Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen: Voortgang herstructurering Bijvank

De PvdA fractie heeft de afgelopen tijd meerdere signalen ontvangen van bewoners uit Het Bijvank die ongerust zijn over de voortgang van de herstructurering in deze wijk.

Verschillende bewoners melden dat zij ernstige hinder ondervinden van het minimale onderhoud dat de afgelopen tien jaar aan hun woning is uitgevoerd. Wij hebben ook zelf kunnen constateren dat veel woningen te maken hebben met lekkage, met gaten in kozijnen en met ernstige vocht- en schimmelplekken. Geen situatie die voldoet aan de minimale eisen qua water- en winterdichtheid, laat staan een situatie die goed is voor de gezondheid van de bewoners en hun kinderen.

Voor een deel van Het Bijvank, zoals de Piksenbrink, is sloop pas in de 2e helft van 2014 gepland, de oplevering van de nieuwe woningen zelfs pas begin 2016. Wij hebben begrepen dat voor bewoners van de Sibculobrink, waar de woningen al in eerste fasen gesloopt en opnieuw gebouwd zullen worden, wisselwoningen aan de Piksenbrink zullen worden aangeboden voor de duur van 2 jaar; mogelijk dus ook woningen die niet aan de minimale technische eisen voldoen.

Woningcorporatie Domijn heeft in een reactie laten weten een aantal signalen te herkennen en zich in te spannen om problemen zo goed mogelijk op te lossen. Zo zullen de problemen met de dakisolatie alsnog grootschalig worden opgepakt. Ook is zij voornemens om woningen die vanwege technische omstandigheden niet meer bewoond kunnen worden, dicht te timmeren. Een voornemen waar onze fractie overigens vraagtekens bij stelt.

Een en ander is aanleiding voor de volgende vragen aan het College.

1) Is het College bekend met de beschreven signalen? Is bekend of zich (meer dan gemiddeld) gezondheidsproblemen voordoen in deze wijk?

2) Hoe verloopt de planning van het herstructureringsproject; is deze planning nog juist? Zo nee, kunnen wij een actuele planning ontvangen?

3) Bij herstructurering is niet alleen de staat van de woningen zelf, maar ook het (onderhouds)niveau van de openbare ruimte belangrijk. Een beeld van dichtgetimmerde woningen in een straat draagt volgens de PvdA niet bij aan een gevoel van veilig en plezierig wonen. Wat vindt het College van het voornemen om leegstaande woningen dicht te timmeren? Is het College bereid om gedurende de looptijd van het herstructureringsproject extra aandacht te geven aan (het onderhoud van de) openbare ruimte en de veiligheid in de wijk?

4) Is het College bereid om in de voortgangsoverleggen over het herstructureringsproject ook de technische staat van de woningen, de openbare ruimte en de sociale veiligheid als bespreek- en aandachtspunt op te nemen?

De originele versie als pdf-bestand

Categorieën
Nieuws

Fractie start wijkspreekuren in stadsdeel Zuid en Noord

Vanaf 19 maart zal de PvdA in stadsdeel Zuid een wijkspreekuur houden voor de inwoners van de stad. Als gemeenteraadslid wil ik één dag voor de stadsdeelvergadering iedereen de kans geven zijn of haar zegje te doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel.

Of het nu gaat om verkeer, jongeren, huisvesting of veiligheid, iedereen kan gewoon binnenvallen tussen 13:00 en 14:30 uur in het Servicecentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102 (kamer 102). Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Onderwerpen die niet kunnen wachten, zullen de volgende dag al onder de aandacht worden gebracht in de stadsdeelcommissie. Via een rondvraag kan daar meestal veel toelichting of verduidelijking worden verkregen.

Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen horen we graag! De spreekuren staan overigens ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.

Met dit spreekuur geven wij ook invulling aan het voornemen van de nieuwe landelijke partijvoorzitter Hans Spekman om meer ombudswerk te verrichten. De wijkspreekuren in Enschede Zuid vinden plaats op de maandagen 19 maart, 23 april, 11 juni, 24 september en 19 november.

Ook in stadsdeel Noord zal ik een wijkspreekuur gaan houden, eveneens één dag voor de stadsdeelvergadering. U kunt daar terecht in het Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat 12 (kamer 109) van 13:00 – 14:30 uur op de volgende maandagen: 26 maart, 7 mei, 18 juni, 8 oktober en 26 november.

Categorieën
Nieuws

Onduidelijkheden gezondheidscentrum Helmerhoek deels weggenomen

Op donderdag 1 maart was ik aanwezig bij de vergadering van de wijkraad Helmerhoek met als hoofdthema het gezondheidscentrum. Bewoners, ondernemers en wijkraad hebben zich de afgelopen tijd zorgen gemaakt over de nieuwe ontwikkelingen. Zelf heb ik over de situatie gesprekken gevoerd met bewoners en mailcontact gehad met de wethouder en de stadsdeelmanager. Bewoners meldden dat op internet allerlei tekeningen circuleren over het nieuwe gezondheidcentrum dat op de plek komt van het huidige wijkcentrum De Helmer, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.

Stadsdeelwethouder Wallinga en stadsdeelmanager Nekkers hebben zich de afgelopen week ingespannen om de commotie weg te nemen. Zo hebben zij gesprekken gevoerd met ondernemers van winkelcentrum Helmerhoek, met bewoners van De Runenberghoek en natuurlijk met de wijkraad om onduidelijkheden weg te nemen.

Tijdens de wijkraadvergadering hebben stadsdeelmanager Nekkers, clustermanager Bas Morsink en Nico Pen van woningcorporatie De Woonplaats uitgelegd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Zij hebben toegegeven dat in de communicatie met de wijk wellicht fouten zijn gemaakt.

De uiteindelijke keuze voor de locatie van wijkcentrum De Helmer heeft onder meer te maken met het exploitatieverlies van € 50.000 dat dit wijkcentrum op jaarbasis heeft. Door een koppeling met het gezondheidscentrum ontstaat zowel voor het wijkcentrum als voor het gezondheidscentrum een win-win situatie.

Omdat er nog geen handtekening is gezet, is gekozen voor de vorming van een projectgroep die frequent bij elkaar komt om mee te denken over de wijkfunctie en zaken als parkeerproblemen en verkeersveiligheid.

Joris van de Schilde is benoemd tot contactpersoon namens de gemeente en voorzitter van de projectgroep. Zijn taak zal zijn om alle vragen in ontvangst te nemen en tijdig te communiceren met geïnteresseerden over nieuwe ontwikkelingen. Omdat niet iedereen vertegenwoordigd zal zijn in de projectgroep, heb ik voorgesteld om een soort forum op te zetten op internet om geïnteresseerden frequent op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. De website van de wijkraad Helmerhoek zou daarvoor een mogelijkheid kunnen zijn.

Binnen drie weken zal duidelijk worden of de gemeente en De Woonplaats er financieel uit komen. Dan zal een intentieverklaring getekend worden. In de volgende vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid zal dit onderwerp op de agenda staan.

Als PvdA zijn wij blij dat de meeste onduidelijkheden weg zijn genomen en dat de komende periode vooral ook naar de kansen gekeken kan worden. Persoonlijk zal ik de vinger aan de pols houden.