Categorieën
Nieuws

PvdA steunt verder onderzoek Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark

Maandag 15 oktober stond de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) op de agenda van de Stedelijke Commissie. Deze weg, een verbinding tussen de Weerseloseweg en de Hengelosestraat, heeft verschillende doelen: tegengaan van (sluip)verkeer door woonwijken in Enschede Noord, een aansluiting op termijn op de A1 ter verbetering van de lokale en regionale verkeersafwikkeling, en het faciliteren van de economische ontwikkeling in Twente door het verbeteren van de bereikbaarheid.

Aanleg van deze weg zal betekenen dat een verkeersafname tot ongeveer 15% wordt gerealiseerd op Weerseloseweg en Deurningerstraat, een sterke ontlasting op de Horstlindelaan, 25% minder verkeer op de Roessinghsbleekweg, 30% minder verkeer op Bosweg en Langenkampweg en een beperkte verkeersafname op de noordelijke singels. Geschat wordt dat ruim 10.400 voertuigen per etmaal gebruik zullen maken van de NOEK.

Zowel de Provincie Overijssel als de Regio Twente zijn positief en bereid financieel bij te dragen. De Stichting Kennispark vindt de NOEK essentieel om banengroei te realiseren. De Universiteit Twente ziet meerwaarde van de NOEK voor Kennispark in het algemeen en de bereikbaarheid van de universiteit in het bijzonder. Groen Beraad is in principe niet tegen, maar maakt zich vooral zorgen om de natuur.

De gemeenteraad is gevraagd om akkoord te gaan met verder onderzoek naar de tracés en financiële aspecten van de verschillende zogenoemde “Achterhorst-varianten”. Die gaan uit van een verbinding langs de zuidkant van het universiteitsterrein. De weg over het universiteitsterrein aanleggen, zoals ook is bekeken, is geen optie, omdat die dan het campusterrein zou doorsnijden. Het onderzoek naar de Achterhorst-varianten, waarbij ook een externe ontwerpbegeleidingsgroep wordt ingeschakeld, zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijkheden en gevolgen, inclusief raming van kosten. Daarna volgt de bestuurlijke besluitvorming, zoals vaststellen van de voorkeursvariant en beschikbaar stellen van het budget. Die is voorzien in het eerste kwartaal van 2013.

Wat de PvdA betreft, kan het college de stappen gaan zetten. Aanleg van deze weg was al voorzien in het coalitieakkoord. De weg is van belang voor zowel de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Enschede, als de leefbaarheid in woonwijken aan deze kant van de stad. We hebben wel aangedrongen op een goede inpassing in het landschap, veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers, en voldoende afstand van bestaande woningen. Bij verschillende fracties waren nog vragen en bedenkingen bij het voorstel. De verdere bespreking volgt in de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober.

Categorieën
Nieuws

Concrete ideeën in ontwerp Parkeervisie

Maandag 1 oktober kregen leden van de gemeenteraad in het randprogramma van de Stedelijke raadscommissie een presentatie over de nieuwe (concept) Parkeervisie 2012 – 2020. Met de Parkeervisie wordt duidelijkheid verschaft over de wijze waarop we in Enschede om willen gaan met parkeren. De visie heeft drie doelen: vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad, aanpak van parkeerknelpunten in de wijken en bijdragen aan stimuleren van duurzaam gedrag.

Uit inventarisatie is gebleken dat de binnenstad van Enschede, behalve op zaterdagmiddag (tussen 14:00 en 15:00 uur), geen tekort heeft aan parkeerplaatsen. Wel is er op een aantal plekken parkeeroverlast in woonbuurten die grenzen aan de binnenstad en aan gebieden met betaald parkeren. De verwachting is dat die overlast toeneemt, met name door intensievere bebouwing in het binnensingelgebied en het verdwijnen van parkeerterreinen. Het Enschede Panel is gevraagd om een totaalcijfer te geven voor het parkeren in Enschede: het centrum krijgt een 6,5 en de eigen buurt een 6,9. Overige resultaten van de parkeertellingen vindt u in de rapportage van I&O Research die u kunt downloaden via www.parkereninenschede.nl of rechtstreeks via rapportage I&O parkeren.

De parkeervisie geeft een aantal ideeën voor de komende acht jaren. Men wil het parkeren in de parkeergarages stimuleren door het verschil in tarieven voor parkeren op straat en parkeren in de garages groter te maken. Ander plan is om abonnementen voor parkeren in de parkeergarages in te voeren voor mensen die in de binnenstad werken; dat maakt het parkeren hier aantrekkelijker voor zowel werknemers als werkgevers. Zo wordt ook hinderlijk langparkeren in woonwijken rond de binnenstad tegengegaan. Men wil afrekenen per kortere tijdseenheid mogelijk maken in de parkeergarages, wat voordeliger is voor mensen die kort willen parkeren, en een logische gebiedsgrens parkeerregulering invoeren, zodat voor iedereen duidelijk is waar wel en waar niet betaald moet worden voor parkeren. Om het bezoek aan het stadscentrum te stimuleren, wil men parkeren en winkelen als één totaalproduct neerzetten met verschillende kortingen bij winkels in de binnenstad. Verder wordt duurzaamheid beloond; zo wordt gedacht aan goedkope vergunningen voor duurzame auto’s en aan het faciliteren van Greenwheels.

Om de klantvriendelijkheid te vergroten, worden maatwerkoplossingen geboden voor specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers of verhuizers, en wordt de kwaliteit van de parkeervoorzieningen, zoals verlichting en looproutes, verbeterd.

Als PvdA zijn we blij dat eindelijk ook een oplossing gevonden is voor het parkeren van de voertuigen van marktkooplieden. Kleine vrachtauto’s kunnen parkeren op de parkeerplaats van Domijn en grote vrachtauto’s op het Polaroidterrein. Zo hebben omliggende straten op marktdagen minder overlast van vrachtwagens.

De planning voor de komende periode is als volgt: op 26 november krijgen de gemeenteraadsleden een technische briefing over de details, op 3 december is de behandeling in de Stedelijke raadscommissie en als alles goed gaat is op 10 december de besluitvorming in de gemeenteraad.

Kortom, wordt vervolgd!

Categorieën
Nieuws

Maandag 8 oktober: wijkspreekuur PvdA in Enschede Noord

Regelmatig houdt de fractie in stadsdeel Noord een spreekuur voor wijkbewoners. Ieder kan zijn of haar zegje doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel. Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen – het is allemaal welkom. Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. Als dat nodig is, worden onderwerpen in de eerstvolgende vergadering onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie.

Het spreekuur staat ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.

Op maandag 8 oktober is dit wijkspreekuur weer, van 13.00 tot 14.30 u. in het Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12 (kamer 109). Ik ontvang u daar graag.