Categorieën
Nieuws

Instemming met aanpak Oldenzaalsestraat,…

In de stadsdeelcommissie Noord kwam op dinsdag 25 juni het bestemmingsplan Oldenzaalsestraat-N733 aan de orde. Het gaat hier om maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Oldenzaalsestraat tussen de gemeentegrens met Oldenzaal en de aansluiting op de Lossersestraat te verbeteren, dus ook in Lonneker.

Bewoners van de Lonnekermolenweg maken zich zorgen over meer sluipverkeer door hun straat als de Oldenzaalsestraat wordt aangepakt. Zij hebben met de verkeersdeskundige van de gemeente gesproken. Er zijn tekeningen om extra drempels en versmallingen te realiseren in hun straat, begroot op € 50.000,-. Een andere optie kost € 5.000,- en die zou middels bloembakken gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden hebben aangegeven de planten zelf te willen onderhouden. De gemeente heeft hen naar de wijkbudgetten verwezen, maar daar wordt gezegd dat verkeersveiligheid niet uit wijkbudgetten gefinancierd zou mogen worden. Dus eigenlijk worden zij van het kastje naar de muur gestuurd. De voorzitter van de dorpsraad Lonneker heeft toegezegd dit voor te leggen aan de bewoners en wanneer een meerderheid toch besluit om hier geld aan te besteden, dat dan ook te doen. Verder gaf stadsdeelwethouder Hans van Agteren aan dat er wellicht mogelijkheden zijn om een beroep te doen op het budget verkeersveiligheid. In de stadsdeelcommissie is afgesproken de Lonnekemolenweg als aandachtspunt op te nemen en volgende keer hier uitvoerig over te praten.

…maar vraagtekens bij bestemmingsplan Groene Scheg.

Vraagtekens waren er wel bij het bestemmingsplan “Groene Scheg-Oldenzaalsestraat”. Dit betreft het gedeelte van de weg tussen het kruispunt Potsweg-Oldenzaalsestraat-Stokhorstlaan. Ook hier gaat het om maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. In dit bestemmingsplan is opgenomen een ruimtelijke reservering voor een aparte busbaan op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Enschede en de Voortmansweg. De PvdA heeft daar vraagtekens bij geplaatst. Dit project is al geschrapt bij de bezuinigingen in de begroting 2013-2016. Bovendien hebben we al eerder vragen gesteld bij de relatie tussen ruimtebeslag (effect op de groene entree van de stad), kosten, nut en noodzaak van deze busbaan, die maar kort is en alleen stadinwaarts. Wethouder Hans van Agteren gaf aan dat er geen plannen zijn om een busbaan aan te leggen in de komende 10 jaar. Waarom moet het dan wel in het bestemmingsplan staan? Wat ons betreft zou het er ook uit kunnen. De wethouder heeft beloofd met een memo te komen. Naar aanleiding daarvan zullen we als fractie een standpunt vaststellen.

Een goed punt in het voorstel is dat er een verbeterde fietsverbinding komt tussen de Voortmansweg en de Stokhorstlaan, een fietsroute die onderdeel vormt van het Rondje Enschede en door verbeterde verkeersveiligheid meer gebruikt zal kunnen worden, ook door scholieren en studenten.

Categorieën
Nieuws

Ontbrekende schakel Fietssnelweg aangepakt bij laatste fase Auke Vleerstraat

Na de zomer zal begonnen worden met de laatste fase van de herinrichting van de Auke Vleerstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Thermen en Hengelosestraat. In de stadsdeelcommissie Noord kreeg een voorstel hiertoe op dinsdag 25 juni algemene steun. Naast verdubbeling van de weg wordt ook de omvorming van de rotonde met het welbekende kunstwerk-met-de-autootjes (‘De Mallemolen van deze tijd’) aangepakt. Wat goed is om te vermelden is dat overeenstemming is bereikt met de kunstenaar om het kunstwerk in de buurt te behouden.

In het plan staat ook beschreven dat de ontbrekende schakel in de fietssnelweg F35 aangepakt gaat worden. Het traject tussen Hengelo en Enschede Drienerlo is aangelegd. Om aansluiting te vinden, zal ook een fietsbrug gerealiseerd worden over de Auke Vleerstraat en zal de bestaande fietsbrug over het Colosseum verbreed worden. Zaken die wij als PvdA toejuichen. We hebben dan ook van harte ingestemd met de plannen.

