Categorieën
Nieuws

Interview met George Hanna in de Rode Bode

Het is bekend, dat je veel aandacht besteedt aan het fietsen. Wat zijn de grootste problemen die je signaleert?

“Het grootste probleem is de veiligheid, die op bepaalde plekken in Enschede ernstig te wensen overlaat. Voorbeelden zijn het kruispunt Hengelosestraat/Molenstraat/Deurningerstraat, de Haaksbergerstraat bij het ziekenhuis, de Gronausestraat in Glanerbrug, de zuidlus achter V&D en de oversteek bij de C.F. Klaarstraat. Verder is de sociale veiligheid in het geding bij tunnels, die afgelegen liggen. Daarnaast ontbreekt het aan comfort: fietspaden zijn slecht onderhouden, boomwortels zorgen voor hobbels en de vorst heeft ook veel schade veroorzaakt.”

Door Norbert de Beer, eindredacteur Rode Bode

Wat het fietsbeleid betreft wijst George op het teruglopende fietsgebruik in Enschede. De Fietsersbond heeft in 2009 onder de titel Fietsbalans een onderzoek uitgebracht, waaruit blijkt dat het gebruik van de fiets bij een afstand tot 7,5 km is teruggelopen van 38% tot 33%. Als oorzaak wordt opgegeven dat er te weinig geschikte fietsroutes zijn. Uit het recente ISO-onderzoek “Fietsen in Enschede” blijkt, dat 77% van de ouders hun kinderen per auto naar school brengen. Als belemmerende factoren voor het fietsgebruik noemt hij, dat fietsroutes plotseling ophouden, er te weinig fietsroutes zijn en dat de aandacht voor fietsers bij wegwerkzaamheden onvoldoende is (voorbeeld Kuipersdijk).
Een ander punt is dat het opruimen van fietswrakken onvoldoende gebeurt. B.V. bij het station is er daardoor nauwelijks plaats om je fiets te stallen.

Op de vraag of het raadswerk is tegengevallen, antwoordt George dat dat niet het geval is. Dat komt ook omdat hij al een jaar meegelopen had met de fractie. Wat hij wel gemerkt heeft is dat processen soms moeizaam gaan. Een voorbeeld is de bescherming van de oversteek bij de scholen aan de Knalhutteweg. Het gaat eigenlijk om een simpel probleem, waarvoor oplossingen beschikbaar zijn, besluiten worden genomen, maar de uitvoering duurt dan wel erg lang. Wat hem ook stoort is, dat toezeggingen niet worden nagekomen. Hij is te spreken over de ondersteuning die hij heeft gehad van andere fractieleden, met name van Dennis Bouwman, en van de griffie.

Wat zijn je speerpunten?
George noemt als zodanig: jeugd en mobiliteit. Daarnaast is hij lid van de stadsdeelcommissies zuid en noord. Bij het onderwerp mobiliteit is het tot nu toe vooral gegaan om het openbaar vervoer. Een geslaagde actie, waar hij de hand in heeft gehad, is geweest het gratis openbaar vervoer voor mensen van 70 jaar en ouder. De inmiddels aangelegde busbanen zorgen naar zijn idee voor een goed en snel functionerend netwerk en deze hebben tevens een belangrijke functie voor de brandweer en ambulances. Hij wil zijn aandacht nu vooral richten op het fietsverkeer en heeft in het kader van de begrotingsbehandeling initiatieven genomen om dit te verbeteren. O.a. een amendement om €1 miljoen vrij te spelen om een inhaalslag te maken m.b.t. het achterstallig onderhoud en de veiligheid bij kruispunten. Verder heeft hij een amendement om € 2 miljoen vrij te spelen om een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg te realiseren. Het plan was al opgenomen in het coalitieakkoord, maar door wethouder van Agteren in een randprogramma VCP doorgeschoven naar 2025. De insteek van George is niet “autootje pesten”: in bepaalde situaties vindt hij dat autogebruik zeker mogelijk moet zijn.

Het andere speerpunt is jongeren. Hij is zich bewust van de overlast die bepaalde groepen met name in de zuidelijke wijken veroorzaken. De overlast is overigens wel gevarieerd en er wordt wel aan gewerkt. Zelf is hij een dagje meegelopen met de jeugdagent (welke functie er overigens niet meer is). De signalen van de jongeren zijn niet opzienbarend: we vervelen ons, er is niets te doen voor ons. Wat dat betreft is het jammer dat de Jongen Opvang Plek in de Helmerhoek niet doorgaat. Wel is onlangs het Stroinkshuis geopend, waar ook ruimte is voor activiteiten van en voor jongeren. De jongeren kunnen zelf aangeven wat zij willen. Ook zijn er voorzieningen als het Cruyff Court.

George wijst in dit verband op het belang van school, werk en stage.
De politie heeft goed werk geleverd bij de aanpak van de groep in Zuid. Een belangrijke invloed kan uitgaan van sociale controle, waarop ingespeeld kan worden. T.a.v. de overlast van jongeren gaat het natuurlijk ook om beeldvorming. Ouderen hebben soms een subjectief negatief beeld, waar angst een rol bij speelt. Je kunt de mensen dan voorhouden, dat ze vroeger ook jong zijn geweest en wel eens kattenkwaad hebben uitgehaald. Hij vindt het voor het veiligheidsgevoel belangrijk, dat mensen de beschikking hebben over telefoonnummers voor signaleren van overlast.

George verduidelijkt, dat als compensatie voor het vervallen van de functie van een speciale agent straatcoaches bij Alifa zijn aangesteld. Het werken met jongere mensen die goed bereikbaar zijn voor de doelgroep is op zich een goede ontwikkeling. Hij wil ook liever niet van problemen spreken maar van uitdagingen. Hij wijst op allerlei voorzieningen op vele plekken in de gemeente, zoals het kloppend hart van Roombeek, maar ook vele sport-, spelen culturele activiteiten.

Als het gaat om zijn inbreng in de stadsdeelcommissie Noord wijst hij op problemen met de riolering in dit deel van de gemeente. In de stadsdeelcommissie Zuid is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Hij is er voorstander van dat allerlei creatieve ideeën worden verzameld en uitgewerkt. Dit onderwerp is oorspronkelijk aan de orde gesteld vanuit D66, maar is een beetje blijven hangen en dat vindt hij jammeer. Er kunnen namelijk allerlei dingen o.a. samen met de woningcorporaties worden uitgevoerd, zoals de verwarming lager zetten. Het gaat om simpele dingen, mensen motiveren en ze daarbij uitdagen. Ook is samenwerking met scholen een goede mogelijkheid. Hij denkt ook aan een website met tips en trucks.

Als laatste vraag voor George: lukt het om het raadswerk te doen binnen de daarvoor aangewezen tijd. Dat valt mee. George heeft zijn tijdsindeling zo af kunnen stemmen dat het nu goed werkt. Hij heeft de maandag vrijgeroosterd en dat is ook de tijd voor het fractieoverleg. Het lukt hem wel om het in 20 uur te doen, al zijn er natuurlijk wel pieksituaties. Ook zit er natuurlijk veel avondwerk in.

Met deze link kunt u pdf-versie van de volledige Rode Bode (met foto’s) downloaden! (Let op groot bestand)

Scheidingslijn