Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen: Voortgang herstructurering Bijvank

De PvdA fractie heeft de afgelopen tijd meerdere signalen ontvangen van bewoners uit Het Bijvank die ongerust zijn over de voortgang van de herstructurering in deze wijk.

Verschillende bewoners melden dat zij ernstige hinder ondervinden van het minimale onderhoud dat de afgelopen tien jaar aan hun woning is uitgevoerd. Wij hebben ook zelf kunnen constateren dat veel woningen te maken hebben met lekkage, met gaten in kozijnen en met ernstige vocht- en schimmelplekken. Geen situatie die voldoet aan de minimale eisen qua water- en winterdichtheid, laat staan een situatie die goed is voor de gezondheid van de bewoners en hun kinderen.

Voor een deel van Het Bijvank, zoals de Piksenbrink, is sloop pas in de 2e helft van 2014 gepland, de oplevering van de nieuwe woningen zelfs pas begin 2016. Wij hebben begrepen dat voor bewoners van de Sibculobrink, waar de woningen al in eerste fasen gesloopt en opnieuw gebouwd zullen worden, wisselwoningen aan de Piksenbrink zullen worden aangeboden voor de duur van 2 jaar; mogelijk dus ook woningen die niet aan de minimale technische eisen voldoen.

Woningcorporatie Domijn heeft in een reactie laten weten een aantal signalen te herkennen en zich in te spannen om problemen zo goed mogelijk op te lossen. Zo zullen de problemen met de dakisolatie alsnog grootschalig worden opgepakt. Ook is zij voornemens om woningen die vanwege technische omstandigheden niet meer bewoond kunnen worden, dicht te timmeren. Een voornemen waar onze fractie overigens vraagtekens bij stelt.

Een en ander is aanleiding voor de volgende vragen aan het College.

1) Is het College bekend met de beschreven signalen? Is bekend of zich (meer dan gemiddeld) gezondheidsproblemen voordoen in deze wijk?

2) Hoe verloopt de planning van het herstructureringsproject; is deze planning nog juist? Zo nee, kunnen wij een actuele planning ontvangen?

3) Bij herstructurering is niet alleen de staat van de woningen zelf, maar ook het (onderhouds)niveau van de openbare ruimte belangrijk. Een beeld van dichtgetimmerde woningen in een straat draagt volgens de PvdA niet bij aan een gevoel van veilig en plezierig wonen. Wat vindt het College van het voornemen om leegstaande woningen dicht te timmeren? Is het College bereid om gedurende de looptijd van het herstructureringsproject extra aandacht te geven aan (het onderhoud van de) openbare ruimte en de veiligheid in de wijk?

4) Is het College bereid om in de voortgangsoverleggen over het herstructureringsproject ook de technische staat van de woningen, de openbare ruimte en de sociale veiligheid als bespreek- en aandachtspunt op te nemen?

De originele versie als pdf-bestand