Categorieën
Nieuws

Instemming met aanpak Oldenzaalsestraat,…

In de stadsdeelcommissie Noord kwam op dinsdag 25 juni het bestemmingsplan Oldenzaalsestraat-N733 aan de orde. Het gaat hier om maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Oldenzaalsestraat tussen de gemeentegrens met Oldenzaal en de aansluiting op de Lossersestraat te verbeteren, dus ook in Lonneker.

Bewoners van de Lonnekermolenweg maken zich zorgen over meer sluipverkeer door hun straat als de Oldenzaalsestraat wordt aangepakt. Zij hebben met de verkeersdeskundige van de gemeente gesproken. Er zijn tekeningen om extra drempels en versmallingen te realiseren in hun straat, begroot op € 50.000,-. Een andere optie kost € 5.000,- en die zou middels bloembakken gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden hebben aangegeven de planten zelf te willen onderhouden. De gemeente heeft hen naar de wijkbudgetten verwezen, maar daar wordt gezegd dat verkeersveiligheid niet uit wijkbudgetten gefinancierd zou mogen worden. Dus eigenlijk worden zij van het kastje naar de muur gestuurd. De voorzitter van de dorpsraad Lonneker heeft toegezegd dit voor te leggen aan de bewoners en wanneer een meerderheid toch besluit om hier geld aan te besteden, dat dan ook te doen. Verder gaf stadsdeelwethouder Hans van Agteren aan dat er wellicht mogelijkheden zijn om een beroep te doen op het budget verkeersveiligheid. In de stadsdeelcommissie is afgesproken de Lonnekemolenweg als aandachtspunt op te nemen en volgende keer hier uitvoerig over te praten.

…maar vraagtekens bij bestemmingsplan Groene Scheg.

Vraagtekens waren er wel bij het bestemmingsplan “Groene Scheg-Oldenzaalsestraat”. Dit betreft het gedeelte van de weg tussen het kruispunt Potsweg-Oldenzaalsestraat-Stokhorstlaan. Ook hier gaat het om maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. In dit bestemmingsplan is opgenomen een ruimtelijke reservering voor een aparte busbaan op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Enschede en de Voortmansweg. De PvdA heeft daar vraagtekens bij geplaatst. Dit project is al geschrapt bij de bezuinigingen in de begroting 2013-2016. Bovendien hebben we al eerder vragen gesteld bij de relatie tussen ruimtebeslag (effect op de groene entree van de stad), kosten, nut en noodzaak van deze busbaan, die maar kort is en alleen stadinwaarts. Wethouder Hans van Agteren gaf aan dat er geen plannen zijn om een busbaan aan te leggen in de komende 10 jaar. Waarom moet het dan wel in het bestemmingsplan staan? Wat ons betreft zou het er ook uit kunnen. De wethouder heeft beloofd met een memo te komen. Naar aanleiding daarvan zullen we als fractie een standpunt vaststellen.

Een goed punt in het voorstel is dat er een verbeterde fietsverbinding komt tussen de Voortmansweg en de Stokhorstlaan, een fietsroute die onderdeel vormt van het Rondje Enschede en door verbeterde verkeersveiligheid meer gebruikt zal kunnen worden, ook door scholieren en studenten.