Categorieën
Nieuws

Minder overheid, meer burgermacht

Op dinsdag 25 juni hebben we in de stadsdeelcommissie Noord afscheid genomen van Gerrit Dijkhuizen. Gerrit is jarenlang voorzitter geweest van deze stadsdeelcommissie. Per 1 augustus stopt hij officieel als raadslid om met, zoals hij dat noemt, “functioneel leeftijdsverlof te gaan”. Zoals bekend, is Gerrit een liefhebber van wielrennen. Daarom kreeg hij, naast veel mooie woorden, een wielrennershirt met de opdruk “NOORD 053” en een bos bloemen voor zijn vrouw.

Voordat de laatste vergadering met Gerrit als voorzitter begon, was er een Lagerhuisdebat met bewoners, raadsleden en ambtenaren over het thema “Power to the people”. Een initiatief van bewonersbedrijf Beien en de gemeente Enschede. Collega raadslid Wim Tekkelenburg van de ChristenUnie en ondergetekende hebben Karin van Nierop en Ernst Bergboer van het bewonersbedrijf ondersteund bij het organiseren van dit initiatief. De opkomst in speeltuin Mekkelholt was heel hoog!

Er waren drie stellingen: 1) Burgers en gemeente: water en vuur! En dat zal altijd wel zo blijven, 2) Power to the people: meer burgerkracht gaat niet zonder meer burgermacht, 3) De lokale overheid? Nergens meer voor nodig. Aan de hand van deze stellingen werden de aanwezigen geprikkeld om mee te denken over de toekomst van BV Samenleving Enschede. De conclusies naar aanleiding van de stellingen spraken mij zeer aan. 1) Burgers en overheid hoeven niet altijd water en vuur te zijn. Van twee kanten is er een behoefte, een verlangen om het veel meer samen te doen. 2) Burgerkracht kan pas bij burgermacht. Anders denken burgers dat ze voor het karretje worden gespannen. Er moet vertrouwen zijn dat het goed gaat komen. 3) De overheid blijft nodig; haar rol wordt wellicht wat kleiner of anders vormgegeven.

Het was een inspirerende bijeenkomst!

Categorieën
Nieuws

Handen uit de mouwen voor draaiarmen Knalhutteweg

Op dinsdag 18 juni was de laatste vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid voor het zomerreces. Traditioneel vindt dan een barbecue plaats, waarvoor wijkraden, organisaties en anderen geïnteresseerden worden uitgenodigd om over een bepaald thema te spreken. Dit keer waren tafelgesprekken georganiseerd over de consequenties van bezuinigingen voor stadsdeel Zuid en een brainstorm over eventuele alternatieven.

Later in de vergadering kwam een memo aan de orde over de oversteek van de Knalhutteweg ter hoogte van de basisscholen Het Vastert, Godfried Bomans en Drakensteijn. In 2010 heeft de PvdA zich, ook op verzoek van ouders en omwonenden, druk gemaakt voor verbetering van deze oversteek. Uiteindelijk werden draaiarmen en knipperbollen geplaatst. Onlangs raakte één van de draaiarmen bij een aanrijding onherstelbaar beschadigd. Voor het stadsdeelmanagement was dit aanleiding het gebruik van de armen te evalueren. Uit die evaluatie blijkt dat er onvoldoende verkeersbrigadiers zijn om op alle momenten de draaiarmen te kunnen bedienen.

Voorgesteld werd daarom de draaiarmen te verwijderen en in plaats daarvan een duidelijke, herkenbare oversteek te creëren zonder fysieke maatregelen. Ik vind dat jammer van de tijd en de energie die we de afgelopen periode hebben ingezet. Het doel is kinderen een veilige oversteek te bieden en te zorgen dat verkeersbrigadiers zich ook veilig voelen. Daarom is gekozen voor draaiarmen. De Knalhutteweg is en blijft een drukke weg, met veel vrachtverkeer.

Ik heb stadsdeelwethouder Wallinga opgeroepen om binnen het arbeidsmarktinstrumentarium te kijken of er mensen zijn die bijvoorbeeld een uitkering hebben en best de handen uit de mouwen willen steken om een aantal dagdelen de ouders te assisteren met de oversteek van de kinderen. Misschien zouden deze mensen ook hand- en spandiensten willen verrichten op de scholen. Op dit moment worden al ongeveer 100 mensen ingezet bij o.a. speeltuinen en vitale sportverenigingen voor toezicht, bijhouden van groenvoorzieningen en allerlei andere werkzaamheden.

