Categorieën
Nieuws

De fietser is weer welkom in Enschede

Wat de PvdA betreft was het maandag 23 januari een memorabel moment toen in de gemeenteraad de fietsvisie 2012-2020 werd vastgesteld. Een visie, specifiek voor de fietser, met meetbare doelstellingen zoals 30% minder ernstige fietsslachtoffers, 10% minder fietsdiefstallen, 1.000 extra stallingsplaatsen bij het station en 15% extra stallingsplaatsen in de binnenstad.

Voorts zal minimaal 50% van de belangrijke gebundelde fietsroutes voldoen aan de gestelde eisen en zal minimaal 25% worden gerealiseerd van het ontvlochten fietsnetwerk (fietsroutes door verblijfsgebieden in plaats van langs drukke hoofdwegen). Dit alles met als hoofddoelstelling een flinke toename van het fietsgebruik in de komende jaren. In 2020 moeten we de titel “Enschede Fietsstad” binnen kunnen halen! We zijn blij dat ook kwaliteitseisen zijn opgenomen, zoals reparatie van wegdekschades binnen één maand, herstel van bebording en verlichting binnen één week en opname van alle routes met hoogste prioriteit in het strooiplan.

De PvdA hoopt dat met het realiseren van bovenstaande doelstellingen een prima alternatief kan worden geboden aan de automobilist. Als meer mensen gebruik gaan maken van de fiets, draag je ook bij aan een betere bereikbaarheid van de stad.

Met een door de PvdA met steun van Burgerbelangen, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Enschede Solidair ingediend amendement hebben we bereikt dat de ambitie voor het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km verhoogd is naar 40%. Dit amendement kunt u lezen op amendement doelstelling fietsvisie.

Met steun van dezelfde fracties heeft de PvdA eveneens een amendement ingediend over de besteding de € 1 miljoen, die in november 2011 bij de programmabegroting werd vrijgemaakt voor de aanpak van achterstalling onderhoud en onveilige kruispunten te lezen op amendement besteding 1 miljoen inhaalslag. We hebben hierbij niet alleen gekozen voor objectief verkeersonveilige knelpunten, maar ook voor subjectief verkeersonveilige knelpunten. Het gevoel bij de fietser moet gewoon goed zijn!

Samen met GroenLinks hebben wij een amendement ingediend dat fietsers maximaal 80 seconden wachttijd hebben bij verkeerslichten, dat bij drukke kruispunten “wachttijdindicatoren” worden geplaatst zodat de fietser kan zien wanneer hij groen krijgt en om een experiment te starten met sneller groen voor fietsers bij regen.

In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven als we willen dat meer mensen de fiets pakken. Daarom heb ik de wethouder nogmaals opgeroepen om ambtenaren te stimuleren vaker met de fiets te komen. De wethouder heeft toegezegd hier gehoor aan geven.

Omdat wij de laatste jaren niet echt over cijfers beschikken, heb ik de wethouder ook gevraagd of hij bij enkele kruispunten wil onderzoeken wat de consequenties zijn als de prioritering van de verkeerslichten wordt veranderd in: 1) openbaar vervoer, 2) fiets, 3) auto (in plaats van zoals nu 1) openbaar vervoer, 2) auto en 3) fiets). Vaak wordt verondersteld dat het verkeer helemaal in de knoop loopt als je de fiets vaker groen geeft. De PvdA vraagt zich af of dat werkelijk zo is. Wat ons betreft is “Meten Weten”!

Met al deze maatregelen hopen wij dat fietsers zich welkom voelen in Enschede en met de extra miljoen euro kunnen alle fietspaden in Enschede er eind 2012 spic en span bij liggen!

Categorieën
Nieuws

Ontwerp kruising 3e ingang Van Heek garage ziet er goed uit

Voorafgaand aan de stadsdeelcommissie Centrum van 10 januari heeft de gemeente samen met ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een inloopbijeenkomst gehouden over de aanpassingen aan de H.J. van Heek parkeergarage en het voorlopig ontwerp van de kruising Burgemeester Edo Bergsmalaan, Kuipersdijk en Mooienhof.

In de stadsdeelcommissie hebben meerdere fracties aangegeven graag verder geïnformeerd te willen worden over de vertaling van het voorlopig ontwerp van de kruising in een definitief ontwerp. Bijna alle fracties hadden namelijk zorgen over de afwikkelingen van het verkeer en een aantal met name over de verkeersveiligheid voor fietsers.

