Categorieën
Nieuws

Verkeersstructuur binnenstad in discussie

Momenteel wordt door de gemeente met bewoners, gebruikers en ondernemers gesproken over het Verkeerscirculatieplan Binnensingelgebied. Dit plan gaat over de aanpak van de verkeersstructuur in en rond de binnenstad in de komende jaren. Het wordt steeds drukker en er gaan in dit gebied verschillende ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de aanpak van de Spoorzone, nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en realisering van een stadscampus rond hogeschool Saxion.

Om de leefbaarheid, de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te waarborgen, worden plannen opgesteld voor een goede geleiding en afwikkeling van het verkeer. Deze moeten passen in de ambitie van de stad, zoals die ook in de inleiding op de plannen wordt weergegeven: “De toekomstvisie Enschede 2020 die in 2007 tot stand is gebracht schetst het beeld van Enschede als een ondernemende, levendige kennis- en talentenstad met grootstedelijke allure. Een stad met in en rond het centrum aantrekkelijke woonmilieus maar ook een stad die nadrukkelijk uitnodigt om te bezoeken en te beleven. Ontwikkelingen die daarbij horen zijn – onder meer – het vergroten van de binnenstad richting MST, de Spoorzone en Roombeek. Een stad met een grotere variëteit aan voorzieningen, evenementen en hippe en spannende winkels, hoogwaardige architectuur en hoogbouw waar dat kan. Inmiddels zijn enkele projecten al in uitvoering, of staan op het punt om te worden gerealiseerd”.

Er is een drietal scenario’s opgesteld en in discussie gebracht. Deze komen in grote lijnen op het volgende neer.

* Scenario 1: op de Molenstraat autoverkeer in twee richtingen. De Beltstraat afsluiten voor doorgaand autoverkeer bij de Edo Bergsmalaan. Handhaven van de huidige verkeerssituatie met in twee richtingen autoverkeer op de gehele Zuidlus (achter V&D langs).

* Scenario 2: autoverkeer op de Molenstraat in één richting, van Oost naar West. De Beltstraat afsluiten voor doorgaand autoverkeer bij de Edo Bergsmalaan. Handhaven van autoverkeer in twee richtingen op het gedeelte van de Zuidlus ten oosten en zuiden van V&D (Brinkstraat en Mooienhof) Eenrichtingverkeer west – oost op het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D (Boulevard/deel van Mooienhof).

* Scenario 3: vanaf de Oldenzaalsestraat kan autoverkeer de Molenstraat nog wel in- en uitrijden om een bestemming in de binnenstad te bereiken (zoals NS-station, Muziekkwartier), maar er is geen verbinding meer met de Deurningerstraat of de Hengelosestraat voorbij de Deurningerstraat. Er is dan geen doorgaand verkeer meer op de Molenstraat. De Beltstraat en ook het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D wordt geheel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Op het gedeelte van de Zuidlus ten zuiden en oosten van V&D blijft autoverkeer in twee richtingen mogelijk.

De gesprekken die nu worden gevoerd, moeten zicht geven op het draagvlak onder de bevolking en gebruikers voor de verschillende varianten en op ideeën die vanuit de samenleving worden aangedragen.

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA op woensdag 23 maart zal ik met de aanwezigen in discussie gaan over de dilemma’s en keuzes die zich bij de varianten voordoen. De vergadering vindt plaats in De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

In de loop van het voorjaar komen de plannen aan de orde in de Stedelijke raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad. De fractie zal dan een standpunt innemen. Heeft u zelf ideeën of suggesties? Ik ontvang ze graag!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Rust onder de jeugd in zoutdorp is weer terug

“Er is nu sprake van een aanvaardbaar niveau van rust. De wijkagent heeft deze week op woensdagavond nog met het groepje jongeren gesproken op het schoolplein van de Boekelerschool. Dat was een prima gesprek. Ze zijn daarna ook weggegaan. Van overlast is al een paar weken geen sprake meer.”

