Categorieën
Nieuws

Milieueffectrapport niet noodzakelijk voor bungalowpark Rutbeek

Op dinsdag 25 september stond in de stadsdeelcommissie Zuid de MER-beoordeling Het Rutbeek op de agenda. De commissie werd gevraagd om bij de voorbereiding van de bestemmingsplanherziening geen milieueffectrapport (MER) op te stellen. De Regio Twente en de gemeente Enschede willen de bouw van een bungalowpark en een horeca- en saunavoorziening mogelijk maken op recreatiepark Het Rutbeek. Initiatiefnemers van het project zijn Wellness en Outdoor Resort Boekelo BV in combinatie met P. van der Meché. Het idee is om 250 bungalows van hoge kwaliteit en een jaarrond geopende horeca- en saunavoorziening te realiseren, die beide goed passen in het landschap. De totale investering zal ongeveer dertig miljoen euro bedragen. Door de investering wordt ook werkgelegenheid gecreëerd in Enschede, naar schatting komen er zo’n 123 FTE’s op jaarbasis bij. Gedacht kan worden aan de sectoren logies, horeca, detailhandel, entree, vervoer etc.

Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud heeft een uitvoerig onderzoek verricht naar o.a. milieu, mobiliteit en veiligheid. De conclusie van Oranjewoud is dat het plan op zichzelf, en in samenhang met andere plannen, geen belangrijke negatieve gevolgen voor de kenmerken van het gebied zelf en voor het woon- en leefmilieu in de omgeving heeft. Verder wordt door Oranjewoud geconcludeerd dat er geen negatieve effecten verwacht worden vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van gevoelige gebieden. Eindconclusie van het bureau is dan ook dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

De PvdA heeft die conclusie overgenomen met de nadruk op verkeer en bereikbaarheid. Wel hebben wij stadsdeelwethouder Ed Wallinga meegegeven dat op sommige locaties op Het Rutbeek sprake is van een zeer hoge archeologische waarde. In het rapport wordt gesteld dat het aan de ontwerpers is om hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Wij hebben de wethouder gevraagd hier streng toezicht op te houden. Een vervolg op deze discussie zal tijdens de behandeling van het bestemmingsplan plaatsvinden.

Inmiddels heeft de gemeente Enschede alle omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, die gehouden zal worden op 16 oktober van 18:00 – 20:00 uur in het beheercentrum op Het Rutbeek. Het adres is: Jacobsrietweg 182. Tijdens deze avond worden de plannen gepresenteerd aan de omwonenden.