De planning is dat de kruising in principe voor de zomervakantie van 2012 gereed moet zijn, zodat na de vakantie gestart kan worden met het realiseren van de nieuwe, zuidelijke entree naar de H.J. van Heek parkeergarage.

Op dinsdag 24 januari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst om tegemoet te komen aan het verzoek van de commissie, zodat samen ingezoomd kon worden op de afwikkeling van het verkeer. Raadsleden hadden de mogelijkheid om zich ’s ochtends tussen 7:00 – 9:00 uur of ’s middags tussen 16:00 – 18:00 uur te laten informeren over het uiteindelijke ontwerp. Zelf heb ik gebruik gemaakt van de middagsessie. Ik ben drie kwartier bijgepraat over de invulling en mijn zorgen over de verkeersafwikkeling en met name de positie van de fietsers zijn weggenomen. Het ontwerp ziet er prima uit en wat mij betreft kan het zo door naar de uitvoering!

Pikant detail was dat ik te horen kreeg dat er ’s morgens niemand was geweest en ’s middags ik de enige was die belangstelling had voor dit onderwerp. Beetje jammer dat op verzoek van raadsleden vier ambtenaren zich vrij hebben gemaakt om informatie te verschaffen en hier (bijna) geen gebruik van is gemaakt!

Categorieën
Nieuws

Fietsvisie een primeur voor Enschede

Maandag 16 januari hebben we in de Stedelijke raadscommissie gesproken over de langverwachte Fietsvisie 2012-2020. Het vaststellen van een visie specifiek voor de fietser is een primeur voor Enschede!

De discussie is de afgelopen tijd aardig op gang gekomen, mede door het raadsatelier van 3 oktober 2011, georganiseerd door de PvdA, over de betekenis van een actief fietsbeleid in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Ik heb ambtenaren en verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren complimenten gegeven, omdat er eindelijk een visie ligt met duidelijke doelstellingen en heldere ambities in procenten om te komen tot een toename van het aantal verplaatsingen per fiets.

Wat de PvdA betreft zijn die overigens nog niet hoog genoeg: wij zouden voor 40% fietsgebruik (tot 7,5 km) kiezen in plaats van de 38% waarvoor in de Fietsvisie wordt gekozen. Onze reden voor de keuze van 40% is dat wij een aantal jaren geleden op 39% hebben gestaan en 38% voor Enschede een teruggang zou zijn. Buurgemeente Hengelo zit bijvoorbeeld op 40% en Groningen al op 46%.

Met de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente is Enschede echt een studentenstad en naar mijn mening zouden wij hier meer uit kunnen halen. Maandag 23 januari komt de Fietsvisie aan de orde in de gemeenteraad. Ik zal dan voorstellen om een hogere ambitie vast te stellen.

Ook heb ik erop aangedrongen dat ambtenaren meer gestimuleerd worden om op de fiets naar hun werk te gaan. Als wij willen dat meer mensen de fiets pakken, dan moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. We vinden het ook erg belangrijk dat meer samen opgetrokken wordt met partners in de stad, zoals Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Politie en de Regio Twente, op het gebied van stimulering en promotie van fietsgebruik. Dat kan bijvoorbeeld door acties als fietscheck, cq. onderhoudsdagen en prijzen in fietsonderdelen voor gemaakte kilometers.

Het amendement fietsbeleid Enschede, waarmee de gemeenteraad op 7 november 2011 een bedrag van 1 miljoen euro extra vrijmaakte voor een inhaalslag in het onderhoud van fietspaden en aanpak van verkeersonveilige knelpunten op korte termijn, is in de Fietsvisie niet goed verwerkt. De nadruk ligt daarin meer op een aantal grotere projecten, soms pas in latere jaren, en te weinig op de beoogde inhaalslag. Ik heb er kritische opmerkingen over gemaakt. De wethouder heeft de fout toegegeven en toegezegd dit te corrigeren, zodat het bedrag nog in 2012 wordt ingezet voor het beoogde doel.

Ik kijk uit naar maandag 23 januari, als de gemeenteraad de Fietsvisie vaststelt. Een memorabel moment!