Met die woorden reageert wijkagent Peter Colijn op het effect van de controleacties die hij en zijn collega’s de afgelopen weken hebben uitgevoerd op plekken waar vandalisme en andere overlast werd geconstateerd. “We wisten precies wie ze waren en waar deze jongeren zich ophielden. Het was een groepje van een man of zeven, acht in de leeftijd van veertien tot zeventien jaar. Na de controles die we in de avonduren hebben gehouden, is het rustig gebleven. Sinds een paar weken hebben we geen klachten van overlast meer gekregen van de bewoners van Boekelo.”

Peter Colijn voegt eraan toe dat een van de maatregelen die is getroffen, het aanbrengen is van een zogeheten bromfietssluis bij de ingang van het schoolplein van de Boekelerschool aan de Dirk Papestraat. „ Dat is een nuttige aanpassing. De jeugd kan nu niet meer met een brommer op het plein rijden. In het begin hebben ze daar over gemopperd. Daar moeten ze maar aan wennen!”

Bron: Tc Tubantia dd 18 maart 2011

Overlast jongeren in Boekelo wordt aangepakt

Rondvraag Stadsdeelcommissie West dd 1 maart 2011

RTV Oost Nieuws – Overlast jongeren in Boekelo flink afgenomen

RTV Oost Nieuws – ‘Jeugd veroorzaakt overlast Boekelo’
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Kruispunt met relatief veel ongevallen

Het kruispunt Broekheurnering/Broekheurnerrondweg is begin 2010 aangemerkt als een kruispunt met relatief veel ongevallen. Op het kruispunt hebben in 3 jaar tijd 12 ongevallen plaatsgevonden, waarvan 4 letselongevallen. De meeste ongevallen gebeuren tijdens het oversteken van fietsers.

Voor de buurtbewoners en de wijkraad Helmerhoek was het genoeg aanleiding om het te agenderen in de Stadsdeelcommissie Zuid van 7 december 2010.

Rutger van Aken, verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede heeft ons vanavond tijdens Stadsdeelcommissie Zuid dd 15 maart 2011 gepresenteerd welke korte termijnmaatregelen eventueel genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren:

1) Creëren fietsoversteek aan oostzijde (Broekheurnerrondweg)
2) Verwijderen noordelijke fietsoversteek
3) Aanpassing middengeleiders gemotoriseerd verkeer
4) Aanbrengen effectievere bebording
5) Creëren poortwerking t.h.v. komgrens

De heer Landegge, een bewoner van de Helmerhoek voegde daar aan toe dat wanneer je de zuidelijke fietsoversteek zo’n 100 meter ten zuiden van het kruispunt verplaatst, je een iets overzichtelijker situatie creëert voor fietsers.

Mevrouw Prijs van de bewonerscomité is tegen het opheffen van de noordelijke fietsoversteek, ze wenst verder meer politiecontroles op snelheidsovertredingen en heeft het liefst over paar jaar een rotonde.

De heer Ezendam, voorzitter van wijkraad Helmerhoek betreurt dat niet gekozen is voor een algehele aanpak van het kruispunt, beseft dat alle beetjes helpen en sluit zich (onder protest) aan bij voorgestelde aanpak.

Omdat wij er nog niet helemaal uit zijn, hebben wij besloten om maandag 21 maart 2011 om 8:00 uur de situatie ter plekke te gaan bekijken.

Wordt vervolgd!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Draaiarmen aan de Knalhutteweg zijn geplaatstNaar aanleiding van mijn rondvraag over “verkeersonveilige situatie Knalhutteweg” heb ik op maandag 14 februari jl. een bevestiging ontvangen van wethouder Wallinga dat de nieuwe draaiarmen binnen 4 weken geplaatst zouden worden.

Vanmiddag reed ik langs de basisscholen; Drakensteyn, het Vastert en Godfried Bomans en zag dat de nieuwe draaiarmen geplaatst waren, keurig binnen de afgesproken tijd.

Een andere maatregel om de verkeersonveilige situatie te verbeteren was het onderzoeken van een zogenaamde “kiss and ride” zone. Daar hoop ik aanstaande dinsdag 15 maart – tijdens Stadsdeelcommissie Zuid – een antwoord op krijgen van wethouder Wallinga.

