een rondje te maken om het Rutbeek. Daar werd ons uitgelegd waarom niet gekozen zou moeten worden voor deze wegen. Bewoners maken vooral bezwaar tegen deze ontsluiting, omdat die volgens hen niet logisch, niet consequent en niet onderbouwd is. Bovendien blijken zij tot nu toe niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het ontsluitingsplan.

Tijdens de stadsdeelvergadering Zuid heb ik op dinsdag 1 oktober aan stadsdeelwethouder Ed Wallinga gevraagd om de bewoners op korte termijn alsnog te betrekken. De wethouder reageerde positief en wil ook verkeerswethouder Hans van Agteren hieraan laten deelnemen. In de vergadering van de stadsdeelcommissie op 19 november zullen de uitkomsten van de gesprekken worden gepresenteerd.