Categorieën
Nieuws

PvdA kiest voor éénrichtingverkeer Molenstraat en Zuidlus

De gemeente heeft in de afgelopen maanden actief met bewoners, gebruikers en ondernemers van gedachten gewisseld over het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.

Aanpassing van de verkeersstructuur in en rond de binnenstad is nodig om leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te waarborgen. Het wordt steeds drukker en in dit gebied vinden verschillende ingrijpende ontwikkelingen plaats, zoals de aanpak van de Spoorzone, nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en realisering van een stadscampus rond hogeschool Saxion.

De verkeerscirculatie moet passen in de ambitie van de stad: een ondernemende en levendige kennis- en talentenstad met grootstedelijke allure. Aan de hand van drie scenario’s konden mensen hun mening kenbaar maken over de verkeersstructuur. De scenario’s beschreef ik eerder in de Nieuwsbrief op 18 maart (artikel Verkeerscirculatieplan Binnenstad 18/03/’11).

Met uitzondering van de bewoners van de Lasondersingel hebben wijkraden, woningcorporaties, hogescholen, Medisch Spectrum Twente, Q-team Spoorzone, MKB Enschede en hulpdiensten gepleit voor scenario 2.

Als fractiewoordvoerder Verkeer en Vervoer heb ik de verschillende varianten voorgelegd en toegelicht in de ledenvergadering op 23 maart en vervolgens in de fractievergadering op 28 april. De fractie heeft, gehoord de discussies, gekozen voor variant 2. Deze variant omvat het instellen van éénrichtingverkeer op de Molenstraat van oost naar west, het bij de Edo Bergsmalaan afsluiten van de Beltstraat voor doorgaand autoverkeer, het handhaven van autoverkeer in twee richtingen op het gedeelte van de Zuidlus ten oosten en zuiden van V&D (Brinkstraat en Mooienhof) en het instellen van éénrichtingverkeer west – oost op het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D (Boulevard/deel van Mooienhof). De voordelen van deze variant zijn een halvering van de verkeersintensiteit op de Molenstraat, verbetering van de oversteekbaarheid van Molenstraat en Zuidlus, en een betere doorstroming door halvering van het doorgaand verkeer op de Zuidlus.

De aanleg van een derde toegang tot de Van Heekgarage (aan de zuidzijde) zorgt voor een betere bereikbaarheid van deze parkeergarage vanuit het zuiden. De effecten van deze ingrepen op het omliggende wegennet, zoals de Singels, zijn naar verwachting beperkt. Het standpunt van de fractie zal ik in het aanstaande politieke debat inbrengen.Scheidingslijn