Artikel: “Draaiarmen worden binnen 4 weken geplaatst”

Beantwoording vragen PvdA “Knalhutteweg nog steeds onveilig”

Rondvraag “Verkeersonveilige situatie Knalhutteweg”

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Overlast jongeren in Boekelo wordt aangepakt

Op dinsdag 1 maart heeft mijn collega Nico Mol in de stadsdeelcommissie West vragen gesteld over de jongerenoverlast in Boekelo. Zelf kon ik de vragen niet stellen omdat ik geen lid ben van Stadsdeelcommissie West.

Stadsdeelwethouder Myra Koomen was helaas verhinderd om de vragen te beantwoorden; haar rol werd door wethouder Jeroen Hatenboer overgenomen. Hij antwoordde op de hoogte te zijn van de jongerenoverlast en gaf aan dat de problemen de laatste tijd lijken mee te vallen en ook meer incidenteel zijn dan wordt gesuggereerd. De aandacht in de media heeft wellicht een corrigerende werking gehad op de jongeren. Bij het schoolplein, waar overlast zich concentreerde, worden maatregelen getroffen, zoals een hekafsluiting met wandelsluis om na schooltijd fietsen en brommers van het plein te weren, het plaatsen van een bordje met gedragsregels en het snoeien van hoge struiken om de sociale controle te verhogen.

Wijkagent Anja Veurink meldde dat de politie de afgelopen weken veel heeft gesurveilleerd in Boekelo en die repressieve aanwezigheid zou ook geholpen hebben. De ouders lijken zich inmiddels meer van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Dorpsraadvoorzitter Jeroen Verhaak zei blij te zijn met de aanpak van de gemeente en de politie. Ouders voelen zich nu ook meer geroepen om activiteiten te organiseren voor de jeugd van Boekelo. Omdat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor strafbare feiten van aanwijsbare personen, is geen schadeverhaal mogelijk.

Half maart is er een bijeenkomst met bewoners om de stand van zaken door te nemen. Daarvan zal op verzoek van collega Nico Mol verslag aan de stadsdeelcommissie worden gedaan.

Rondvraag Stadsdeelcommissie West dd 1 maart 2011

RTV Oost Nieuws – Overlast jongeren in Boekelo flink afgenomen

RTV Oost Nieuws – ‘Jeugd veroorzaakt overlast Boekelo’
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Vier personen met voorkeursstemmen in de Staten

De definitieve uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen in Overijssel is bekend. 47 Statenleden, verdeeld over tien partijen, zullen de komende vier jaar de burgers van Overijssel vertegenwoordigen. Vier personen werden met voorkeursstemmen in de Staten gekozen.

Het gaat om CDA’er dhr. Van der Vinne (nummer 31 op de lijst), PvdA’er dhr. Aydogdu (nummer 10 op de lijst) en de PVV’ers mevr. Nijhof – Leeuw en dhr. Jansen (de nummers 6 en 8).

Zetelverdeling
De definitieve zetelverdeling ziet er als volgt uit:

CDA – 11 zetels
PvdA – 9 zetels
VVD – 8 zetels
PVV – 4 zetels
SP – 4 zetels
D’66 – 3 zetels
ChristenUnie – 3 zetels
GroenLinks – 2 zetels
SGP – 2 zetels
50 plus – 1 zetel

De Partij voor de Dieren en Solidara haalden niet genoeg stemmen voor een zetel.

Download hier de definitieve uitslag

Installatie
Op 10 maart worden de leden van Provinciale Staten tijdens een bijzondere vergadering geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar en begint om 14.00 uur. Na afloop van de vergadering is er een receptie waarin mensen de nieuwe Statenleden kunnen feliciteren.

Bron: Provincie Overijssel
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

PvdA Kiezers Bedankt!

Een woord van dank is op zijn plaats aan onze kiezers.

Maar een woord van dank is zeker op zijn plaats aan onze leden die keihard hebben meegewerkt aan de Campagne. Iedere keer maar weer de straat op met flyers, rozen, kranten, posters etc. Het aan de kiezers duidelijk maken waar we voor staan en wat we wilden bereiken met deze verkiezingen.

Een zware opgave maar steeds waren ze er weer ondanks kou, regen en storm.
Scheidingslijn