Categorieën
Nieuws

Beantwoording vragen gratis openbaar vervoer 70plussers

Wethouder Hans van Agteren, verantwoordelijk voor milieu, verkeer en toerisme heeft vanmiddag mijn schriftelijke vragen beantwoord betreft “invoering gratis openbaar vervoer 70plussers”.

Achtergrond
In het coalitieakkoord 2010-2014 hebben wij namelijk afgesproken dat 70plussers in de daluren gratis gebruik mogen maken van het openbaar vervoer. Verder hebben wij begin september 2010 bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, de criteria voor de regiotaxi aangescherpt en is voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toe te kennen van een vervoerspas aan 70plussers. En omdat wij tot op heden geen voorstellen van het college hebben ontvangen heb ik de volgende vragen gesteld:

Vraag 1:
Welke stappen heeft het College tot op heden gezet om de invoering van gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar te realiseren?
Antwoord:
In de 2e helft van 2010 is intern overleg gevoerd (gezamenlijk met DMO) en oriënterend overleg geweest met o.a. Connexxion, Regio Twente en de gemeente Hengelo. Hierbij is geïnventariseerd welke zaken allemaal een rol spelen bij de implementatie van gratis ov. Connexxion is vervolgens als belangrijkste vervoerder gevraagd een businesscase op te stellen voor gratis openbaar vervoer in de daluren voor 70+’ers.

Vraag 2:
Wat moet er nog gebeuren voordat het kan worden ingevoerd?
Antwoord:
De businesscase van Connexxion wordt in februari verwacht. Dit zal verwerkt worden in een voorstel voor bestuurlijke goedkeuring in de loop van maart. De invoering is dan voornamelijk afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt omtrent de omvang van de doelgroep, de technische doorlooptijd om het gratis reizen product op de ov-chipkaart in te voeren en of de kosten binnen het gemeentelijk budget blijven.

Vraag 3:
Op welke termijn kunnen wij voorstellen hieromtrent verwachten?
Antwoord:
Het College van B&W is voornemens in maart 2011 een keuze te maken en zal de Raad hierover informeren.

Dus nog even geduld 70plussers!

Beantwoording art 38 RvO dhr. Hanna PvdA inzake gratis ov 70plus
Scheidingslijn