De wethouder heeft mij toegezegd nog deze week de drie basisschooldirecteuren een brief te sturen met de vraag of zij hier hiervan gebruik willen maken. Met veel belangstelling wacht ik het antwoord af!

Categorieën
Nieuws

Jeugdzorg zo dichtbij mogelijk organiseren

Na de stadsdeelvergadering Zuid vond op dinsdag 18 juni voor de gemeenteraadsleden een themasessie plaats over Jeugdzorg en de verschillende bezuinigingen in deze sector. Door de gemeente waren meerdere ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun visie te geven. Voordat de discussie begon, gaf Alice van den Nieuwboer, Manager Transitie Jeugdzorg gemeente Enschede en Twente, een presentatie over waar we nu staan en wat ons allemaal te wachten staat. Aansluitend gaf Agaath Cornel, jeugdarts in Enschede, haar kijk op de jeugdzorg. Zij ging niet alleen in op de “beren op de weg”, maar juist ook op de kansen die de decentralisatie van de jeugdzorg met zich meebrengt. Aan de discussie deden ook organisaties mee als Jarabee, Mediant, Bureau Jeugdzorg, MEE en Karakter, onderwijsinstellingen zoals Het Sloepje en Basisschool de Mecklenburg, en niet in de laatste plaats ouders.

Uiteindelijk bleek vrij snel dat wij eigenlijk allemaal op één lijn zitten. De conclusie die we uiteindelijk hebben getrokken is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd moet worden. Cliënten moeten centraal worden gesteld en mogen absoluut niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het principe van één gezin, één plan, één coördinator, één budget en één informatiesysteem wordt eigenlijk door iedereen onderstreept. Om dit te kunnen realiseren, zullen verschillende organisaties niet alleen naar zichzelf moeten kijken, maar ook naar het grote geheel. Samenwerking is misschien wel een pré! Verder zullen organisaties efficiënter en effectiever moeten werken.
En tot slot; “Eigen kracht” zal voor wat betreft de PvdA het woord van het jaar moeten worden! Er zal steeds meer inzet gevraagd worden van de omgeving (familieleden, vrienden, buren), maar ook van onderwijsinstellingen, verenigingen en huisartsen.

Categorieën
Nieuws

Maandag 24 juni: wijkspreekuur PvdA in Enschede Noord

Op de dag voorafgaand aan de vergadering van stadsdeelcommissie Noord houdt de fractie een spreekuur voor wijkbewoners. Ieder kan zijn of haar zegje doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel.

Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen – het is allemaal welkom. Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. Onderwerpen die niet kunnen wachten, worden de volgende dag al onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie.

Het spreekuur staat ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.
Op maandag 24 juni is dit wijkspreekuur weer, van 13.00 tot 14.30 u. in het Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12 (kamer 109). Ik ontvang u daar graag.

Categorieën
Nieuws

GEORGE HANNA HELPT CHRISTENEN IN SYRIË

Wij hadden een interview met George Hanna van de stichting “Help Christenen in Syrië”. George Hanna is één van de oprichters van deze stichting. In het interview lees je waarom er eigenlijk oorlog is in Syrië en wat George Hanna wil bereiken met de stichting. Ook vertelde George ons over de Gemeenteraad.

Kunt u iets vertellen over uw stichting?

De stichting hebben wij ongeveer 1,5 maand geleden opgericht. De oorlog in Syrië is twee jaar geleden begonnen. Iedereen had gehoopt dat er snel democratie zou komen, maar dat duurt erg lang. Omdat de oorlog zo lang duurt, is er humanitaire hulp nodig.

Voor veel groepen, zoals moslims en koerden, is wel hulp. Christenen zijn in Syrië een minderheid. Voor hen is er geen hulp, en daarom hebben wij deze stichting opgezet. Met de stichting Help Christenen in Syrië willen wij helpen vanuit Nederland.

Om dat te kunnen doen, lobbyen wij in de Tweede Kamer. Wij hebben bijvoorbeeld een afspraak met iemand van de PvdA en de VVD om de problematiek bij hen onder de aandacht te brengen.George Hanna Help Christenen in Syrië

Het geld wat nu is ingezameld voor Syrië, gaat vaak naar de vluchtelingenkampen in de omliggende landen zoals Turkije en Jordanië. Maar in de kampen zitten geen christenen. Christenen die vluchten gaan vooral naar kloosters, zoals bijvoorbeeld het St. Gabriëlklooster en St. Abroham in Turkije. Met de stichting proberen we ervoor te zorgen dat van het geld dat wordt ingezameld óók een deel naar die kloosters gaat.

Hoe kwam u op het idee voor de stichting?

De oorlog heeft nu al zo lang geduurd. Van vrienden, kennissen en familie in Syrië kregen wij signalen dat zij moeilijke tijden meemaakten. Zij zeiden: “Er is niemand die ons steunt”. Met vijf vrienden, vooral uit Enschede en Hengelo, besloten wij de handen ineen te slaan om wat te betekenen voor deze christenen. Op tv zie je wel dat de situatie heel slecht is, niet alleen voor christenen maar voor alle minderheden.

Waarom is er eigenlijk oorlog?

De president, Assad, is een dictator. Hij heeft het voor het zeggen. Zijn partij is de enige in het land. De mensen hadden verwacht dat de jonge Assad zou zorgen dat Syrië een fijner land zou worden waar je vrij kon geloven. Dat is niet gebeurd, en daarom is er een demonstratie geweest voor een nieuwe president.

Assad heeft steun van Rusland en China, die leveren hem wapens. Daardoor is er oorlog gekomen. Mensen willen dezelfde rechten en meer democratie.

Bent u wel eens in Syrië geweest? Heeft u de oorlog gezien?

Nee, wij weten van de situatie in Syrië bijvoorbeeld door telefoontjes. In augustus willen we naar Zuid-Turkije reizen, om daar met eigen ogen de situatie bij de kloosters te bekijken. Maar we gaan niet naar Syrië, want dat is te gevaarlijk.

Bent u voor of tegen Assad?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik ben voor een democratie. Dus als Assad had geluisterd naar zijn inwoners, dan was er geen probleem geweest. Maar hij is een dictator, en dat is een probleem. Ongeveer een jaar geleden heeft Assad de keuze gehad om zijn land te verlaten. Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij zei: dit is mijn land. Daardoor heeft hij zijn kans vergooid. Als hij nu zou opstappen, zal hij voor de rechter moeten komen. Om zich te verantwoorden voor alle burgers die gedood zijn in de oorlog.

Wat doet u nog meer in uw leven?

Ik ben gemeenteraadslid voor de PvdA. Als gemeenteraad kijken we wat er nodig is in Enschede, en bekijken we of er mogelijkheden zijn om burgers te ondersteunen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een fietspad of een speeltuin. Alles wat er in Enschede gebeurt, wordt eerst besproken in de gemeenteraad. Als PvdA nemen wij samen met andere partijen en met in totaal 39 mensen de beslissingen.

Bent u de baas van de PvdA?

Nee. In de gemeenteraad zijn wij met 9 personen. We zijn de grootste partij van Enschede. De VVD is tweede met 6 personen. Ik ben niet de fractievoorzitter. Ik ben ook nog jong, en kom net kijken in de politiek. Fractievoorzitter word je niet zomaar. Maar ik heb die ambitie ook niet. Ik wil graag met mensen werken, en niet alleen maar vergaderingen bijwonen. Ik werk ook nog bij het Medisch Spectrum Twente. Dat is mijn baan. Politiek doe ik daarnaast.

Hoe bent u begonnen met dit werk?

Vanuit Syrische verenigingen had ik veel contacten met de gemeente. Vooral omdat ik wel eens geld aanvroeg voor projecten. Op een gegeven moment dacht ik: “Nu wordt het eens tijd om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten”. Toen ben ik begonnen met de politiek.

Verdient u veel geld?

Dat valt wel mee. Voor het werk in de gemeenteraad krijg ik een onkostenvergoeding.

Waarom bent u van de PvdA?

De PvdA is een linkse partij. Je hebt linkse en rechtse partijen. Rechts is eigenlijk een beetje voor de rijken. Mensen met veel geld stemmen vaak op de VVD. Maar de PvdA zegt dat je mensen een steuntje in de rug moet bieden als ze het moeilijk hebben. En wij vinden dat mensen met heel veel geld best wat meer mogen bijdragen dan mensen die helemaal geen geld hebben.

Link naar Kinderkrant Wesselerbrink

Categorieën
Nieuws

Nog een kleine kans voor de draaiarmen

ENSCHEDE – Wethouder EdWallinga stuurt deze week een e-mailtje naar de directies van de basisscholen Drakensteijn, Het Vastert en Godfried Bomans om hen te wijzen op de mogelijkheid van ondersteuning door mensen met een gesubsidieerde baan. Zo kunnen mogelijk de draaiarmen worden bediend op de Knalhutteweg, zodat kinderen deze weg veilig kunnen blijven oversteken.
Omdat een van die draaiarmen defect is en er onvoldoende ouders zijn die de draaiarmen willen bedienen wil het stadsdeelmanagement Zuid ervan af. In plaats daarvan zou er een oversteek met een ‘verbeterde zichtbaarheid’ moeten komen.

Wallinga deed zijn toezegging gisteravond in de stadsdeelvergadering naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid George Hanna. Die pleitte net als twee jaar geleden voor het instandhouden van de veilige manier van oversteken met behulp van de draaiarmen. Hij vroeg zich af of de inzet van mensen met een Klimop-baan mogelijk is. ,,Het gaat per slot van rekening om een hele drukke straat met veel vrachtverkeer.” Andere partijen zoals de SP en het CDA wezen op de verantwoordelijkheid van de ouders.

TC Tubantia dd 19 juni 2013

Categorieën
Nieuws

Power to the people: burgers als mede-eigenaar van de BV Samenleving

Worden burgers mede-eigenaar van de BV Samenleving? In de jaren ’50 was de burger een onderdaan. Volgzaam. Gezagsgetrouw. Met de hoed in de hand. In de jaren ’60 en ’70 werd hij klant. Hij kreeg diensten aangeboden die hij afnam aan het loket. Netjes op zijn beurt. In de jaren ’80 en ’90 werd hij consument. Hij ging eisen stellen en moest op maat geholpen worden. Aan het begin van dit millennium werd hij participant. Hij mocht mee gaan doen en deed dat. Mondjesmaat, aarzelend. Burgerkracht. Soms.

Nu klinkt het appèl om mede-eigenaar te zijn. Of toch niet echt? Want: kan hij dat wel? Wil hij dat wel? Wiens agenda wordt er dan uitgevoerd? Wie neemt de risico’s? De overheid en de burger: staan ze naast elkaar of durven ze het echt met elkaar te doen? Samen successen boeken – oké… Maar durven we ook samen te falen?

Echt samen vraagt om wederzijds vertrouwen, om relatie. Dat kost tijd. En wat nog meer?
Op dinsdag 25 juni organiseert de gemeente Enschede, samen met bewonersbedrijf Beien, een avond over deze spannende thema’s. Een avond waarin de definities en de rollen voor ‘burger’ en ‘overheid’ worden verkend en door elkaar gegooid. Misschien. De thema-avond Power to the People start om 19.30 uur in het gebouw van speeltuin Mekkelholt aan de Dr. J van Damstraat 32.

Na een korte, prikkelende inleiding duiken we met elkaar het Lagerhuis in en openen we het debat.
Wie durft? U bent van harte welkom!

Categorieën
Nieuws

PvdA steunt uitsmeren mobiliteitsprojecten over langere periode

Op woensdag 5 juni vond een ingelaste gemeenteraadsvergadering plaats waarin onder meer werd besloten over het budget voor Mobiliteitsprojecten en de meerjarige doorkijk. De PvdA stelde vast dat in tijden van bezuinigingen ook op het gebied van mobiliteit gesnoeid wordt en dat niet alle projecten worden uitgevoerd in de termijn die daarvoor was voorzien. Zo wordt een aantal onderdelen uit het amendement “besteding 1 miljoen inhaalslag onderhoud fietspaden en aanpak knelpunten”, die de PvdA samen met andere partijen heeft ingediend, op langere termijn geschoven. Gelukkig worden én zijn inmiddels de urgente zaken, zoals achterstallig onderhoud van fietsstroken, aangepakt. Verbreding van een aantal fietspaden laat op zich wachten en gezien de financiële situatie kunnen wij ons daar op dit moment in vinden. Dit werk is goedkoper te realiseren door combinatie met wegonderhoud in 2014.

We hebben onze bedenkingen geuit bij het terugbrengen van de reservepot Mobiliteitsprojecten van € 3 miljoen naar € 500.000,-. De wethouder gaf echter aan hier geen risico’s in te zien.

De PvdA heeft niet ingestemd met een amendement van de VVD om projecten uit de Fietsvisie te schrappen. Wij hebben de afgelopen periode juist ingezet om Fietsstad van Nederland te worden en daar horen ook deze zaken bij! Wij zijn niet van de kaasschaafmethode. Willen wij echte keuzes maken, dan zullen wij naar grote projecten moeten kijken.

Een amendement van D66 om de Noordelijke Ontsluiting Enschede-Kennispark (NOEK) te schrappen, hebben wij evenmin gesteund omdat de discussie over de NOEK eind juni gevoerd gaat worden in de gemeenteraad.