Categorieën
Nieuws

PvdA steunt verder onderzoek Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark

Maandag 15 oktober stond de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) op de agenda van de Stedelijke Commissie. Deze weg, een verbinding tussen de Weerseloseweg en de Hengelosestraat, heeft verschillende doelen: tegengaan van (sluip)verkeer door woonwijken in Enschede Noord, een aansluiting op termijn op de A1 ter verbetering van de lokale en regionale verkeersafwikkeling, en het faciliteren van de economische ontwikkeling in Twente door het verbeteren van de bereikbaarheid.

Aanleg van deze weg zal betekenen dat een verkeersafname tot ongeveer 15% wordt gerealiseerd op Weerseloseweg en Deurningerstraat, een sterke ontlasting op de Horstlindelaan, 25% minder verkeer op de Roessinghsbleekweg, 30% minder verkeer op Bosweg en Langenkampweg en een beperkte verkeersafname op de noordelijke singels. Geschat wordt dat ruim 10.400 voertuigen per etmaal gebruik zullen maken van de NOEK.

Zowel de Provincie Overijssel als de Regio Twente zijn positief en bereid financieel bij te dragen. De Stichting Kennispark vindt de NOEK essentieel om banengroei te realiseren. De Universiteit Twente ziet meerwaarde van de NOEK voor Kennispark in het algemeen en de bereikbaarheid van de universiteit in het bijzonder. Groen Beraad is in principe niet tegen, maar maakt zich vooral zorgen om de natuur.

De gemeenteraad is gevraagd om akkoord te gaan met verder onderzoek naar de tracés en financiële aspecten van de verschillende zogenoemde “Achterhorst-varianten”. Die gaan uit van een verbinding langs de zuidkant van het universiteitsterrein. De weg over het universiteitsterrein aanleggen, zoals ook is bekeken, is geen optie, omdat die dan het campusterrein zou doorsnijden. Het onderzoek naar de Achterhorst-varianten, waarbij ook een externe ontwerpbegeleidingsgroep wordt ingeschakeld, zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijkheden en gevolgen, inclusief raming van kosten. Daarna volgt de bestuurlijke besluitvorming, zoals vaststellen van de voorkeursvariant en beschikbaar stellen van het budget. Die is voorzien in het eerste kwartaal van 2013.

Wat de PvdA betreft, kan het college de stappen gaan zetten. Aanleg van deze weg was al voorzien in het coalitieakkoord. De weg is van belang voor zowel de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Enschede, als de leefbaarheid in woonwijken aan deze kant van de stad. We hebben wel aangedrongen op een goede inpassing in het landschap, veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers, en voldoende afstand van bestaande woningen. Bij verschillende fracties waren nog vragen en bedenkingen bij het voorstel. De verdere bespreking volgt in de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober.