Categorieën
Nieuws

De fietser is weer welkom in Enschede

Wat de PvdA betreft was het maandag 23 januari een memorabel moment toen in de gemeenteraad de fietsvisie 2012-2020 werd vastgesteld. Een visie, specifiek voor de fietser, met meetbare doelstellingen zoals 30% minder ernstige fietsslachtoffers, 10% minder fietsdiefstallen, 1.000 extra stallingsplaatsen bij het station en 15% extra stallingsplaatsen in de binnenstad.

Voorts zal minimaal 50% van de belangrijke gebundelde fietsroutes voldoen aan de gestelde eisen en zal minimaal 25% worden gerealiseerd van het ontvlochten fietsnetwerk (fietsroutes door verblijfsgebieden in plaats van langs drukke hoofdwegen). Dit alles met als hoofddoelstelling een flinke toename van het fietsgebruik in de komende jaren. In 2020 moeten we de titel “Enschede Fietsstad” binnen kunnen halen! We zijn blij dat ook kwaliteitseisen zijn opgenomen, zoals reparatie van wegdekschades binnen één maand, herstel van bebording en verlichting binnen één week en opname van alle routes met hoogste prioriteit in het strooiplan.

De PvdA hoopt dat met het realiseren van bovenstaande doelstellingen een prima alternatief kan worden geboden aan de automobilist. Als meer mensen gebruik gaan maken van de fiets, draag je ook bij aan een betere bereikbaarheid van de stad.

Met een door de PvdA met steun van Burgerbelangen, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Enschede Solidair ingediend amendement hebben we bereikt dat de ambitie voor het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km verhoogd is naar 40%. Dit amendement kunt u lezen op amendement doelstelling fietsvisie.

Met steun van dezelfde fracties heeft de PvdA eveneens een amendement ingediend over de besteding de € 1 miljoen, die in november 2011 bij de programmabegroting werd vrijgemaakt voor de aanpak van achterstalling onderhoud en onveilige kruispunten te lezen op amendement besteding 1 miljoen inhaalslag. We hebben hierbij niet alleen gekozen voor objectief verkeersonveilige knelpunten, maar ook voor subjectief verkeersonveilige knelpunten. Het gevoel bij de fietser moet gewoon goed zijn!

Samen met GroenLinks hebben wij een amendement ingediend dat fietsers maximaal 80 seconden wachttijd hebben bij verkeerslichten, dat bij drukke kruispunten “wachttijdindicatoren” worden geplaatst zodat de fietser kan zien wanneer hij groen krijgt en om een experiment te starten met sneller groen voor fietsers bij regen.

In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven als we willen dat meer mensen de fiets pakken. Daarom heb ik de wethouder nogmaals opgeroepen om ambtenaren te stimuleren vaker met de fiets te komen. De wethouder heeft toegezegd hier gehoor aan geven.

Omdat wij de laatste jaren niet echt over cijfers beschikken, heb ik de wethouder ook gevraagd of hij bij enkele kruispunten wil onderzoeken wat de consequenties zijn als de prioritering van de verkeerslichten wordt veranderd in: 1) openbaar vervoer, 2) fiets, 3) auto (in plaats van zoals nu 1) openbaar vervoer, 2) auto en 3) fiets). Vaak wordt verondersteld dat het verkeer helemaal in de knoop loopt als je de fiets vaker groen geeft. De PvdA vraagt zich af of dat werkelijk zo is. Wat ons betreft is “Meten Weten”!

Met al deze maatregelen hopen wij dat fietsers zich welkom voelen in Enschede en met de extra miljoen euro kunnen alle fietspaden in Enschede er eind 2012 spic en span bij liggen!